International / Multilingual > 中文 (Chinese)

在学习纳美话的过程中碰到的困难

<< < (2/2)

Kì’onga Vul:
谢谢你们的回答和评论!我希望我们将来会一起学习和提出建议,这样一来我们都会学得更好。

Sì'eyngìri pxengeyä irayo seiyi oe nìngay!  Sìlpey oe tsnì ayoeng nìyume 'awsiteng fte tsun ayoeng nivume nìswey.

luckyers:
一般来说英语不是很困难,但是毕竟不是母语。我们还是希望能够有翻译的版本出现,不知道您是否有兴趣,我们都会帮助您来解决一些中文流畅度的问题。

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version