Reyona's Translations

Started by Mako, January 09, 2012, 02:18:12 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tirea Aean

#20
well, I had no choice besides arbitrarily self-coining "tìnew" ;D

also,<<----
Quoteaylì'uti rä'ä ralpiveng ki ralit

Mako

#21
Quote from: Tirea Aean on January 10, 2012, 10:23:43 PM
well, I had no choice besides arbitrarily self-coining "tìnew" ;D

Haha, which I still don't mind doing ;) Btdubs, heard from Frommer about Za'u oeru?

Quote from: Tirea Aean on January 10, 2012, 10:23:43 PM
<<----
Quoteaylì'uti rä'ä ralpiveng ki ralit

Yeah I know, I know ;D

Tirea Aean

still nothing from him. (I edited my post btw. also also, are you still on TS?)

Mako

Quote from: Tirea Aean on January 10, 2012, 10:26:24 PM
still nothing from him. (I edited my post btw. also also, are you still on TS?)

Stop that.


;D

And no, I'm upstairs in mah bed.

Tirea Aean

LOL YOU need to stop hittin the email link and wait 5 mins before reading my posts HRH I ALWAYS have something to edit, add, or change ;D

MAN I need to stop doing that.

Mako

Quote from: Tirea Aean on January 10, 2012, 10:30:10 PM
LOL YOU need to stop hittin the email link and wait 5 mins before reading my posts HRH I ALWAYS have something to edit, add, or change ;D

MAN I need to stop doing that.

I don't use email. I'm just quick on the forums :P

Btw, posted a mini sermon.

Tirea Aean

Quote from: Reyona te Tsateka Ray'i'itan on January 10, 2012, 10:32:43 PM
Quote from: Tirea Aean on January 10, 2012, 10:30:10 PM
LOL YOU need to stop hittin the email link and wait 5 mins before reading my posts HRH I ALWAYS have something to edit, add, or change ;D

MAN I need to stop doing that.

I don't use email. I'm just quick on the forums :P

Btw, posted a mini sermon.

nice. also, saw that.

Mako

So you did. /obligatory-reply-post

Tirea Aean

Quote from: Reyona te Tsateka Ray'i'itan on January 10, 2012, 10:25:24 PM
Quote from: Tirea Aean on January 10, 2012, 10:23:43 PM
well, I had no choice besides arbitrarily self-coining "tìnew" ;D
Btdubs, heard from Frommer about Za'u oeru?

It's ne.

Quote from: http://naviteri.org/2010/09/getting-to-know-you-part-1/Tìrusol za'u ne fo nì'eng.

Mako


Mako

Currently working on the 3rd book of Proverbs. Will be up later tonight if someone wants to go ahead and be working on their own version.

Also, I'll have another mini sermon up as well.

Mako

OMG triple post.

1 Ma oeyä 'itan, ziverok oeyä aysänume, ulte tivung ngeyä txe'lan 'ì'awn aysänumemì;
2 talun ayfol tayìng ngaru ngima tìreyit sì fpomit.
3 Kawkrr tivung nga tì'eylan kä. Yivìm a ngeyä pewn pxaw; pamrel sivi sìn ngeyä txe'lan.
4 Tsakrr Yawäl tsaye'a fwa nìtram nga lu ulte sute niteng.
5 Spivaw ngal Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ke spivaw ngeyä tìtslam;
6 fpivìl Poanit mì fra'u, ulte Poanìl wayìntxu sìltsana fya'oti ngaru.
7 Ke fpivìl ngal fwa txantslusam nga lu; topxu sivi ngal Yawäti ulte ke nivong tìkawngit.
8 Fì'ul zeykayo fpi tokxit ngeyä ulte tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Tivìng Yawäru ngeyä ayuti sì 'awvea syuveti; tsakrr ke new nga, talun layu ngaru txan.


This is Proverbs 3:1-9. I'll put it in the main post when we go over it lol

Tirea Aean

Quote from: Reyona te Tsateka Ray'i'itan on January 11, 2012, 09:52:41 PM
OMG triple post.

1 Ma oeyä 'itan, ziverok oeyä aysänume, ulte tivung ngeyä txe'lan 'ì'awn aysänumemì;
2 talun ayfol tayìng ngaru ngima tìreyit sì fpomit.
3 Kawkrr tivung nga tì'eylan kä. Yivìm a ngeyä pewn pxaw; pamrel sivi sìn ngeyä txe'lan.
4 Tsakrr Yawäl tsaye'a fwa nìtram nga lu ulte sute niteng.
5 Spivaw ngal Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ke spivaw ngeyä tìtslam;
6 fpivìl Poanit mì fra'u, ulte Poanìl wayìntxu sìltsana fya'oti ngaru.
7 Ke fpivìl ngal fwa txantslusam nga lu; topxu sivi ngal Yawäti ulte ke nivong tìkawngit.
8 Fì'ul zeykayo fpi tokxit ngeyä ulte tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Tivìng Yawäru ngeyä ayuti sì 'awvea syuveti; tsakrr ke new nga, talun layu ngaru txan.


This is Proverbs 3:1-9. I'll put it in the main post when we go over it lol

I may have to be back for this.

Tirea Aean

Quote
1 Ma oeyä 'itan, ziverok oeyä aysänume, ulte tivung ngeyä txe'lan 'ì'awn aysänumemì;
2 talun ayfol tayìng ngaru ngima tìreyit sì fpomit.
3 Kawkrr tivung nga tì'eylan kä. Yivìm a ngeyä pewn pxaw; pamrel sivi sìn ngeyä txe'lan.
4 Tsakrr Yawäl tsaye'a fwa nìtram nga lu ulte sute niteng.
5 Spivaw ngal Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ke spivaw ngeyä tìtslam;
6 fpivìl Poanit mì fra'u, ulte Poanìl wayìntxu sìltsana fya'oti ngaru.
7 Ke fpivìl ngal fwa txantslusam nga lu; topxu sivi ngal Yawäti ulte ke nivong tìkawngit.
8 Fì'ul zeykayo fpi tokxit ngeyä ulte tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Tivìng Yawäru ngeyä ayuti sì 'awvea syuveti; tsakrr ke new nga, talun layu ngaru txan.

This is Proverbs 3:1-9. I'll put it in the main post when we go over it lol

Here is what I came up with. Thoughts?

1 Ma oeyä 'itan, rä'ä tswiva' sänumeti oeyä ki 'ivì'awn oeyä aysäfngo' mì te'lan ngeyä.
2 Taluna Ngari txana krrit sa'ul sivung tìreyur
3 Xìl sì tìngayit kawkrr ke txivìng ngati: yem mesa'ut mì fewn; pamrel si mì te'lan.
4 Ha tsafya run ngal fpomit sì sìltsana tìtslamit a fì'ut tsiyeve'a Yawäl sì sutel.
5 Spivaw Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ngeyä tìtslamit rä'ä spivaw.
6 Frakemìrì ngeyä ziverok Pot tsakrr ngaru fyawivìntxu.
7 Txantslusam rä'ä livu ngeyä tì'efumì: Y ulte ftu tìkawng neto hum.
8 Fì'u layu fpomtokx fpi ngeyä tokx sì tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Meuiati tivìng Yawäru fa ayu ngeyä, nìpxi pum a tolel nga nì'awve

Mako

#34
Ulte ftxì txep lu, sì kawnga kifkey kip tokxä ayhapxì. Tsal kawng sleyku tokxit nìwotx, sngä'i nivekx tireyä fya'oti, ulte Heìl tsat sngolä'i nivekx. - James 3:6NET "And the tongue is a fire! The tongue represents the world of wrongdoing among the parts of our bodies. It pollutes the entire body and sets fire to the course of human existence - and is set on fire by hell." - James 3:6

Quote from: Tirea Aean on January 14, 2012, 12:51:07 AM
Quote from: Reyona te Tsateka Ray'i'itan

Here is what I came up with. Thoughts?

1 Ma oeyä 'itan, rä'ä tswiva' sänumeti oeyä ki 'ivì'awn oeyä aysäfngo' mì te'lan ngeyä.
2 Taluna Ngari txana krrit sa'ul sivung tìreyur
3 Xìl sì tìngayit kawkrr ke txivìng ngati: yem mesa'ut mì fewn; pamrel si mì te'lan.
4 Ha tsafya run ngal fpomit sì sìltsana tìtslamit a fì'ut tsiyeve'a Yawäl sì sutel.
5 Spivaw Yawäti fa txe'lan nìwotx ulte ngeyä tìtslamit rä'ä spivaw.
6 Frakemìrì ngeyä ziverok Pot tsakrr ngaru fyawivìntxu.
7 Txantslusam rä'ä livu ngeyä tì'efumì: Y ulte ftu tìkawng neto hum.
8 Fì'u layu fpomtokx fpi ngeyä tokx sì tìtxur fpi tärem ngeyä.
9 Meuiati tivìng Yawäru fa ayu ngeyä, nìpxi pum a tolel nga nì'awve


Okay, I disagree with the wording in the second half of the first sentence. I know what the verse reads and I can't even understand that ;) But I do like "do not forget". Same meaning as "remember". Same with the second verse, but it seems too complicated. I could just be prejudiced there.

Here's where I get lazy and just agree that your way is probably better :P I'll keep analyzing in the morning.

Tirea Aean

QuoteOkay, I disagree with the wording in the second half of the first sentence.

Quote1 Ma oeyä 'itan, rä'ä tswiva' sänumeti oeyä ki 'ivì'awn oeyä aysäfngo' mì te'lan ngeyä

This says:

My son, Do not forget my instruction, but instead may my commands remain in your heart