Author Topic: GMT +1  (Read 10708 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Puvomun

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3905
 • nl Netherlands
 • Karma: 55
 • Ayoeyä sa'nok anawm ngahu
  • PaganPaul's
Re: GMT +1
« Reply #60 on: April 11, 2011, 11:30:56 am »
Krr a lì'fya lam sraw, may' frivìp utralit.

Ngopyu ayvurä.

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: GMT +1
« Reply #61 on: April 11, 2011, 12:54:55 pm »
Homework done!
HRH nìtxan nang!   ...nga pom na yerik...   ;D ;D
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: GMT +1
« Reply #62 on: April 11, 2011, 03:19:50 pm »
Homework done!
Txantsan! Oe tererkup fpi sìhangham! Ma Ikranari, you are humorist writer!
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: GMT +1
« Reply #63 on: April 11, 2011, 11:03:07 pm »
Have a feeling I am going to reach the limit of the number of errors

Only out of everyone here :P And luckily more than half of it is understandable...


Kop HRRRRRRRRRRRRRRRRRRHRHRHHHRHRRRRHRHHHRHRHRRHHRHRH nìhawng ma Ikranari.  Hiyìk nìtxaaaaan ;D ;D ;D ;D ;D

*sunu* :D


[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Puvomun

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3905
 • nl Netherlands
 • Karma: 55
 • Ayoeyä sa'nok anawm ngahu
  • PaganPaul's
Re: GMT +1
« Reply #64 on: April 11, 2011, 11:49:58 pm »
Have a feeling I am going to reach the limit of the number of errors

Only out of everyone here :P And luckily more than half of it is understandable...

It could have been worse. Oh, wait, Le'eylan hasn't spoken yet!
But thank you for the corrections!
Krr a lì'fya lam sraw, may' frivìp utralit.

Ngopyu ayvurä.

Offline eejmensenikbenhet

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1028
 • nl Netherlands
 • Karma: 15
  • Ketuwong aNeyn
Re: GMT +1
« Reply #65 on: April 12, 2011, 11:43:48 am »

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: GMT +1
« Reply #66 on: April 13, 2011, 12:18:14 am »
*sunu* :D

...sììììì...


/innerkaryu

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Ngawng

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 256
 • Karma: 14
 • Nì'ul kame tskxe!
  • Pìlok
Re: GMT +1
« Reply #67 on: April 13, 2011, 07:57:16 am »
Homework done!

Oe HRH soleiyi xDDDDDDDDDD

Offline eejmensenikbenhet

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1028
 • nl Netherlands
 • Karma: 15
  • Ketuwong aNeyn
Re: GMT +1
« Reply #68 on: April 13, 2011, 08:39:47 am »
*sunu* :D

...sììììì...


/innerkaryu
Irayo!
(fraseylu = frayseylu)

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: GMT +1
« Reply #69 on: April 13, 2011, 11:11:04 pm »
(fraseylu = frayseylu)

However that is not yet confirmed....

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline eejmensenikbenhet

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1028
 • nl Netherlands
 • Karma: 15
  • Ketuwong aNeyn
Re: GMT +1
« Reply #70 on: April 14, 2011, 06:53:33 am »
(fraseylu = frayseylu)
However that is not yet confirmed....
Well... I guess every already gives a word some kind of a plural form.

Offline Puvomun

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3905
 • nl Netherlands
 • Karma: 55
 • Ayoeyä sa'nok anawm ngahu
  • PaganPaul's
Re: GMT +1
« Reply #71 on: May 13, 2011, 11:35:55 am »
Class idea for homework for next week:
Write about a walk in the Pandoran forest. Write it in Na'vi and English, and be prepared to read it out loud next week. In Na'vi and English...
Krr a lì'fya lam sraw, may' frivìp utralit.

Ngopyu ayvurä.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: GMT +1
« Reply #72 on: May 20, 2011, 02:13:56 pm »
Unfortunately, I had problems with TS (as often :() during today's NGN lesson, so I was unable to present my homework. Here it is, if someone is interested to read it:

Teri na'rìng Eywa'evengä
---
Na'rìng lora tseng lu. Tsatseng pxaya ayutral sì lahea ewll tsawl sleru.
Ayutral to ayutral le'Rrta lu apxa. Pxaya ewll tìng atan a'om fu aean mì ton.
Ayswiräl tok na'rìngit. Hì'ia ayswirä na aysyaksyul, ayriti fu ayyayo rey mì ayvul, fo ke lu lehrrap, nga zene txopu sivi foru.
Slä nari si mì hllte. Sweylu txo nga ftivem 'angtsìk ulte nga zenke ultxarivun palulukanit, tsatu lu ngeyä kxitx.
Nìteng  ewllo tsun spivang ngati - fo lu letxum fu terem pxia ayvultsyìp. Lahea ewll lu tsukyom sì ftxìlor.
Ayutralo mì na'rìng hek: mì Helutral Na'vi kelku si ulte fo tsun pivängkxo hu Eywa fa Utral aymokriyä. Na'rìng lu tseng a fo rey sneyä sìreyur mì meoauniaea.


Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Puvomun

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3905
 • nl Netherlands
 • Karma: 55
 • Ayoeyä sa'nok anawm ngahu
  • PaganPaul's
Re: GMT +1
« Reply #73 on: May 20, 2011, 03:05:56 pm »
Unfortunately, I had problems with TS (as often :() during today's NGN lesson, so I was unable to present my homework. Here it is, if someone is interested to read it:

Teri na'rìng Eywa'evengä
---
Na'rìng lora tseng lu. Tsatseng pxaya ayutral sì lahea ewll tsawl sleru.
Ayutral to ayutral le'Rrta lu apxa. Pxaya ewll tìng atan a'om fu aean mì ton.
Ayswiräl tok na'rìngit. Hì'ia ayswirä na aysyaksyul, ayriti fu ayyayo rey mì ayvul, fo ke lu lehrrap, nga zene txopu sivi foru.
Slä nari si mì hllte. Sweylu txo nga ftivem 'angtsìk ulte nga zenke ultxarivun palulukanit, tsatu lu ngeyä kxitx.
Nìteng  ewllo tsun spivang ngati - fo lu letxum fu terem pxia ayvultsyìp. Lahea ewll lu tsukyom sì ftxìlor.
Ayutralo mì na'rìng hek: mì Helutral Na'vi kelku si ulte fo tsun pivängkxo hu Eywa fa Utral aymokriyä. Na'rìng lu tseng a fo rey sneyä sìreyur mì meoauniaea.Thank you for posting this. I think it is very beautiful!
Krr a lì'fya lam sraw, may' frivìp utralit.

Ngopyu ayvurä.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: GMT +1
« Reply #74 on: May 20, 2011, 03:36:52 pm »
Irayo seiyi, ma Puvomun. I'm delighted you like it.
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: GMT +1
« Reply #75 on: May 20, 2011, 04:15:00 pm »
Teri na'rìng Eywa'evengä
---
Na'rìng lora tseng lu. Tsatseng pxaya ayutral sì lahea ewll tsawl sleru.
Ayutral to ayutral le'Rrta lu apxa. Pxaya ewll tìng atan a'om fu aean mì ton.
Ayswiräl tok na'rìngit. Hì'ia ayswirä na aysyaksyul, ayriti fu ayyayo rey mì ayvul, fo ke lu lehrrap, nga ke zene txopu sivi foru.
Slä nari si mì hllte. Sweylu txo ngal ftivem 'angtsìkit ulte nga zenke ultxarivun palulukanit, tsatu’u lu ngeyä kxitx.
Nìteng  ewllo tsun tspivang ngati - fo lu letxum fu terem pxia ayvultsyìp. Lahea ewll lu tsukyom sì ftxìlor.
Ayutralo mì na'rìng hek: mì Helutral Na'vi kelku si ulte fo tsun pivängkxo hu Eywa fa Utral aymokriyä. Na'rìng lu tseng a fo rey sneyä sìreyur mì meoauniaea.


Ma Blue Elf, aylì’u ngeyä lu lor nìtxan nang!
Fa eltu oeyä rolun oel hola kxeyeyit nì’aw :)
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: GMT +1
« Reply #76 on: May 22, 2011, 12:27:51 am »
Slä nari si mì hllte.

Teri fìhapxì...

would fit better as ne given the context.

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: GMT +1
« Reply #77 on: June 11, 2011, 01:19:12 pm »
’a’awa lì’u teri Tsenu alu tute leNa’vi...

Kaltxì ma eylan,
oe new pivlltxe ayngaru teri Tsenu a poeyä relit nga tsun tsive’a mì rel apxeyve.
Poe lu hapxìtu Omatikayaä ulte frapor smon poe, slä fì’u ke lamu nìtengfya frakrr.
Tsenu ’amongokx mì olo’ alìm alu Olo’ ayikranä txampayä.
Poe lamu syen pxesmuktukip ulte lu poeru tsmuke sì tsmukan.
Poe lamu ’evenge na frapo alahe, slä ayu sngamä’i livatem krr a poe sleru fyeyntu.
Tsenuru sngolä’i sivunu na’rìng ulte poel koläteng tarmok na’rìngti txana krr to srekrr.
Tsakem lolu ngäzìk vaykrr poel emzola’u Iknimayat ulte stolä’nì sneyä ikranit,
taluna olo’ ayikranä txampayä kelku si mì_senge a txampaylok ulte txayol sì ayawkxìl nì’aw tok tsatsengit.
Alo apxay Tsenul falmrrfen olo’it Omatikayaä, ulte ’awlie tsahìkìl Omatikayaä polawm poeru
san Srake nga new slivu hapxìtu olo’ä ayoeyä?
 Kameie ngati oel ulte omum futa nga lu alaksi nìltsan to ’ewana tsamsiyu ayoeyä. sìk
Poe molte akrrta poe kelku seri sutekip Omatikayaä.
Tsa’u lamen mezìsìtsre, ulte set Tsenuri solalew zìsìta amevofu.
Mi poeru sunu nìtxan na’rìng a tsateri poel omum ayut apxay,
keng ayut apxay to fratute alahe, kxawm mungwrr tsahìk olo’eyktansì.
Frataronyul lerek aylì’urti poeyä, txo fo new flivä mì sìtaron.
Lu eltur tìtxen si fwa poeru ke sunu tìtusaron, hufwa fnan tsakemit.
Fwa tìng nari fu stawm nì’aw to fwa tspang, poe nulnew.
Keng fko plltxe san ’awlie poel nolìn menarit palulukanä ulte mawkrr ke zolene tivul nemrey sìk,
ngian txo tuteo pawm poeru tsa’uteri, nì’eyng po tel ta poe lrrtok ahì’i nì’aw.
Aytele na’rìngä sì Eywayä leru txintìn Tsenuä, tafral txampxìl olo’ä fpìl futa poe slayeiu tsahìk ahay.
Kxawm fì’u lu lun a ke li ke lu poeru kea muntxatan, hufwa fkeytok taronyu alu Txewì a poeru lrrtok seyki txo sim.

Known errors are marked in red, but as we were interrupted by network problems, feel free to point out the remaining errors as well.
Awngal ke tswalya’ futa mesulfä alu ftxey tìrusun keyeyä ftxey pumä tìngusop, lu kem a fko zene nivume tsat fa tskxekeng. ;D
« Last Edit: June 11, 2011, 04:15:05 pm by Tanri »
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: GMT +1
« Reply #78 on: June 11, 2011, 03:25:03 pm »
Tse, oe ke lu tsulfätu tìrusunä ki tìngusopäta keyeyä, slä txo nga lu tstew nìtam ;), oe fmìyi rivun ayut akeyawr (IMHO):

- first one is not gramar, but stylistic in a poeyä relit nga tsun tsive’a mì rel apxeyve (whose picture you can see on the third picture). Better would be: a pot nga tsun tsive'a mì rel apxeyve - which you can see on the third picture
- poe sleru fyeyntu - slu is intransitive, so dative should be used (?) Maybe you could use <ol> instead <er>, it depends if you meant "things started to change when she was growing up" or "... when she grown up". Both is possible, I think, but because you started with sng<am>ä’i, I'd expect sl<ol>u
- ... poel emzola’u Iknimayat ...
- ... ulte ’awlie tsahìkìl Omatikayaä polawm poeru ...
- solalew zìsìta amevofu (attributative -a- goes to number, not year)
- Fwa tìng nari fu stawm nì’aw to fwa - I think tìng mikyun fits better instead of stawm

Very nice story, applause for you, ma Tanri
« Last Edit: June 12, 2011, 02:15:02 pm by Blue Elf »
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Tanri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1024
 • cz Czech Republic
 • Karma: 25
 • Mìkam aysanhì tìranyu.
Re: GMT +1
« Reply #79 on: June 11, 2011, 04:45:44 pm »
Irayo seyi kxeyeyìri a nga rolun, ma Blue Elf. Oel amomum futa keyeyo lu tsapamrelmì.

Stawm vs tìng mikyun - good point, i really don't know why i used stawm just few words after tìng nari.
poe sleru fyeyntu - yes, the meaning "things started to change when she was growing up" is exactly the one i wanted to say. I think dative is not needed, because fyeyntu is not a recipient of some action nor indirect object, but it represents a "target state" for her to become. Maybe i should say that more clearly, with adposition ne (ne fyeyntu).
Anything published exlusively on Discord (and not in this forum) does not exist...

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi