Author Topic: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread  (Read 110553 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4280 on: February 11, 2019, 03:44:53 am »
Sìlpey oe tsnì ngeyä aynumultxa sìyevalew nìltsan.
Ngal tayok numtsengit txana krr fìtrr srak?

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4281 on: February 11, 2019, 04:28:42 am »
Sìlpey oe tsnì ngeyä aynumultxa sìyevalew nìltsan.
Ngal tayok numtsengit txana krr fìtrr srak?
Srane! Oel tayok numtsengit txana krr fìtrr!
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4282 on: February 11, 2019, 04:32:23 am »
Sìlpey oe tsnì ngeyä krr numtsengro sìyevalew nìwin.
Nga pehem sayi maw krr nuntsengä?

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4283 on: February 11, 2019, 04:37:47 am »
Sìlpey oe tsnì ngeyä krr numtsengro sìyevalew nìwin.
Nga pehem sayi maw krr nuntsengä?
Sìlpey oe tsnì oeyä krr numtsengro sìyevalew nìwin nìteng! Oe nume lì'fyari leNa'vi ulte pivlltxe fìtsengit lu ngaru! Ulte oe hivahaw! Ngaru tut?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4284 on: February 11, 2019, 04:41:39 am »
Nga 'efu ngeyn ... ha nga ke hamahaw nìltsan txonam srak?
Oe zene hasey sivi 'uoti alte oe nayume nìteng.

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4285 on: February 11, 2019, 04:53:12 am »
Nga 'efu ngeyn ... ha nga ke hamahaw nìltsan txonam srak?
Oe zene hasey sivi 'uoti alte oe nayume nìteng.
Oe hivahaw nìltsan txonam slä oe hu ma oeyä Sa'nok alu....ulte oe 'efu ngeyn (kehe set)! Tsive'a rutxe alu:
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4286 on: February 11, 2019, 05:04:22 am »
Oe tslam, tsakem tsun livu ngäzìk ;D
Nga tsayun nìvin sanhìt fìtxon srak?

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4287 on: February 11, 2019, 05:27:12 am »
Oe tslam, tsakem tsun livu ngäzìk ;D
Nga tsayun nìvin sanhìt fìtxon srak?
Srane!
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4288 on: February 11, 2019, 05:32:19 am »
Sìlpey oe tsnì ngaru lìyewu piaka taw fìtxon.
Fìtsenge taw lu tstu.

Lì'fyari leNa'vi, peuru nga nayume?

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4289 on: February 11, 2019, 05:37:37 am »
Sìlpey oe tsnì ngaru lìyewu piaka taw fìtxon.
Fìtsenge taw lu tstu.

Lì'fyari leNa'vi, peuru nga nayume?
Oe nume lì'fyari leNa'vi....lu...
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4290 on: February 11, 2019, 05:41:46 am »
Txantsan!
Txo taw lìyevu piak fìtxon, ngal nayìn sanhìt fa ngeyä sä'o fte sanhìt tsive'a srak (fu fa menari nì'aw)?

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4291 on: February 11, 2019, 06:53:36 am »
Oe tslam, tsakem tsun livu ngäzìk ;D
Nga tsayun nìvin sanhìt fìtxon srak?
Oeru lu oeyä kelku set! Ngaru lu fpom srak?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4292 on: February 11, 2019, 06:56:23 am »
Sìltsan fwa ngal tok keluti nìmun :)
Oeru lu fpom, ngaru tut?

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4293 on: February 11, 2019, 07:32:07 am »
Sìltsan fwa ngal tok keluti nìmun :)
Oeru lu fpom, ngaru tut?
Oeru lu fpom nìteng! :)
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4294 on: February 11, 2019, 07:34:49 am »
Sìltsan :) Ha set nga nayume fu hayahaw srak? ;D

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4295 on: February 11, 2019, 09:34:19 am »
Sìltsan :) Ha set nga nayume fu hayahaw srak? ;D
Oel nayume! Ngaru tut?Sìltsan :) Ha set nga nayume fu hayahaw srak? ;D
Kxì ma Toliman! Ngaru lu fpom srak?
« Last Edit: February 11, 2019, 11:55:02 am by Tìtstewan »
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4296 on: February 11, 2019, 09:43:02 am »
Oeru lu fpom, ngaru tut?

Oe nayume Na'viri nìteng ulte txo taw lìyevu piak oe nayìn txonä tawit. Taw lu lepwopx set slä ke omum oe teri fìtxon...

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4297 on: February 11, 2019, 10:00:49 am »
Oeru lu fpom, ngaru tut?

Oe nayume Na'viri nìteng ulte txo taw lìyevu piak oe nayìn txonä tawit. Taw lu lepwopx set slä ke omum oe teri fìtxon...
Oeru lu fpom nìteng! Txantsan! Sìlpey oe tsnì nìteng! Oeyä taw lu lepwopx set si nìtxan tompa!
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 5563
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 26
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4298 on: February 11, 2019, 10:12:49 am »
Sìlpey oe tsnì ngeyä taw lìyevu piak hufwa tsaw.

Online Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1044
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4299 on: February 11, 2019, 04:10:24 pm »
Sìlpey oe tsnì ngeyä taw lìyevu piak hufwa tsaw.
Kehe! Taw ke lu piak fìtrr! Tsive'a alu:
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! :)
Oel ayngati kameie nìwotx!
FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
🌍'Rrta Lu Oeyä Kelku🌍  🌟 I love my Best Friends and i love to learn something new about everything!  🌟LN Community - Second Family and Home! Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
  Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!
          🌟Ta:Eìrä :-*

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, or the Twentieth Century-Fox Film Corporation.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi