Author Topic: Reyona's Translations  (Read 3426 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9962
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Reyona's Translations
« Reply #20 on: January 10, 2012, 10:23:43 pm »
well, I had no choice besides arbitrarily self-coining "tìnew" ;D

also,















<<----
Quote
aylì'uti rä'ä ralpiveng ki ralit
« Last Edit: January 10, 2012, 10:25:46 pm by Tirea Aean »

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1617
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: Reyona's Translations
« Reply #21 on: January 10, 2012, 10:25:24 pm »
well, I had no choice besides arbitrarily self-coining "tìnew" ;D

Haha, which I still don't mind doing ;) Btdubs, heard from Frommer about Za'u oeru?

<<----
Quote
aylì'uti rä'ä ralpiveng ki ralit

Yeah I know, I know ;D
« Last Edit: January 10, 2012, 10:28:02 pm by Reyona te Tsateka Ray'i'itan »

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9962
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Reyona's Translations
« Reply #22 on: January 10, 2012, 10:26:24 pm »
still nothing from him. (I edited my post btw. also also, are you still on TS?)

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1617
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: Reyona's Translations
« Reply #23 on: January 10, 2012, 10:28:40 pm »
still nothing from him. (I edited my post btw. also also, are you still on TS?)

Stop that.


;D

And no, I'm upstairs in mah bed.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9962
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Reyona's Translations
« Reply #24 on: January 10, 2012, 10:30:10 pm »
LOL YOU need to stop hittin the email link and wait 5 mins before reading my posts HRH I ALWAYS have something to edit, add, or change ;D

MAN I need to stop doing that.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1617
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: Reyona's Translations
« Reply #25 on: January 10, 2012, 10:32:43 pm »
LOL YOU need to stop hittin the email link and wait 5 mins before reading my posts HRH I ALWAYS have something to edit, add, or change ;D

MAN I need to stop doing that.

I don't use email. I'm just quick on the forums :P

Btw, posted a mini sermon.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9962
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Reyona's Translations
« Reply #26 on: January 10, 2012, 10:43:31 pm »
LOL YOU need to stop hittin the email link and wait 5 mins before reading my posts HRH I ALWAYS have something to edit, add, or change ;D

MAN I need to stop doing that.

I don't use email. I'm just quick on the forums :P

Btw, posted a mini sermon.

nice. also, saw that.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1617
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: Reyona's Translations
« Reply #27 on: January 10, 2012, 10:47:20 pm »
So you did. /obligatory-reply-post

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9962
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Reyona's Translations
« Reply #28 on: January 10, 2012, 11:41:20 pm »
well, I had no choice besides arbitrarily self-coining "tìnew" ;D
Btdubs, heard from Frommer about Za'u oeru?

It's ne.

Tìrusol za’u ne fo nì’eng.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1617
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: Reyona's Translations
« Reply #29 on: January 10, 2012, 11:43:32 pm »
So it is.

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1617
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: Reyona's Translations
« Reply #30 on: January 11, 2012, 06:08:56 pm »
Currently working on the 3rd book of Proverbs. Will be up later tonight if someone wants to go ahead and be working on their own version.

Also, I'll have another mini sermon up as well.

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1617
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: Reyona's Translations
« Reply #31 on: January 11, 2012, 09:52:41 pm »
OMG triple post.

1 Ma oeyä 'itan, ziverok oeyä aysänume, ulte tivung ngeyä txe'lan 'ì'awn aysänumemì;
2 talun ayfol tayìng ngaru ngima tìreyit sì fpomit.
3 Kawkrr tivung nga tì'eylan kä. Yivìm a ngeyä pewn pxaw; pamrel sivi sìn ngeyä txe'lan.
4 Tsakrr Yawäl tsaye'a fwa nìtram nga lu ulte sute niteng.
5 Spivaw ngal Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ke spivaw ngeyä tìtslam;
6 fpivìl Poanit mì fra'u, ulte Poanìl wayìntxu sìltsana fya'oti ngaru.
7 Ke fpivìl ngal fwa txantslusam nga lu; topxu sivi ngal Yawäti ulte ke nivong tìkawngit.
8 Fì'ul zeykayo fpi tokxit ngeyä ulte tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Tivìng Yawäru ngeyä ayuti sì 'awvea syuveti; tsakrr ke new nga, talun layu ngaru txan.


This is Proverbs 3:1-9. I'll put it in the main post when we go over it lol

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9962
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Reyona's Translations
« Reply #32 on: January 11, 2012, 10:15:57 pm »
OMG triple post.

1 Ma oeyä 'itan, ziverok oeyä aysänume, ulte tivung ngeyä txe'lan 'ì'awn aysänumemì;
2 talun ayfol tayìng ngaru ngima tìreyit sì fpomit.
3 Kawkrr tivung nga tì'eylan kä. Yivìm a ngeyä pewn pxaw; pamrel sivi sìn ngeyä txe'lan.
4 Tsakrr Yawäl tsaye'a fwa nìtram nga lu ulte sute niteng.
5 Spivaw ngal Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ke spivaw ngeyä tìtslam;
6 fpivìl Poanit mì fra'u, ulte Poanìl wayìntxu sìltsana fya'oti ngaru.
7 Ke fpivìl ngal fwa txantslusam nga lu; topxu sivi ngal Yawäti ulte ke nivong tìkawngit.
8 Fì'ul zeykayo fpi tokxit ngeyä ulte tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Tivìng Yawäru ngeyä ayuti sì 'awvea syuveti; tsakrr ke new nga, talun layu ngaru txan.


This is Proverbs 3:1-9. I'll put it in the main post when we go over it lol

I may have to be back for this.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9962
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Reyona's Translations
« Reply #33 on: January 14, 2012, 12:51:07 am »
Quote
1 Ma oeyä 'itan, ziverok oeyä aysänume, ulte tivung ngeyä txe'lan 'ì'awn aysänumemì;
2 talun ayfol tayìng ngaru ngima tìreyit sì fpomit.
3 Kawkrr tivung nga tì'eylan kä. Yivìm a ngeyä pewn pxaw; pamrel sivi sìn ngeyä txe'lan.
4 Tsakrr Yawäl tsaye'a fwa nìtram nga lu ulte sute niteng.
5 Spivaw ngal Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ke spivaw ngeyä tìtslam;
6 fpivìl Poanit mì fra'u, ulte Poanìl wayìntxu sìltsana fya'oti ngaru.
7 Ke fpivìl ngal fwa txantslusam nga lu; topxu sivi ngal Yawäti ulte ke nivong tìkawngit.
8 Fì'ul zeykayo fpi tokxit ngeyä ulte tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Tivìng Yawäru ngeyä ayuti sì 'awvea syuveti; tsakrr ke new nga, talun layu ngaru txan.

This is Proverbs 3:1-9. I'll put it in the main post when we go over it lol

Here is what I came up with. Thoughts?

1 Ma oeyä 'itan, rä'ä tswiva' sänumeti oeyä ki 'ivì'awn oeyä aysäfngo' mì te'lan ngeyä.
2 Taluna Ngari txana krrit sa'ul sivung tìreyur
3 Xìl sì tìngayit kawkrr ke txivìng ngati: yem mesa'ut mì fewn; pamrel si mì te'lan.
4 Ha tsafya run ngal fpomit sì sìltsana tìtslamit a fì'ut tsiyeve'a Yawäl sì sutel.
5 Spivaw Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ngeyä tìtslamit rä'ä spivaw.
6 Frakemìrì ngeyä ziverok Pot tsakrr ngaru fyawivìntxu.
7 Txantslusam rä'ä livu ngeyä tì'efumì: Y ulte ftu tìkawng neto hum.
8 Fì'u layu fpomtokx fpi ngeyä tokx sì tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Meuiati tivìng Yawäru fa ayu ngeyä, nìpxi pum a tolel nga nì'awve

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Mako

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1617
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 43
 • Ketsran, tstunwi livu.
  • Kelutral.org
Re: Reyona's Translations
« Reply #34 on: January 14, 2012, 10:21:35 pm »
Ulte ftxì txep lu, sì kawnga kifkey kip tokxä ayhapxì. Tsal kawng sleyku tokxit nìwotx, sngä'i nivekx tireyä fya'oti, ulte Heìl tsat sngolä'i nivekx. - James 3:6NET "And the tongue is a fire! The tongue represents the world of wrongdoing among the parts of our bodies. It pollutes the entire body and sets fire to the course of human existence - and is set on fire by hell." - James 3:6

Quote from: Reyona te Tsateka Ray'i'itan

Here is what I came up with. Thoughts?

1 Ma oeyä 'itan, rä'ä tswiva' sänumeti oeyä ki 'ivì'awn oeyä aysäfngo' mì te'lan ngeyä.
2 Taluna Ngari txana krrit sa'ul sivung tìreyur
3 Xìl sì tìngayit kawkrr ke txivìng ngati: yem mesa'ut mì fewn; pamrel si mì te'lan.
4 Ha tsafya run ngal fpomit sì sìltsana tìtslamit a fì'ut tsiyeve'a Yawäl sì sutel.
5 Spivaw Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ngeyä tìtslamit rä'ä spivaw.
6 Frakemìrì ngeyä ziverok Pot tsakrr ngaru fyawivìntxu.
7 Txantslusam rä'ä livu ngeyä tì'efumì: Y ulte ftu tìkawng neto hum.
8 Fì'u layu fpomtokx fpi ngeyä tokx sì tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Meuiati tivìng Yawäru fa ayu ngeyä, nìpxi pum a tolel nga nì'awve


Okay, I disagree with the wording in the second half of the first sentence. I know what the verse reads and I can't even understand that ;) But I do like "do not forget". Same meaning as "remember". Same with the second verse, but it seems too complicated. I could just be prejudiced there.

Here's where I get lazy and just agree that your way is probably better :P I'll keep analyzing in the morning.
« Last Edit: January 14, 2012, 10:34:15 pm by Reyona te Tsateka Ray'i'itan »

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9962
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Reyona's Translations
« Reply #35 on: January 15, 2012, 11:38:22 am »
Quote
Okay, I disagree with the wording in the second half of the first sentence.

Quote
1 Ma oeyä 'itan, rä'ä tswiva' sänumeti oeyä ki 'ivì'awn oeyä aysäfngo' mì te'lan ngeyä

This says:

My son, Do not forget my instruction, but instead may my commands remain in your heart

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://open.spotify.com/show/2wphPUbaeR6srA05Rh0t3O
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.17 | SMF © 2017, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi