Learn Na'vi > Beginners

Pivängkxo nìNa'vi Ko! Beginner Na'vi Chat Thread

<< < (2/967) > >>

Alyara Arati:
Krro krro aysngä'iyu 'efu nim, ulte pamrel ke si fo nìsngä'ikrr. :)

Kop, rutxe fmivi ivinan nìNa'vi srekrr ngal nìn aylì'uti awawnan. ;)


Nisung: kxawm sweylu txo ayoeng pamrel ke sivi tumpinmì nìwotx, ki wivan aylì'uti fìfya... *

Fpìl oel futa aynari slayu ngong nìnän talun fìkem, kefyak? * ;D

Kemaweyan:
Kaltxì, ma zola'u fìtsenge li a frapo. Sìlpey oe tsnì ayngaru pängkxo fìtsenge nìNa'vi nì'aw a fì'u prrte' livu. Oe nìteng sngolä'i nivume lì'fyati leNa'vi mì sìsngä'i zìsìtä a3732º. Ulte oer nìteng lì'fya leNa'vi yawne lu nìtxan. Ha pivängkxo ko!

Ma Tirea, pefya fpìl nga: 'upxareri ngeyä srake zene fko sivar kemlì'uvit alu -ol- mì lì'u alu sngä'i? Ulte nìsung lì'fyati :)

Alyara Arati:
Sunu oeru fìtìso'ha! *  Oe sngolä'i nivume mezìsìtam nìteng. *  Lolu oeru srung nìtxan a ta kìng asteng. *  Ha nolew oe srung sivi suteru alahe fìfya. * :D

Plumps:

--- Quote from: Alyara Arati on May 03, 2013, 07:26:12 am ---Krro krro aysngä'iyu 'efu nim, ulte pamrel ke si fo nìsngä'ikrr.*** :)
--- End quote ---

Ngaru tìyawr. Sran, fpìl oel futa tsunslu. Txana pamrel leNa’vi a lu ep’ang nìhawng tsun aysngä’iyut txopu sleyku. Var livu fyin ko. :) Etrìpa syayvi.

Spoiler: tìralpeng / translationYou are right. Yes, I think that is possible. Too much, complicated Na’vi (writing) can scare off beginners. Let’s keep it simple. Good luck.

Tìtstewan:
Ha srane! :D
Ayfostì nìNa'vi ulte nìÌnglìsì fìtseng. Txantsan! :)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version