Blog Prrtona (masempul)

Started by Thorinbur, April 25, 2010, 07:51:45 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Thorinbur

W tym temacie będą znajdować się tylko przetłumaczone wiadomości z bloga. Jeśli chcesz skomentować, lub zgłosić uwagi dot wpisu/tlumaczenia/czegkolwiek zapraszam tutaj:
http://forum.learnnavi.org/jezyk-navi/blog-frommera/

oel kame futa oel kekame ke'u

Thorinbur

#1
WOW! 7640 osób i nowy blog głosowy w Na'vi

Rutxe 'ampi swizawit fte tsun 'upxaret lemokri tivìng mikyun..
Lu fmawn fayteleteri mìfa nìwotx.

> Pierwszy post na blogu.

Treść wiadomości głosowej (rozszyfrowany mniej więcej przez Terìran Tawka):

Oto co usłyszałem (pytajniki oznaczają fragmenty których nie byłem w stanie nawet zapisać fonetycznie oraz słowa których pewien jestem najmniej):


tsa'u nìprrte' ma oeyä eylan mì li'fyaolo' leNa'vi fteneoyo? tìng nari na? nawma kivozampuzamtsìvol sute teswoting tstxo ??? karyu Pawl frapol sì a fmeri nivume fìli`fiat oel ??? ?? ??? ??? ??? ??! Oeyä frasa fpìl talu(n) tx(e/a/ä)yo a tsranten frato

Nì`awve: niftue oe fpizene fi`u sìltsana tskxe kìng slivu

Nìmune: oel fpìl futa kxawm fi`u kop tsun tskxom lìvu fte aylaheru srung sivi, taluna hufwa lu pxaye sute a pamrel seri nìNa'vi nìtxan set nitrrtrr ayngaru ke lu ??? a tìng mikyun fmawnur a mokri nìteng.

Nìpxeve: ma tsmukan Keyl ??? mip a pìlok nìmun oeru mowan lu fisäfpil ??? tikinä? letrrtrr. Silpey oe tsnì oeyä firenu? a mi tslivu lun a oeru tsranten nìtam. Fte oe ke ??? tsìvol fa mit mokri oeyä pxim ??? a fi`u tsun oer frapur srung sivi nìngay

??? ayngaru payeng fte furia fifya sar krr lu tsa ?? sute sivi fu ke. lu lao fwa 'awsiteng fayli`uhu oel ngaru kxeyey a pxey? slä ke ?? oel tìkinit a oeru txoa livu a tsar ?? ätxäle sivi taluna oel fpìl futa stum ke tsun lu fa kxeyey ke lu kaw'it. Nian? faykeyey new oe ätxäle sivi nilao? frapo a tsun oer sivi rutxe tsakem aniftxava ?? pamrel ??. Ma frapo a tivìng mikyun new oe irayo siveyi nìtxan.

Kìevame ulte Eywa ayngahu,
ta Prrton.przetłumaczyć tego nie zdołam, jakoś tak się składa że większość tego czego nie rozumiem jest ważna dla przekazu... Oto co rozumiem:

Otóż autor cieszy się z powodu 4000 podpisów pod petycją do p. Frommera (i FOXa) (jest to streszczenie paragrafu pierwszego. A raczej pierwszego zdania.) Później jest zdanie drugie, którego kompletnie nie rozumiem. W trzecim zdaniu zaś, Prrton twierdzi że następujące rzeczy są ważne:

1: Chybam źle usłyszał. wychodzi straszliwy bełkot ;(

2: Prrton przypuszcza (bardzo słusznie zresztą) że blog ten pomoże w nauce wielu osobom, ponieważ mimo że piszemy w Na'vi, nie mamy czego słuchać.

3: Prrton mówi do Keyla że miło mu się czyta jego bloga (http://letrranavi.wordpress.com/). Ma też nadzieję że blog głosowy który tworzy okaże się przydatny. (prócz tego mówi chyba że właśnie po to go robi, ale kto go tam wie...)

Na koniec prosi żeby pisać do niego w przypadku znalezienia jakiejś pomyłki w użyciu czasów oraz innych błędów, ponieważ nie sądzi że był w stanie nie zrobić błędów (ha! skromniś się znalazł!). Dziękuje za wysłuchanie go i żegna się (tego ostatniego jestem pewien ;)).
oel kame futa oel kekame ke'u

Thorinbur

#2
Wpis nr 2:

Dzięki! KalaKuival!

QuoteRutxe ting nari ätxäleru fpi Haryu Pawl niEsti ulte ting mikyun mipa 'upxareru a plltxe san irayo sik fpi ngopyu tseyä.
Proszę obejrzyjcie prośbę Paula (?) i wysłuchajcie nowej wiadomości głosowej z podziękowaniami dla twórcy tseyä(?).

> Irayo! Tsmukan KalaKuival – 'Upxare lemokri

Treść wiadomości głosowej:

fitrr upxare lu yol (t)sra tsrante nitxan.

Fta lu new oe Irayo sivi smukan (tala kuyvalur ta kllpxiltu lesti) fp<ol>e' txeleti fitsenga fpi Haryu Pawl. (Czyżby: Chce pdizękować braktu który ... wysyła umieszcza wiadomości tutaj?
ral (meaning) p<ol>enge(mowic) rol(spiewac) ... (13 sec z 40 to be continued)

Teraz muszę skończyć wrócę do tego później.
oel kame futa oel kekame ke'u

Thorinbur

Wpis nr 3:

Trr 'Rrtayä

> Mipa 'Upxare fpi Frapo mì Srr 'Rrtayä

Treść wiadomości głosowej:
?
oel kame futa oel kekame ke'u

Thorinbur

Wpis nr 4:

Rey'eng Hawngsì

Txonam tengkrr a nerìn Uniltìrantokxit fa Pìlu-Rey pxeylanhu Yotswahusì ro helku moeyä SänFränsìskomì oe sngamä'i fpivil hawngteri ulte tseyä hapxì rey'engmì.

Tsakrr a oe tìkangkem si, tsari oe kllfro' nìtxan ulte pxìm kop ngeyn nìtxan. Slä oe tìkangkem ke si fratrr. Tsaria tsranten fwa fko tsurokx tsun oe tslivam nìftue ulte tsun tsivurokx nìltsan oe luke tì'efu a zene tikangkem sivi nìtut.

Fìtrr lu trrpuve ulte ke tìkangkem si kaw'it. Furia ke tikankem si, kop ke 'efu keftxo kaw'it. Slä txelanmì lu sì'efu lesraw nì'it hawngteri taluna tìreyìri oeyä syay lrrtok soleiyi nìtxan, ulte lu oer ayu apxay to fwa lu tìkin.

Tìkenong: Ke tikangkem seri a fì'u lu 'awstengyawnema txele a moe hu 'eylan a'aw nìpxoe zola'u ne kelku na'rìngä fte tsivurokx fìpxesrr. Fìkelku lu kelku ameve a moer lu ulte zene sivop nì'it fte pivate. Maw krro hayawl wutsot letxon fa payoang lesälmon, tsyosyu lekuskusì sì sälat lerìk. Tsun fkol fìfnesyuvet rivun nìftue Kälìfornìyaka. Hìkrrmaw oe yäpolur mì senge fpi tìyusurtokx. Tsatsengìri tsun tstu sivi. Pay lu som nìtam ulte zup tokxsìn nìlor. Tsatsenger tsun tstu sivi alunta yapay mìfa 'ì'awn nìtut tengkrr a yäperur. Nìngay lu txantsan nìwotx. Ngian, ke moel tsat KIN kaw'it. Tsafnefpìlfyafa fìkelku lena'rìng lu lehawng. Ke lu lahea fya'o a fkol tsun tsat pivlltxe nìfya txe'lan angay. Tsalsungay, txo fìfnekelku lu lehawng, oel kop fpìl futa eylan oeyä lu a frapori, reyfyaru feyä kop lu lehawng nìteng. Ulte, luke tìpawm, tìreymì TsyeymzìKämeronä lu hawng oeto nìwotx. Ulte, luke tsafnehawng sì tìtsunslu a tsafnehawngit ngop nìmip, nìlaw kepor ke lu tsafnerel arusikx Uniltìrantokx kaw'it.Tsakrr a fko oer pawm san pelun ngal new tsafnekelku ameve sìk, oe peng nì'eyng san taluna lu tsaw 'awa hapxi rey'engä oefpi. Nìfya luke tsakelku sì tseyä atxke sì tseyä tsayutral, ewll, frrwll, ayioang, ayyayo, tsapayfya na'rìngä, skxakep latsu kxu wä sìnitram oeyä, moeyä nìteng. Tengkrr lu lehawng, fìskxom a tok na'rìngit pxìm lu nìngay tsranten a hapxì rey'engä oefpi ulte sìlperey oe tsnì fìtxeleri sì tìtsunìri a fìtsengene frrfen ke'u ke livatem kawkrr.

M.'U.: Tok kelkut na'rìngä a oeykta ke fmasyi fte fpive' fì'upxaret nìfya oeyä mokri a fì'uri oeru txoa livu.
oel kame futa oel kekame ke'u

Thorinbur

#5
Wpis nr 5:
Mefne'ewll aMip mì Na'rìng

> Teri mefne'ewll sì hì'ang mì na'rìng


Treść wiadomości głosowej:

?
oel kame futa oel kekame ke'u

Thorinbur

'Ìheyu Kxitxä a'Änsyem

Fìtrr oe Yotswasì kamä fte ultxa sivi aylahehu a new spiveng kllpxìltuti lepay pxaw moeyä kelku. Lu pxaya sute a za'u ta pongu apxay slä ke fìtxan pxaya sute letrrtrr a kelku si nìsim.

Fìtxeleri ke lu ftue nìwotx taluna lu tawnäftxua ayhapxì atxkxeteri, fayfyateri, fayoangteri, hawngteri, txanewteri, teri sìsar payä, sì horenteri. Ke ftue nìwotx.

Lu por hawng a suteri atxantur pxaw tsakllpxìltu prrte' lu tsawa ngop *wayn*it. Wayn lu 'u a fkol näk nìtrrtrr ulte tsat ngop fa fkxen. Oeri ke näk fìfne'u slä nìngay lu pxaya sute a tsafya kem pxìm si. Hufwa waynit tsun ngivop nìftue fìtsengepxaw, tsafyat a fkol sar fte fkexnit tsawl sleykivu kop sar payit nìtxantxan ulte pxaya ayutralit mun'i nìteng. Taweka tsatseng pxaw kelku moeyä lu kxayl, pay ke ì'awn mì hll kxamlä zìsìvi asom nìwotx. Ulte, tsatseng a kxayl frato lu ukxo frato nìteng.

Tse, fäpa fra'uyä mì seng a lu kop kxayl frato lu 'awa tseng a ngop waynit nìtxan. Zìsìtoka zìsìviri asom pay a za'u nìftue ramunongta tsakllpxìltuyä ke tam fte ngop waynit. Ha, zìsìtomaw tsatsengä sutel ta payfya a sim kelkur moeyä sngeykamä'i mivunge pxaya payit ulte tsat kämivunge nìalìm nìnefä fte sivar ukxoa atxkxefpi feyä.

Tsayhoren a zene tsivun hivawnu tsapayfyat atxkxetsì ke lu law nìwotx ulte krro hufwa horen lu law nìtam fte tìhawnu sivi, ayeyktan ke kllfro' nìtam horenìlä fte rey'engit zivong. Keftxo!

Tam, 'awpo zene pirvawm san pelun fìpostìr lu tstxo fìfya txo fìvur lu teri sute a ke tiyeverkup taweka fìtìkin waynä fu tsafya tsat nerop? sìk. Tse, sekrr suteri tsahrrap ke leru fìtxan kawng, slä kxawm fkol zererok futa fìvur sngìmä'i nìfya kop perlltxe teri fayoang. Kxu a lu apxa frato lu tsakxu a lu fayoangur taweyka luke payfay a tseyä pay tam fteke livu som nìhawng, hufwa fay tsun muntxa sivi, feyä eveng ke tsun rivey txana krr fte tsun sivop sì pivate mì tampay ulte tsawl slivu na sa'nok sempulsì.

Tsateri a zene awngeyä fpivìl a tsa'ìheyuri kxitxä a'änsyem lu (set) fayoangä ulte kawnga tsakxu lu ngay nìlaw. Ulte nìlkeftxo, fì'ìheyu lehrrap lu 'aw'u a sutel ngerop fa tìtxanew feyä. Nìsekrr, tsakxu lu 'e'al wä fayoang sì lahea ayswirä a kelku si mì ayhilvan fayfyasì, slä krrka nìlaw, txo awngal sar payit sì lahea ayut a tsranten nìtxan rey'engfpi nìteng fpi sayu na wayn a hufwa latsu suteor mowan nìfya näk, ke lu ngaya tìkin kepor kaw'it, trro ayoeng kxu säparyi vay himtxan a ke tsayu kepol tsat spivaw.

Pxiset, tsranten wayn suteyä fayoangto srak? Tì'efumì oeyä, san KEHE sìk tsun pivlltxe oe nì'aw.
oel kame futa oel kekame ke'u