Aysänumvi leNa'vi Ultxaro (Na'vi lessons at the meetup)

Started by Txonä Unil Stä'nìyu Rolyusì, January 16, 2012, 02:14:26 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Txonä Unil Stä'nìyu Rolyusì

Quote from: Tirea Aean on April 27, 2012, 06:29:20 AM
Quote from: Txonä Unil Stä'nìyu Rolyusì on April 26, 2012, 05:19:34 PM
Looks to me like a rough translation of 'that's what she said' lol

-Txonä Rolyu
Tsaylì'uti poel poltxe. ;D

Slä "po" tsun slivu 'he/she' kefyak?

-Txonä Rolyu
AvatarMeet was fantastic. Thanks to all who attended :D

Avatar Nation Karyu :D

Na'vi Kintrrä #70° :D

Keyeyluke ke tsun livu kea tìnusume

Oeri Uniltìrantokxìl txe'lanit nì'aw takeiuk nì'ul txa' fralo

Fpìl na Na'vi. Plltxe na Na'vi. Tìran na Na'vi. Kame na Na'vi