AvatarMeet 2013 ... und weg! :)

Started by Ikxeru, July 14, 2013, 06:53:22 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ikxeru

Kaltxì ma frapo,

tsawlutxa alu AvatarMeet len ulte oe hìyum Yu.Es.Ey.ne pxiye'rìn, kuma new pivlltxe san Hayalovay ma smuk sìk. Oe tayätxaw krra zìsìkrr ayrìkä azususp sngìyevä'i.

Eywa ayngahu!
- ta Ikxeru


Nìsung: Tsalsungay - krro krro - oel inan upxaret a fko pamrel si fìplltxetsengemì.
Compute for a greater good! Join LN's folding@home-team!Krro tsayun oe 'ivefu nìftxavang nìmun.
Krro oeri txe'lan tìsraw ke sasyi nulkrr ulte tsun oe rivun tìme'emit nìmun.
Krro fra'u lasyatem.
Krro a lu pxiye'rìn, pxiswaway, pxiset, set.
Krro lu krrpe? Ke omum nìno, tì'eyngmungwrr a'aw a lu oer.
Krro layu...

Tìtstewan

Tìsop lefpom, ma Ikxeru!

Oe rangal ngaru tì'o' nìtxan tsatseng mì amerika! :D

Eywa ngahu!

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-