Meetup in July 2012 (general discussion)

Started by 'Oma Tirea, July 10, 2011, 10:37:06 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mikkowilson

Ulte irayo nìmun Txonä.

ayoeng skxawng lu. :)

Skxawng kawng ke lu.  ;)

- Mikko
Mikko Wilson
Juneau, Alaska, USA
[email protected] - www.mikkowilson.com - +1 (907) 321-8387

Txonä Unil Stä'nìyu Rolyusì

Quote from: mikkowilson on October 17, 2011, 12:28:37 PM
Ulte irayo nìmun Txonä.

ayoeng skxawng lu. :)

Skxawng akawng ke lu.  ;)

- Mikko

Hrh sran, frapo lu ayskxawng nìfya'o a feyä a fì'u 'en si oe. Slä nga fmeri pivlltxe nìNa'vi nì'it a fì'uri oe 'efu nitram :)

-Txonä Rolyu
AvatarMeet was fantastic. Thanks to all who attended :D

Avatar Nation Karyu :D

Na'vi Kintrrä #70° :D

Keyeyluke ke tsun livu kea tìnusume

Oeri Uniltìrantokxìl txe'lanit nì'aw takeiuk nì'ul txa' fralo

Fpìl na Na'vi. Plltxe na Na'vi. Tìran na Na'vi. Kame na Na'vi