Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!

Started by Tìtstewan, February 18, 2014, 05:39:27 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Zángtsuva

Oe nìToitsye sì *nìTalian tsun pivlltxe talun sa'sem. Numtsengmì le'Ìnglìsì nolume 'Ìnglìsìteri sì Franseteri sì Latinteri. Set tsun pivlltxe nìltsan nì'Ìnglìsì to lahea aylì'fyafa. Mrra zìsìtkam oeru teiìng sempulìl Lì'upukti LeTslìngan. Tsakrr kop sngä'i ngivop oeyä aylì'fyati.

Zángtsuva

Melì'uri pawm: keteng lu "apxa" sì "tsawl" srak?

Zángtsuva

Lahea tìpawm: srak "'eveng" lu "'itan/'ite" "tute a'ewan"?

Tìtstewan

Quote from: Zikhnafemk on March 30, 2015, 05:16:39 AM
Melì'uri pawm: keteng lu "apxa" sì "tsawl" srak?
Po mì sray apxa kelku si soaiahu.
slä,
Tsautral lu tsawl.

Quote from: Zikhnafemk on March 30, 2015, 05:29:17 AM
Lahea tìpawm: srak "'eveng" lu "'itan/'ite" "tute a'ewan"?
Kehe. Lì'ut alu 'eveng fkol ralpeng na le'Ìnglìsìa lì'u alu "child". Sute akoak tsun livu kop 'itan/'ite. :)

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Zángtsuva

Tslolam, irayo!
Ha tsun ronsrelngivop futa Frommerìl ngop fu mll'an lì'uti alu *'itu srak?

Tìtstewan

*'itu srak? Hmmm... Oel ke fpìl futa Pawl new ngivop tsalì'ut, taluna fko ke tsun livu 'itan/'ite 'awsiteng. :-\

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Zángtsuva

#166
Slä melì'u alu "tsmuk" sì "muntxatu" lu. Pefya keteng lu?

Kemaweyan

#167
Tì'efumì oeyä, tsamelì'u fkeytok taluna tsun fko pivlltxe san mefo lu muntxatu fìtsap sìk fu san mefo lu tsmuk fìtsap sìk. Slä lì'fyavi a na *mefo lu 'itu fìtsap hek nìngay. Ke tsun livu sa'sem 'ite fu 'itan 'evengä sneyä ;D

Tìsung. Zola'u nìprrte', ma Zikhnafemk. Tsaria tsun oe tsive'a mipa tutet a lì'fyari leNa'vi ngaya tsulfätu lu, oe 'efu nitram nìngay ;)

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tìtstewan

#168
Fìlì'uri alu *'itu, oel fpìl futa fko syaw for nìyey na 'eveng. Kop, melì'ut alu 'itan sì 'ite ngolop fkol ta 'it + an/e [ke ta 'i + tu(te)].
Fko plltxe natkenong san Ma 'itan/e, za'u fìtseng sìk ulte oe ke tsun tsive'a kea fya'o a fkot tsun sivar fìlì'ut alu *'itu fìtsenge.

Mllte hu Kemaweyan. :)

Ma Zikhnafemk, kxawm nga new fivrrfen PonguPlltxe-ti a lu tseng a fko tsun pamrel sivi sì pivängkxo nìNa'vi. :)

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Kemaweyan

Ngian lu awngaru lì'u alu 'it nìngay ;)


Quote from: Tìtstewan on March 30, 2015, 12:09:58 PM
Fìlì'uri alu *'itu, oel fpìl futa fko syaw for nìyey na 'eveng. Kop, melì'ut alu 'itan sì 'ite ngolop fkol ta 'it + an/e [ke ta 'i + tu(te)].
Fko plltxe natkenong san Ma 'itan/e, za'u fìtseng sìk ulte oe ke tsun tsive'a kea fya'ot a fko tsun sivar fìlì'ut alu *'itu fìtsenge.

Mllte hu Kemaweyan. :)

Ma Zikhnafemk, kxawm nga new fivrrfen PonguPlltxe-ti a lu tseng a fko tsun pamrel sivi sì pivängkxo nìNa'vi. :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tìtstewan


-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Kemaweyan

Ngari txe'lan mawey livu, ma tsmukan. Skxakep nìwin nìhawng pamrel sarmi nga. Oeyä 'upxaremì nìteng lamu kxeyey (pamrel soli oe san tsari sìk tup san tsaria sìk) a fì'ut oel tsole'a ulte zeykolo li ;)

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tìtstewan


-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Kemaweyan

Keng syaksyuk ftu utral zup.

Fì'u lu 猿も木から落ちる lu a lì'fyavi leNihongo a hu ral alu frapo krro krro tìkxey si.

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Plumps

Quote from: Kemaweyan on March 30, 2015, 11:20:44 AM
... mefo lu muntxatu fìtsap ... mefo lu tsmuk fìtsap ...

Tsari lu ngar law srak?
Tì'efumì oeyä, ke lu tsamelì'fyaviru kea ral :-\


Quote from: Kemaweyan on March 30, 2015, 01:03:16 PM
Keng syaksyuk ftu utral zup.

Sunu oer nìtxan! :D


Kemaweyan

Quote from: Plumps on March 31, 2015, 05:20:52 AM
Tì'efumì oeyä, ke lu tsamelì'fyaviru kea ral :-\

Pelun? Natkenong Ralu tsmukan Tsenuä lu. Ha Tsenu tsmuke Raluä lu. Ulte tafral mefo tsmuk lu fìtsap. Txo ke sivar oel lì'ut alu fìtsap, tsakrr ralit tsivun fko tslivam pxel mefo lu tsmuk oeyä.

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Zángtsuva

Quote from: Tìtstewan on March 30, 2015, 12:09:58 PM
Fìlì'uri alu *'itu, oel fpìl futa fko syaw for nìyey na 'eveng.
Fyape txo ke mi ke livu 'eveng?

Quote from: Tìtstewan on March 30, 2015, 12:09:58 PM
Fko plltxe natkenong san Ma 'itan/e, za'u fìtseng sìk ulte oe ke tsun tsive'a kea fya'o a fkot tsun sivar fìlì'ut alu *'itu fìtsenge.
Well, what about this: "Meforu lu *itu srak?" The English word "child" is applicable, even if we're talking about an elderly couple whose children would already be adults, because it's also the neuter version of "son" and "daughter."

Quote from: Tìtstewan on March 30, 2015, 12:09:58 PM
Ma Zikhnafemk, kxawm nga new fivrrfen PonguPlltxe-ti a lu tseng a fko tsun pamrel sivi sì pivängkxo nìNa'vi. :)
Sìltsan latsu fìtìtsunslu ulte masyay' oel, slä zene fko ivomum: oel frakrr lì'upukti serar; oeyä tsu'o leNa'vi ke lu txantsan ulte wätx oel tìpängkxoti angay. Slä pamrel sasyi.

Kemaweyan

Quote from: Zikhnafemk on April 01, 2015, 10:07:05 AM
Well, what about this: "Meforu lu *itu srak?" The English word "child" is applicable, even if we're talking about an elderly couple whose children would already be adults, because it's also the neuter version of "son" and "daughter."

Pelun ke sar lì'ut alu 'eveng?

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tìtstewan

Ma Zikhnafemk, poltxe oe hu Neytiri teri tsalì'u ulte oe fpìl futa fkol sayar lì'ut alu 'eveng tup *'itu. Slä, txo ngal new tsalì'ut tsakrr mok tsat mì LEP. Kxawm, lì'u alu *'ipu kangay salyi.

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Eana Unil

Kaltxì ma frapo... oeru lu tìpawm. Ralpe lì'uä alu *'itu lu? 'evi srak? :-\