Author Topic: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!  (Read 13145 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #140 on: October 16, 2014, 01:39:58 pm »
Fratsenge mì fìpängkxotseng. Slä oel tslolam lunit. Fì'u:


Ngian kea rel a hu pamrelvi oel ke tse'a :(
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #141 on: October 16, 2014, 01:51:41 pm »
Fyape fko tsun tivel tsa-"page"-it? :-\

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #142 on: October 16, 2014, 01:54:24 pm »
Txo ngal IP-ti sar hu pxaya tute alahe ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #143 on: October 16, 2014, 01:57:43 pm »
Ah! Lu oeru walaka IP...

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #144 on: October 16, 2014, 02:12:20 pm »
Walak? Ke tslolam nì'it... Ngian oeri hufwa sar IP-ti hu sute alahe, sunu oer fì'u: ;)
« Last Edit: October 16, 2014, 02:16:26 pm by Kemaweyan »
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #145 on: October 16, 2014, 02:51:52 pm »
Walak? Ke tslolam nì'it... Ngian oeri hufwa sar IP-ti hu sute alahe, sunu oer fì'u:
Dynamic IP... ;)
MOE :o :o :o :o :o !!!

Oer lu fì'u:

Tsa-"upload" oer ke sunu.... :'( :(
Internet a Toitslanmì längu fe'...
« Last Edit: October 16, 2014, 03:00:38 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #146 on: March 27, 2015, 06:43:25 am »
Kaltxì. Lu oe mipa hapxìtu fìtsengä ulte new pivängkxeio. Rutxe aysäplltxeti oeyä zeyko.
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #147 on: March 27, 2015, 07:15:52 am »
Lu txantsana fí'upxare ulte nga pamrel soli nìNa'vi nìltsan! Zola'eiu nìprrte' fìtseng! :D
Fpìl oel futa ngeyä aysäplltxe lu eyawr.

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #148 on: March 27, 2015, 07:21:18 am »
Kaltxì. Lu oe mipa hapxìtu fìtsengä ulte neiew pivängkxeio. Rutxe aysäplltxeti oeyä zeyko.

Kaltxì ngaru, ma tsmuk ulte zola’u nìprrte’ fìtseng ;)
Kosman fwa tse’a mipa hapxìtut a mi perähem fìtseng … ulte keng zola’u ta kllpxìltu ateng oena :)
’Awa kxeyeytsyìp nì’aw … nìn nefä ;)

Txo livu ngar sìpawm, ayoer pivawm nìyey. :DOffline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #149 on: March 27, 2015, 07:41:24 am »
Tewti, lu nitram nìtxan luna fìtxan ye'rìn 'eyng.
Slä ke tslam fìsäleykatemti nìltsan.
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #150 on: March 27, 2015, 07:58:05 am »
Tewti, 'efu nitram nìtxan taluna fìtxan ye'rìn 'eyng.
:D

Slä ke tslam fìsäleykatemti nìltsan.
Kemlì'uvit alu <ei> fkol yem mì kemlì'u a'awve.

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #151 on: March 27, 2015, 07:59:20 am »
Tewti, lu ’efu nitram nìtxan taluna fìtxan ye'rìn 'eyng.
Slä ke tslam *fìsäleykatemti nìltsan.

Zene oe oeyktivìng nì’Ìnglìsì…

It has to do with the modal construct. You only put ‹iv› (apart from ‹eyk› or ‹äp›) in the dependent verb after the modal. Mood and tense are not indicated in the dependent verb but always the modal.

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #152 on: March 27, 2015, 08:18:46 am »
Irayo. Set tslam.
Srane, kan “taluna”ti.
Tsun pefya sliva'tsu luke “säleykatem”?
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #153 on: March 27, 2015, 08:33:21 am »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #154 on: March 27, 2015, 08:53:42 am »
Oeru fìtìtsunslu latsu sìltsan.
Oe newomum: lahea aylì'fyapeti tsun sivar?
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #155 on: March 27, 2015, 09:27:36 am »
Tsun oe sivar:
toitsye, 'ìnglìsì, lì'fya LeNa'vi sì *romäna

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #156 on: March 27, 2015, 10:21:59 am »
Oe tsun sivar (keng nì'it):
'ìnglìsì, toitsye, franse, *italian, *tslìngan, lì'fya leNa'vi sì *latin
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6671
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #157 on: March 27, 2015, 04:08:32 pm »
Zola'u nìprrte' ma Zikhnafemk!
Oe tsun pivlltxe nìFranse, nì'Ìnglìsì, *nìSperanto, nìNa'vi sì *nìSpangol.


Quote
Oe tsun sivar (keng nì'it):
'ìnglìsì, toitsye, franse, *italiano, *tslìngan, lì'fya leNa'vi sì *latin
:D :D :D
« Last Edit: March 28, 2015, 09:29:31 am by Vawmataw »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #158 on: March 28, 2015, 09:26:10 am »
Ma Vawmataw:
Pefya nga nolume fte tsivun pivlltxe faylì'fyafa?
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Vawmataw

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6671
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 103
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #159 on: March 28, 2015, 09:39:28 am »
'ä'! Irayo!
Oops! Thanks!

Quote
Pefya nga nolume fte tsivun pivlltxe faylì'fyafa?
Lì'fya leFranse lu oeyä pum atxin. Mì numtseng oe nerume teri melì'fya alu 'Ìnglìsì sì Spangol. Oe nolume teri lì'fya leSperanto mì intrrnet pxezìsìtkam.
« Last Edit: March 28, 2015, 09:42:50 am by Vawmataw »
Fmawn Ta 'Rrta - News every weekend IN NA'VI ONLY (Discord)
Kelutral.fr editor

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi