Author Topic: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread  (Read 147385 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4720 on: April 18, 2019, 03:57:10 am »
tam tam, kxeyey solängi oe. san "sä'o sanhi tsive'a" sìk pamrel solängi oe tup san "sä'o fte sanhit tsive'a" sìk. tsaw letsranten ke lu.

slä mi 'erì'awn tìmusok oeyä alu "limtse'äo"
Tsun tivam ma Mech! ;)
Frawzo! Slä...peu lu "limtse'äo" ???
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4721 on: April 18, 2019, 04:21:08 am »
slä mi 'erì'awn tìmusok oeyä alu "limtse'äo"
Oe tslam :) Tsaw lu sìltsan nìteng.

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4722 on: April 18, 2019, 04:27:02 am »
slä mi 'erì'awn tìmusok oeyä alu "limtse'äo"
Oe tslam :) Tsaw lu sìltsan nìteng.
Ngaru lu fpom srak?
Oel tok oeyä numtsengit! ;D
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Mech

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 212
 • Karma: 6
  • Na'vi lessons
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4723 on: April 18, 2019, 05:05:41 am »
Tsun tivam ma Mech! ;)
Frawzo! Slä...peu lu "limtse'äo" ???
[/quote]srekrr oeyktolìng oe: lim + tse'a + sä'o

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4724 on: April 18, 2019, 05:09:43 am »
Tsun tivam ma Mech! ;)
Frawzo! Slä...peu lu "limtse'äo" ???
srekrr oeyktolìng oe: lim + tse'a + sä'o
[/quote] Tslolam set! Limtse'äo, lim + tse'a + sä'o! :D
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Eìrä

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 1361
 • ro Romania
 • Karma: 5
 • Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! :D
  • learnnavi.org
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4725 on: May 20, 2019, 04:40:16 am »
Kaltxì ma eylan sì frapo! Ayngaru lu fpom srak?
Oe tsun pivlltxe nìNa'vi nìteng ma eylan! Oel ayngati kameie nìwotx! 'Rrta lu oeyä kelku!

FÌTSENGE LU AWNGEYÄ!
LN Community - Second Family and Home!

Feel Free To Correct My Na'vi Writing If I Did Mistakes!
 Oe lu numeyu numtsengä alu LearnNa'vi! Irayo nìtxan ta ma oeyä Ayeylan ulte ta ma Tìtstewan!
Nìolo' Pxoeng Seykxel Ma Eylan!

 KEMÌRI A NGARU PRRTE' KE LU, TSAKEM RÄ'Ä SIVI AYLAHERU!

Ta:Eìrä :-*

Offline Kilvan

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 13
 • nz New Zealand
 • Karma: 0
 • LearnNavi member
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4726 on: July 17, 2019, 07:32:31 pm »
Kaltxì :)


Oe lu sngä'iyu, sì fi'u lu nì'awve lì'ukìng.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4727 on: July 17, 2019, 08:38:45 pm »
Kaltxì :)

Oe lu sngä'iyu, sì fi'u lu nì'awve lì'ukìng.

Kaltxì :D :D zola'u nìprrte'!


kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Kilvan

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 13
 • nz New Zealand
 • Karma: 0
 • LearnNavi member
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4728 on: July 17, 2019, 08:47:50 pm »

oe lu sngä'iyu, ulte fì'u lu 'awvea lì'ukìng
quite nicely done for a first sentence. only off by a smidge :)

Irayo, Tirea Aean :)

Rutxe oeyktìng tìketeng mìkat-lì'u?


Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4729 on: July 17, 2019, 09:12:15 pm »

Irayo, ma Tirea Aean :)

Rutxe oeyktìng tìketengit a mìkam melì'u?


nìprrte' ma Kilvan :)

" 'avwe" lu syonlì'u ulte "nì'awve" lu fyalì'u.


kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Kilvan

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 13
 • nz New Zealand
 • Karma: 0
 • LearnNavi member
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4730 on: July 17, 2019, 10:06:14 pm »

nìprrte' ma Kilvan :)

" 'avwe" lu syonlì'u ulte "nì'awve" lu fyalì'u.

Picking out words that 'suit best' and putting them down like English word replacements often doesn't work like you think it does, since the Na'vi language has its own grammar that is not based off English or any exact particular language. Not to worry, as you'll pick these things up as you go along. :)

Srane, lu tsafya hu txampxsì lì'fya :)

Fyape latem lì'u fte lu pxay?Offline Toliman

 • Palulukan Makto
 • *****
 • Posts: 8387
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 33
 • Tsatseng mìkam sanhì - tsaw lu oeyä kifkey!
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4731 on: July 18, 2019, 09:09:15 am »
Kaltxì :)


Oe lu sngä'iyu, sì fi'u lu nì'awve lì'ukìng.Kaltxì  :) zola'u nìprrte'!
Lu sìltsan fwa ngal ngolop ngeyä lì'ukìngit a'awve.


Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4732 on: July 18, 2019, 12:44:52 pm »

Srane, lu tsafya hu txampxsì lì'fya :)

Fyape latem lì'u fte lu pxay?:)

lu awngaru ayholpxay sì eolì'uvi apxey alu me+, pxe+, sì ay+. Natkenong:

swizaw = 'awa swizaw
meswizaw = munea swizaw
pxeswizaw = pxeya swizaw
ayswizaw = pxaya swizaw


kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Kilvan

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 13
 • nz New Zealand
 • Karma: 0
 • LearnNavi member
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4733 on: July 18, 2019, 02:44:03 pm »

Kaltxì  :) zola'u nìprrte'!
Lu sìltsan fwa ngal ngolop ngeyä lì'ukìngit a'awve.


Irayo, ma Toliman :)

Eltur tìtxen si Na'vi lì'fya.


lu awngaru ayholpxay sì eolì'uvi apxey alu me+, pxe+, sì ay+. Natkenong:

swizaw = 'awa swizaw
meswizaw = munea swizaw
pxeswizaw = pxeya swizaw
ayswizaw = pxaya swizaw


Irayo, eol nìn futat :)


Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4734 on: July 18, 2019, 02:56:09 pm »

Irayo, oel nìn tsat :)


:) txantsan!


kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Kilvan

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 13
 • nz New Zealand
 • Karma: 0
 • LearnNavi member
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4735 on: July 18, 2019, 03:39:59 pm »

Eltur tìtxen si Na'vi lì'fya.Ma Tirea Aean, kempe ngal fpìl terifipot?Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4736 on: July 18, 2019, 04:21:16 pm »

Ma Tirea Aean, pefya ngal fpìl teri fìpot?tsatìpawm eltur tìtxen si  :-\   :D

pesu lu "fìpo"?


kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Kilvan

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 13
 • nz New Zealand
 • Karma: 0
 • LearnNavi member
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4737 on: July 18, 2019, 04:33:18 pm »
Tam, lu tengfya mìlìfya oe.


Yafkeyk le tompa, tsenga oe.  :(


« Last Edit: July 18, 2019, 04:39:58 pm by Kilvan »

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9974
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4738 on: July 18, 2019, 04:40:16 pm »
Yafkeyk le tompa, tsenga oe.  :(-> Tompa zup fìtseng :(


Fìtseng tompa zup mì rewon slä set taw lu piak


kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://bit.ly/kelkuikranä
Learn Na'vi at Mo'ara Discord: https://discord.gg/lnmoara

Offline Kilvan

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 13
 • nz New Zealand
 • Karma: 0
 • LearnNavi member
Re: Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread
« Reply #4739 on: July 18, 2019, 04:48:17 pm »


Fìtseng tompa zup mì rewon slä set taw lu piak


Yafkeyk latem nìwin fitseng. Tompa ke zup sekrr.  :D


 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi