Author Topic: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread  (Read 147382 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4600 on: February 28, 2019, 02:23:59 pm »
Kea tìkin :)

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4601 on: February 28, 2019, 02:44:13 pm »
Srane :)

Tewti, eltur tìtxen si!ììì??? hìtxoa ma Toliman ...Oe nìmume aylì'u amip "yafkeyk" ulte "ya lu sang"
aylì'u lu eywar srak?
Kxì ma Melìsa! :D ngaru lu fpom srak? Nga tsun ralpeng alu spoiler taluna oe ke tsun Na'vi ke alu spoiler! Tsun tivam!
« Last Edit: March 02, 2019, 06:52:20 pm by Tìtstewan »
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Melìsa

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 199
 • us United States
 • Karma: 3
 • fighting for Na'vi rights and acceptance
  • Melissa's World (YouTube)
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4602 on: February 28, 2019, 03:39:55 pm »
ììì??? hìtxoa ma Toliman ...Oe nìmume aylì'u amip "yafkeyk" ulte "ya lu sang"
aylì'u lu eywar srak?
Kxì ma Melìsa! :D ngaru lu fpom srak? Nga tsun ralpeng alu spoiler taluna oe ke tsun Na'vi ke alu spoiler! Tsun tivam!
ah tam irayo
« Last Edit: March 02, 2019, 06:53:56 pm by Tìtstewan »
Kaltxì Oel Ayngati Kameie Oeru syaw Melìsa I love and respect the Na'vi
Oe tawtute lu

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4603 on: February 28, 2019, 03:42:24 pm »
ììì??? hìtxoa ma Toliman ...Oe nìmume aylì'u amip "yafkeyk" ulte "ya lu sang"
aylì'u lu eywar srak?
Kxì ma Melìsa! :D ngaru lu fpom srak? Nga tsun ralpeng alu spoiler taluna oe ke tsun Na'vi ke alu spoiler! Tsun tivam!
ah tam irayo
Tsun tivam ma Melìsa! ;)
« Last Edit: March 02, 2019, 06:54:17 pm by Tìtstewan »
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4604 on: March 01, 2019, 02:00:59 am »
Kaltxì nìmun ma frapo. Sìlpey oe tsnì ayngaru livu fpom.
Nga pehem sayi fìtrr sì fìmuntrr?

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4605 on: March 01, 2019, 02:01:20 am »
Kaltxì ma Toliman! Rewon lefpom ngaru livu!
Ngaru lu fpom srak?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4606 on: March 01, 2019, 02:02:40 am »
Kaltxì! Oeru lu fpom, ngaru tut?

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4607 on: March 01, 2019, 02:08:33 am »
Kaltxì nìmun ma frapo. Sìlpey oe tsnì ayngaru livu fpom.
Nga pehem sayi fìtrr sì fìmuntrr?
Kxì! Srane, oeru lu fpom! Irayo!
Fìtrr oel pivlltxe hu nga, hu Teyvit, hu Melìsa sì hu mipa ayhapxìtu: Teylu25, HugoToruk sì Jessica.112; sì tsive'a relit arusìkx! Ngaru tut?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4608 on: March 01, 2019, 02:15:36 am »
Sìltsan!
Zene oe hasey sivi uoti fpì numtseng ulte oe paylltxe nìNa'vi nìteng.
Peu teri ngeyä numtseng fìtrr?

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4609 on: March 01, 2019, 02:20:51 am »
Sìltsan!
Zene oe hasey sivi uoti fpì numtseng ulte oe paylltxe nìNa'vi nìteng.
Peu teri ngeyä numtseng fìtrr?
Oeyä numtsengä lu hasey alu 12:25 leRomanian krr sì oe nume alu: Lì'fyari leÌnglìsì, Lì'fyari leFranse, Lì'fyari leRomanian sì....
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4610 on: March 01, 2019, 02:23:38 am »
Sìltsan!
Oel tayok kelkuti oeyä fìtrr slä zene oe hasey sivi 'uoti fpi oeyä numtseng fìtrr.

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4611 on: March 01, 2019, 02:29:34 am »
Sìltsan!
Oel tayok kelkuti oeyä fìtrr slä zene oe hasey sivi 'uoti fpi oeyä numtseng fìtrr.
Txantsan!Rewon lefpom ma eylan! :D
Ayngaru lu fpom srak? Oe efu' ohakx!
« Last Edit: March 02, 2019, 06:55:10 pm by Tìtstewan »
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4612 on: March 02, 2019, 03:19:00 am »
Kaltxì!
Oeru lu fpom, ngaru tut? Nga pehem sayi fìtrr?

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4613 on: March 02, 2019, 03:35:50 am »
Kaltxì!
Oeru lu fpom, ngaru tut? Nga pehem sayi fìtrr?
Oeru lu fpom nìteng! Ke omum set!
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4614 on: March 02, 2019, 03:38:25 am »
Sìltsan :)

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4615 on: March 02, 2019, 04:22:37 am »
Sìltsan :)
:D Jessica.112 latem po tstxo alu Aylara!
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4616 on: March 02, 2019, 04:56:17 am »
Ke omum oel poti, mipa tute fìtsenge srak? :)

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4617 on: March 02, 2019, 04:58:55 am »
Ke omum oel poti, mipa tute fìtsenge srak? :)
Srane mipa tute fìtsenge! Po lu fnele!
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4618 on: March 02, 2019, 04:59:54 am »
Txantsan :) Oe tslam.

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4619 on: March 02, 2019, 05:13:39 am »
Txantsan :) Oe tslam.
Txantsan!
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi