Author Topic: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread  (Read 147705 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6636
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #280 on: June 06, 2013, 09:45:40 am »
Lu law oer fwa tsatìfkeytok len taluna frakemìl suteyä tare reyfyati feyä ulte tafral tsun fko tsive'a futa sutel leykatem ruseya kifkeyti ne 'e'al pa'o.
Srane. :(


Tse, txo oe tsun srung sivi sngä'iyu, frrfren tsakìng teri uvan keyeyä: http://forum.learnnavi.org/spam/navi-game-run-kxeyeyit-22437/msg586393/?topicseen#msg586393
Fko zene rivun kxeyeyit mì aylì'fyavi ulte peng tsat frapor. Ma tsulfätu sì tsulfätunay, rutxe 'iveng maw sngä'iyuä sì'eyng. :)

Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #281 on: June 06, 2013, 12:03:14 pm »
Kaltxì, ma smuk ulte ma Cybersterio nìteng oer sunu fwa ngati tse'a fìtseng!
Nìmun oel stawm sì tse'a futa mì Europa längu kxaylyì payä sì hufwe atxur. Fìkem sngolä'i liven li frazìsìt stum. Lu law oer fwa tsatìfkeytok len taluna frakemìl suteyä tare reyfyati feyä ulte tafral tsun fko tsive'a futa sutel leykatem ruseya kifkeyti ne 'e'ala pa'o. Oel fpìl futa nìyawr poleng agent Smitìl a ta rel arusikx alu Matrix fayluta sute lu virus a txo fol tok tsengot, leykivatem fra'ut wrrpa.
Fìtsenge tìfkeytok lu sìltsan nì'ul-nìnän, nì'aw pay a mì_hilvan slolu kxayl sìn yì a wum kivosìnga centimeter lu ulte mesrram zolup tompa atxur fìtxan kuma oeyä menaril ke tsole'a ke'ut wrrpa. Tsun oe nì'aw ronsrelngivop futa pesìfkeytok tsun liven ayngeyä atxkxemì a (tok) mì Europa.

Tewti, ma Tay’waro :) stum kea kxeyey. Seysonìltsan nìtxan! :D
Tse, teri hilvanfkeyk payfkeyksì a mì atxkxe a’a’aw Europayä lu ep’ang … nìlun, pxìm tìfkeytok a pxaw sray apxa lu lehrrap sì fe’ taluna ke lu hilvanur tsenge sì txayo fte vivirä nulkrr. Ulte nìlun fìkem len taluna sutel txolula snepa ayfya’ot ulte snolew payfyat. Slä ayfekem yafkeykä lu hapxì tìreyä.

Tse, txo oe tsivun srung sivi sngä'iyur, frrfren tsakìngit a teri uvan keyeyä: http://forum.learnnavi.org/spam/navi-game-run-kxeyeyit-22437/msg586393/?topicseen#msg586393
Fko zene rivun kxeyeyit mì aylì'fyavi ulte peng tsat frapor. Ma tsulfätu sì tsulfätunay, rutxe 'iveyng maw aysngä'iyuä sì'eyng. :)

Txo livu ngar sìpawm tsaykeyey, rutxe peng (ay)oer ;)


Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6636
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #282 on: June 06, 2013, 12:13:42 pm »
Tse, txo oe tsivun srung sivi sngä'iyur, frrfren tsakìngit a teri uvan keyeyä: http://forum.learnnavi.org/spam/navi-game-run-kxeyeyit-22437/msg586393/?topicseen#msg586393
Fko zene rivun kxeyeyit mì aylì'fyavi ulte peng tsat frapor. Ma tsulfätu sì tsulfätunay, rutxe 'iveyng maw aysngä'iyuä sì'eyng. :)

Txo livu ngar sìpawm tsaykeyey, rutxe peng (ay)oer ;) :-X :-X :-X :-X :-X :-X  :-[
Ma oeyä Eywa! Oeyä 'upxare lu velke! Krra fkol ke tse'a melo fu pxelo fkeyä pamrelit, tok pxaya keyeyìl tsatsenget.

« Last Edit: June 06, 2013, 03:09:09 pm by Kameyu a Kepekmì »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #283 on: June 06, 2013, 02:45:14 pm »
Ma oeyä Eywa! Oeyä 'upxare lu velke! Krra fkol ke inan melo fu pxelo fkeyä pamrelit, tok pxaya keyeyìl tsatsenget.
Simple rule: any pronoun in genitive ends with -eyä (final vowel always changes to -e, and after e goes )
oe + yä -> oeyä
nga + yä -> nge + yä -> ngeyä
fko + yä -> fke + yä -> fkeyä
awnga + yä -> awnge + yä -> awngeyä
now nari si!
oeng + yä -> oenga (when pronoun is inclusive (ends with -ng), a is added with case ending) + yä -> oenge + yä -> oengeyä
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6636
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #284 on: June 06, 2013, 03:09:28 pm »
Ma oeyä Eywa! Oeyä 'upxare lu velke! Krra fkol ke inan melo fu pxelo fkeyä pamrelit, tok pxaya keyeyìl tsatsenget.
Simple rule: any pronoun in genitive ends with -eyä (final vowel always changes to -e, and after e goes )
oe + yä -> oeyä
nga + yä -> nge + yä -> ngeyä
fko + yä -> fke + yä -> fkeyä
awnga + yä -> awnge + yä -> awngeyä
now nari si!
oeng + yä -> oenga (when pronoun is inclusive (ends with -ng), a is added with case ending) + yä -> oenge + yä -> oengeyä
Thanks.
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #285 on: June 07, 2013, 06:00:32 am »
Ma Plumps, keyeyìri irayo.
Ngeyä lì'fyavimì san ... ke lu hilvanur tsenge sì txayo fte vivirä nulkrr. sìk nì'it oel ke tslolam futa lì'ul alu nulkrr tare krrfkeykit, ki ral fìlì'fyaviyä lu teri fwa kilvan väpirä neto. Ha lu oer tìpawm san pelì'u leNa'vi tsivun hiva' pumur leÌnglìsì alu further?

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #286 on: June 07, 2013, 06:53:21 am »
Säplltxe Plumpsä tsun livam ngäzìk, slä spaw futa eyawr lu....
Probably better can be change word order a little, as one can be confused where nulkrr is connected to:

ke lu hilvanur tsenge sì txayo fte vivirä nulkrr
ke lu hilvanur tsenge sì txayo nulkrr fte vivirä.

Rivers have no more/no longer/anymore place and field in order to/to spread.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #287 on: June 07, 2013, 07:46:54 am »
Seysonìltsan, ma Blue Elf. Fì’u lamu ral ;)


Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #288 on: June 07, 2013, 04:33:45 pm »
Säplltxe Plumpsä tsun livam ngäzìk, slä spaw futa eyawr lu....
Probably better can be change word order a little, as one can be confused where nulkrr is connected to:

ke lu hilvanur tsenge sì txayo fte vivirä nulkrr
ke lu hilvanur tsenge sì txayo nulkrr fte vivirä.

Rivers have no more/no longer/anymore place and field in order to/to spread.
Furia 'olärip fkol lì'ut alu nulkrr mì lahea hapxì lì'fyaviyä, ral 'olì'awn teng. Nìkeftxo lefngapa ralpengyu ke tsun ralpiveng oer teya ralit ngeyä tìoeyktìngä. Ha fìtìpawmìri zene oe vivin teyngta ta tsm. Kemaweyan. Po tsun oeyktivìng oer nìRuski tsa'ut a oe fmi tslivam.
Ma Kemaweyan, txo ngal tse'a fì'upxaret, srung sivi oer, rutxe.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #289 on: June 08, 2013, 08:36:27 am »
Because the word nulkrr moved to another part of the sentence meaning is not changed.
Yes, I didn't mean to change the meaning :) But changed word order should help to get correct meaning more easily.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #290 on: June 08, 2013, 09:50:43 am »
  <<  Säplltxe Plumpsä tsun livam ngäzìk, slä spaw futa eyawr lu....>>

Pelun ngal fpìl futa tìtslusam Plumpsä zene livu ngäzìk? Oel stum frakrr tsleram txina ralit peyä aylì'fyaviyä. Slä krro krro lu aylì'uo a fkoru lu tìkin a tslivam nìhno nì'ul.
Set oer Kemaweyanìl oeyktolìng futa pefya tsun fko sivar ralit lì'uä alu nulkrr mì salì'fyavi. Slä kop oel tslolam futa nìngay mì oeyä aylì'u nìteng lu tìngay. Kxawm tsalì'fyavimì modal-a tìtxula zene livu a mipa li'ul tayare krrit, tì'efumì oeyä, ulte tsakrr fra'u kllkxivem law.
« Last Edit: June 08, 2013, 12:40:19 pm by Tay'waro »

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #291 on: June 08, 2013, 01:42:37 pm »
 <<  Säplltxe Plumpsä tsun livam ngäzìk, slä spaw futa eyawr lu....>>
... taluna tsun fkoru livu ayam'a a lì'ul alu nulkrr tare pelì'ukìngit.
Quote
Pelun ngal fpìl futa tìtslusam Plumpsä zene livu ngäzìk? Oel stum frakrr tsleram txina ralit peyä aylì'fyaviyä. Slä krro krro lu aylì'uo a fkoru lu tìkin a tslivam nìhno nì'ul.
Set oer Kemaweyanìl oeyktolìng futa pefya tsun fko sivar ralit lì'uä alu nulkrr mì salì'fyavi. Slä kop oel tslolam futa nìngay mì oeyä aylì'u nìteng lu tìngay. Kxawm tsalì'fyavimì modal-a tìtxula zene livu a mipa li'ul tayare krrit, tì'efumì oeyä, ulte tsakrr fra'u kllkxivem slu law.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Swoka Tsamsiyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 131
 • Karma: 6
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #292 on: June 08, 2013, 01:55:59 pm »
Kaltxì ma frapo,
Fìtsenge yefkeyk lu lor fìtrr. :-\
Here the weather was beautiful today.

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #293 on: June 08, 2013, 04:22:20 pm »
Kaltxì ma Swoka Tsamsiyu…

ke fpìl oel futa tsole’a ngati fìtseng srekrr, kefyak? Zola’u nìprrte’ fìtseng :)

Sran, fìtseng tsawke lrrtok sarmi nìteng. Taw lu lepwopx nìhol. Lok oel tsenget kilvanä a tsaro pay ’olul nìtxan. ’Ur ro’änga oer.Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6636
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #294 on: June 08, 2013, 04:28:04 pm »
Tse, fìtsenge taw lu lepwopx hu tompa vaykrr trrmuve.
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Swoka Tsamsiyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 131
 • Karma: 6
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #295 on: June 09, 2013, 07:25:01 am »
Kaltxì ma Plumps,
Oeru srefìtsenge, slä ke 'olupxare fìtxan :-\
I have been here before, but haven't posted much

Oe lu nì'it nim pamrel fìtseng. :-[
I am a bit shy to write here.

Ulte ma Kameyu a Kepekmì, 'Ìnglìsì ralpeng , rutxe...
Irayo

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #296 on: June 09, 2013, 07:35:37 am »
Oeru srefìtsenge, slä ke 'olupxare fìtxan :-\
I have been here before, but haven't posted much

Oe srekrr zama'u fìtsenge, slä ke fpame' upxaret nìtxan. ← would be correct sentence :)

Oe lu nì'it nim pamrel fìtseng. :-[
I am a bit shy to write here.

Furia pamrel si fìtseng, oe nì'it 'efu nim.

Ulte ma Kameyu a Kepekmì, 'Ìnglìsì ralpeng , rutxe...

Ulte, ma Kameyu a Kepekmì, nì'Ìnglìsì ralpiveng rutxe.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9980
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #297 on: June 09, 2013, 07:38:09 am »
Kaltxì ma Plumps,
Oel fìtsenget tok srekrr, slä ke fpe' 'upxareti nìtxan :-\
I have been here before, but haven't posted much

Furia pamrel si fitseng Oe lu nì'it nim. :-[
I am a bit shy to write here.

Ulte ma Kameyu a Kepekmì, 'Ìnglìsì ralpeng , rutxe...
Irayo

Rä'ä lu nim. Pamrel sivi fìtseng nìprrte' nìtxan :)
Don't be shy. You're very welcome to post here. :)

EDIT: Kemaweyan gets Ninja points.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #298 on: June 09, 2013, 07:42:42 am »
Hrh ;D Ma Tirea, pefya fpìl nga: sweylu txo pivlltxe san 'efu nim sìk fu san lu nim sìk?

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9980
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #299 on: June 09, 2013, 07:47:58 am »
Hrh ;D Ma Tirea, pefya fpìl nga: sweylu txo pivlltxe san 'efu nim sìk fu san lu nim sìk?


OE pivlltxe san 'efu nim sìk. Slä oel fpìl futa lu eyawr «lu nim» slä tsalì'fyavi hek.


kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/WF6qcmv

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi