Author Topic: Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread  (Read 12182 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6229
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Kaltxì ma frapo,

fì’u lu säfpìl nì’aw slä sìlpey oe tsnì siyevunu ayngaru nìteng.

Tengfya Karyu Pawl poltxe san ke tsun fko nivume fte nìlì’fya amip pivlltxe nìltsan fa fwa tìng mikyun horenur nì’aw. Zene tsalì’fyati sivar sìk. Pohu mllte oe nìwotx. New oe nivume fte pawnlltxea aylì’uti tslivam nìltsan nì’ul. Ha, new oel futa awngar ’awsiteng tskxekeng sivi fte ken’aw pamrel sivi ayupxareru släkop tivìng mikyun sì tslivam.

Ayngaru oeyä säfpìlti.

Awnga pängkxo nìNa’vi fa mokri ko. – Pefya?

– Rutxe, sngum rä’ä sivi ulte txopu rä’ä si. ’Upxareri ftxey ngim ftxey pup; ftxey yo’ ftxey tìkxey si nì’it, ke tsranten. Flä ke flä, ley säfmi.

– Nì’aw syep ayngeyä mokrit ulte tsat nopx nìzawnong ne ayngeyä weptseng fu ne zeya mo fìtseng alu Audio Files for Audio Chat in Na’vi. Srungìri tsmukanä alu Toruk Makto, awnga irayo sivi ko.

– Txo ayngal livonu ’upxaret, rutxe sivar sä’otsyìpit alu Audio button, tìng aylaheru pamrelit sì tìralpengit mì seng awawnan.

– Rutxe, rä’ä leykatem nìtxan nìhawng, sweylu txo ayupxare livu yrr txantxewvay. Lu tìpängkxo, zerok srak? :)

– Txo ayngal tivìng tì’eyngit plltxeyur azey, rutxe plltxe fkeyä tstxoti fte livu fkor skxom a ’eyng.

Tse, awnga sngivä’i ko. ;)

Ta Plumps

tìng mikyun
Sìfyawìntxu nì’ul nayatsong … || More guidelines may follow …

« Last Edit: January 21, 2016, 03:12:47 am by Plumps »

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6229
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #1 on: May 04, 2015, 06:26:13 pm »
’Awvea ’upxare oeyä – tìng mikyun


« Last Edit: November 18, 2015, 06:47:13 am by Tìtstewan »

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #2 on: May 05, 2015, 03:47:01 am »
Nice idea - putting bookmark. I'll try to listen messages later and possibly create some response (probably not today, as my throat hurts and my voice is..... hmm.... not my own)
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Wllìm

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 558
 • nl Netherlands
 • Karma: 50
  • Wimiso (weptsenge oeyä)
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #3 on: May 05, 2015, 04:49:49 am »
Tìng mikyun« Last Edit: November 18, 2015, 06:48:29 am by Tìtstewan »
Reykunyu (dictionary website)Noun declensionsVerb infixes •  Weather forecasts in Na'viKDE nìNa'viMy Na'vi blog
Seykxel sì nitram! Ngal rolun fì'upxaret aketsuktse'a! :D

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8614
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #4 on: May 05, 2015, 05:27:46 am »
Really nice idea. I also try to engage  :)

Offline Kiyevame Ikran

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 129
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 4
 • Hrh peu?
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #5 on: May 05, 2015, 11:01:41 am »
Eltur tìtxen si!!! I'll try to give a shot someday
Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random-Random

Offline Hahaw[hhvhhvcz]

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 633
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 8
 • Hahaw te Sewìkxi Ma'rrtxì'itan
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #6 on: May 05, 2015, 11:53:39 am »
Kaltxì ma Plumps
Fì'u lu txantsana säfpìlìri ulte oe fmayi syivep oeyä mokrit nìteng.  ;)
My Steam Profile (from SteamDB)
 • Worth: $1551 ($396 with sales) (updated 17.3.16)
 • Games owned: 97
 • Games not played: 34 (35%)
 • Hours on record: 1,825.3h

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #7 on: May 05, 2015, 01:48:55 pm »
Ha, fkeytok flewä oeyä tsan'ul, ha fmoli oe piveng 'a'awa lì'uti. Ke lu tsleng nìwotx, kefyak? ;D
Sivar memikyun :)
Ma Plumps - excellent recordings! It's pleasant to hear them and it is not hard to understand. You are our voice master here, I think.
Also Wllìm's recording is quite easy to understand, but too silent or muted (volume up, please :))
« Last Edit: November 18, 2015, 06:50:45 am by Tìtstewan »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6229
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #8 on: May 05, 2015, 04:11:21 pm »
tìng mikyun 4vea ’upxarer


« Last Edit: November 18, 2015, 06:51:14 am by Tìtstewan »

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10008
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #9 on: May 08, 2015, 01:18:21 pm »
Fìsäfpìl atxantsan nìtxan nang!! :D :D

If I get time, I will try to record some audio stuff, too.

