Author Topic: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!  (Read 13146 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #160 on: March 28, 2015, 10:20:38 am »
Oe nìToitsye sì *nìTalian tsun pivlltxe talun sa'sem. Numtsengmì le'Ìnglìsì nolume 'Ìnglìsìteri sì Franseteri sì Latinteri. Set tsun pivlltxe nìltsan nì'Ìnglìsì to lahea aylì'fyafa. Mrra zìsìtkam oeru teiìng sempulìl Lì'upukti LeTslìngan. Tsakrr kop sngä'i ngivop oeyä aylì'fyati.
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #161 on: March 30, 2015, 05:16:39 am »
Melì'uri pawm: keteng lu “apxa” sì “tsawl” srak?
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #162 on: March 30, 2015, 05:29:17 am »
Lahea tìpawm: srak “'eveng” lu “'itan/'ite” “tute a'ewan”?
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #163 on: March 30, 2015, 06:27:30 am »
Melì'uri pawm: keteng lu “apxa” sì “tsawl” srak?
Po mì sray apxa kelku si soaiahu.
slä,
Tsautral lu tsawl.

Lahea tìpawm: srak “'eveng” lu “'itan/'ite” “tute a'ewan”?
Kehe. Lì'ut alu 'eveng fkol ralpeng na le'Ìnglìsìa lì'u alu "child". Sute akoak tsun livu kop 'itan/'ite. :)

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #164 on: March 30, 2015, 08:00:31 am »
Tslolam, irayo!
Ha tsun ronsrelngivop futa Frommerìl ngop fu mll'an lì'uti alu *'itu srak?
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #165 on: March 30, 2015, 08:11:51 am »
*'itu srak? Hmmm... Oel ke fpìl futa Pawl new ngivop tsalì'ut, taluna fko ke tsun livu 'itan/'ite 'awsiteng. :-\

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #166 on: March 30, 2015, 08:24:46 am »
Slä melì'u alu “tsmuk” sì “muntxatu” lu. Pefya keteng lu?
« Last Edit: March 30, 2015, 08:28:36 am by Zikhnafemk »
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #167 on: March 30, 2015, 11:20:44 am »
Tì'efumì oeyä, tsamelì'u fkeytok taluna tsun fko pivlltxe san mefo lu muntxatu fìtsap sìk fu san mefo lu tsmuk fìtsap sìk. Slä lì'fyavi a na *mefo lu 'itu fìtsap hek nìngay. Ke tsun livu sa'sem 'ite fu 'itan 'evengä sneyä ;D

Tìsung. Zola'u nìprrte', ma Zikhnafemk. Tsaria tsun oe tsive'a mipa tutet a lì'fyari leNa'vi ngaya tsulfätu lu, oe 'efu nitram nìngay ;)

« Last Edit: March 30, 2015, 11:41:47 am by Kemaweyan »
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #168 on: March 30, 2015, 12:09:58 pm »
Fìlì'uri alu *'itu, oel fpìl futa fko syaw for nìyey na 'eveng. Kop, melì'ut alu 'itan sì 'ite ngolop fkol ta 'it + an/e [ke ta 'i + tu(te)].
Fko plltxe natkenong san Ma 'itan/e, za'u fìtseng sìk ulte oe ke tsun tsive'a kea fya'o a fkot tsun sivar fìlì'ut alu *'itu fìtsenge.

Mllte hu Kemaweyan. :)

Ma Zikhnafemk, kxawm nga new fivrrfen PonguPlltxe-ti a lu tseng a fko tsun pamrel sivi sì pivängkxo nìNa'vi. :)
« Last Edit: March 30, 2015, 12:53:35 pm by Tìtstewan »

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #169 on: March 30, 2015, 12:17:30 pm »
Ngian lu awngaru lì'u alu 'it nìngay ;)


Fìlì'uri alu *'itu, oel fpìl futa fko syaw for nìyey na 'eveng. Kop, melì'ut alu 'itan sì 'ite ngolop fkol ta 'it + an/e [ke ta 'i + tu(te)].
Fko plltxe natkenong san Ma 'itan/e, za'u fìtseng sìk ulte oe ke tsun tsive'a kea fya'ot a fko tsun sivar fìlì'ut alu *'itu fìtsenge.

Mllte hu Kemaweyan. :)

Ma Zikhnafemk, kxawm nga new fivrrfen PonguPlltxe-ti a lu tseng a fko tsun pamrel sivi sì pivängkxo nìNa'vi. :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #170 on: March 30, 2015, 12:20:16 pm »
Oe lu skxawng! Zeykolo tsat. Irayo! :)

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #171 on: March 30, 2015, 12:44:57 pm »
Ngari txe'lan mawey livu, ma tsmukan. Skxakep nìwin nìhawng pamrel sarmi nga. Oeyä 'upxaremì nìteng lamu kxeyey (pamrel soli oe san tsari sìk tup san tsaria sìk) a fì'ut oel tsole'a ulte zeykolo li ;)

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #172 on: March 30, 2015, 12:52:59 pm »
Kawtu ke yo'! ;D ;D ;D

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #173 on: March 30, 2015, 01:03:16 pm »
Keng syaksyuk ftu utral zup.

Fì'u lu 猿も木から落ちる lu a lì'fyavi leNihongo a hu ral alu frapo krro krro tìkxey si.

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #174 on: March 31, 2015, 05:20:52 am »
mefo lu muntxatu fìtsapmefo lu tsmuk fìtsap

Tsari lu ngar law srak?
Tì’efumì oeyä, ke lu tsamelì’fyaviru kea ral :-\

Keng syaksyuk ftu utral zup.

Sunu oer nìtxan! :D


Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #175 on: March 31, 2015, 06:55:00 am »
Tì’efumì oeyä, ke lu tsamelì’fyaviru kea ral :-\

Pelun? Natkenong Ralu tsmukan Tsenuä lu. Ha Tsenu tsmuke Raluä lu. Ulte tafral mefo tsmuk lu fìtsap. Txo ke sivar oel lì'ut alu fìtsap, tsakrr ralit tsivun fko tslivam pxel mefo lu tsmuk oeyä.

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Zángtsuva

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 18
 • de Germany
 • Karma: 0
 • oe fratseng lu ketuwong
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #176 on: April 01, 2015, 10:07:05 am »
Fìlì'uri alu *'itu, oel fpìl futa fko syaw for nìyey na 'eveng.
Fyape txo ke mi ke livu 'eveng?

Fko plltxe natkenong san Ma 'itan/e, za'u fìtseng sìk ulte oe ke tsun tsive'a kea fya'o a fkot tsun sivar fìlì'ut alu *'itu fìtsenge.
Well, what about this: “Meforu lu *itu srak?” The English word “child” is applicable, even if we’re talking about an elderly couple whose children would already be adults, because it’s also the neuter version of “son” and “daughter.”

Ma Zikhnafemk, kxawm nga new fivrrfen PonguPlltxe-ti a lu tseng a fko tsun pamrel sivi sì pivängkxo nìNa'vi. :)
Sìltsan latsu fìtìtsunslu ulte masyay' oel, slä zene fko ivomum: oel frakrr lì'upukti serar; oeyä tsu'o leNa'vi ke lu txantsan ulte wätx oel tìpängkxoti angay. Slä pamrel sasyi.
aylì'fya: english, deutsch, lingva latīna (français, italiano, antīqva), tlhIngan Hol, lì'fya lena'vi, 汉语 (普通话), toki pona, ἑλληνικὴ ἀρχαίᾱ, kiswahili

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #177 on: April 01, 2015, 03:10:50 pm »
Well, what about this: “Meforu lu *itu srak?” The English word “child” is applicable, even if we’re talking about an elderly couple whose children would already be adults, because it’s also the neuter version of “son” and “daughter.”

Pelun ke sar lì'ut alu 'eveng?

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tìtstewan

 • LearnNavi Zeykoyu
 • Toruk Makto
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 10007
 • de Germany
 • Karma: 324
 • Ke lu oeru kea krr krrtalun!
  • My YouTube Channel
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #178 on: April 01, 2015, 03:34:09 pm »
Ma Zikhnafemk, poltxe oe hu Neytiri teri tsalì'u ulte oe fpìl futa fkol sayar lì'ut alu 'eveng tup *'itu. Slä, txo ngal new tsalì'ut tsakrr mok tsat mì LEP. Kxawm, lì'u alu *'ipu kangay salyi.

-| Dict-Na'vi.com | Na'viteri Files | FAQ | LM | Puk Pxaw 'Rrta | Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Offline Eana Unil

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 1335
 • de Germany
 • Karma: 111
 • sräpängätx
  • Tskxekeng ne tìyo - pìlok Eana Unilä
Re: Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!
« Reply #179 on: April 01, 2015, 04:35:08 pm »
Kaltxì ma frapo... oeru lu tìpawm. Ralpe lì'uä alu *'itu lu? 'evi srak? :-\


 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi