Learn Na'vi > Beginners

Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread

<< < (3/967) > >>

Tirea Aean:

--- Quote from: Kemaweyan on May 03, 2013, 07:41:02 am ---Kaltxì, ma zola'u fìtsenge li a frapo. Sìlpey oe tsnì ayngaru pängkxo fìtsenge nìNa'vi nì'aw a fì'u prrte' livu. Oe nìteng sngolä'i nivume lì'fyati leNa'vi mì sìsngä'i zìsìtä a3632º. Ulte oer nìteng lì'fya leNa'vi yawne lu nìtxan. Ha pivängkxo ko!

Ma Tirea, pefya fpìl nga: 'upxareri ngeyä srake zene fko sivar kemlì'uvit alu -ol- mì lì'u alu sngä'i? Ulte nìsung lì'fyati :)

--- End quote ---

+1 Irayo. :D

Blue Elf:
Tse, tsun tsive'a fìtsenge pxaya keyt akoak a smon oeru, slä mi kea tute amip. Hmmm..... kea tì'kin a txopu si.... ayoe ke frìp ;D

Spoiler: nì'ìnglìsìWell, I can see here many old faces I know, but still nobody new. Hmmmm... No need to afraid.... We do not bite ;D

Vawmataw:

--- Quote from: Blue Elf on May 03, 2013, 02:19:37 pm ---kea tì'kin a txopu si.... ayoe ke frìp ;D

--- End quote ---
Mungwrr oe. Sunu oer ayzekwä ahì'i.  :P  ;D
Except me. I like little fingers.

Tìtstewan:
Kxawm oel omum teyngta lumpe kea ayzìma'uyu ke pamrel si fìtseng:
Aysulfätul leNa'vi sngeykolä'i fìkìngit! ;D

Taronyu:
Kaltxì. Oeyä lì'fya nìNa'vi kxawng längu. Oe sìlpey tsnì frapor fpom srake?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version