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Wllìm

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 558
 • nl Netherlands
 • Karma: 50
  • Wimiso (weptsenge oeyä)
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #10 on: May 08, 2015, 01:47:32 pm »
Tìng mikyun 5vea 'upxarer« Last Edit: November 18, 2015, 06:53:18 am by Tìtstewan »
Reykunyu (dictionary website)Noun declensionsVerb infixes •  Weather forecasts in Na'viKDE nìNa'viMy Na'vi blog
Seykxel sì nitram! Ngal rolun fì'upxaret aketsuktse'a! :D

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pivängkxo nìNa’vi fa mokri ko! – Na’vi Audio Chat Thread
« Reply #11 on: May 09, 2015, 02:00:06 pm »
tìng mikyun

« Last Edit: November 18, 2015, 06:53:48 am by Tìtstewan »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Wllìm

 • Taronyu
 • ****
 • Posts: 558
 • nl Netherlands
 • Karma: 50
  • Wimiso (weptsenge oeyä)
Re: Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread
« Reply #12 on: May 14, 2015, 07:19:05 am »
Tìng mikyun 7vea 'upxarer« Last Edit: November 18, 2015, 06:54:27 am by Tìtstewan »
Reykunyu (dictionary website)Noun declensionsVerb infixes •  Weather forecasts in Na'viKDE nìNa'viMy Na'vi blog
Seykxel sì nitram! Ngal rolun fì'upxaret aketsuktse'a! :D

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6229
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread
« Reply #13 on: May 14, 2015, 07:40:55 am »
tìng mikyunhrh, ma Wllìm, säfpìl asteng, tìkan ateng ;D
« Last Edit: November 18, 2015, 06:55:08 am by Tìtstewan »

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread
« Reply #14 on: May 14, 2015, 11:01:20 am »
   Txantsan, ma Plumps!
Ngeyä lì'upam set lu swey frato. Nìtxiluke, nìlaw nìnosì. Fralì'u tsun fko tivìng mikyun nìltsan. :)

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6229
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread
« Reply #15 on: May 14, 2015, 11:47:40 am »
tì’eyngur tivìng mikyun


« Last Edit: November 18, 2015, 06:56:20 am by Tìtstewan »

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread
« Reply #16 on: May 14, 2015, 05:06:03 pm »
Irayo nìtxan, ma Tay’waro. Slä ’olefängu oe kì’ong nìftxan fìtrr kuma mokriri pam fkan na *sneyl ;D
Fì'u ngaru fkan nì'aw. Tìftiari leNa'via lì'fyayä stawmtswofa tsaw lu nìngay sìltsana 'ekong, tì'efumi oeyä. Ngeyä 'awvea 'upxareri apamnga' lolam oer  fwa tsa'u lu win to hay ulte fte ke tatep kea sätaret ralhu lì'fyaviyä, oeru limvu tìkin a nivìn pamrelit.
New oe tsivun pivlltxe nìwin sì nìk’ong nìtengfya.
Fmivi!


Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread
« Reply #17 on: May 15, 2015, 03:30:16 pm »

I'm not sure if normalization didn't make it worse, I couldn't understand some parts. What made recording much better was Effects -> Compressor (with default settings)
I used the compressor now, is this better?

Much better!
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline eejmensenikbenhet

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1028
 • nl Netherlands
 • Karma: 15
  • Ketuwong aNeyn
Re: Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread
« Reply #18 on: May 16, 2015, 06:28:37 am »
Tìng mikyun vomuvea 'upxare.


« Last Edit: November 18, 2015, 06:57:05 am by Tìtstewan »

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread
« Reply #19 on: May 16, 2015, 02:15:07 pm »
tìng mikyun
« Last Edit: November 18, 2015, 06:57:27 am by Tìtstewan »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi