Author Topic: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)  (Read 207206 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7300 on: December 12, 2015, 03:38:07 pm »
Quote
Tsina säfpìl lu fwa topic - rem slu rem - topic. Natkenong:
"Tsina" srak? Tsalì'ut tslivam fkol fyape?

Ngaytxoa, txina :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7301 on: December 13, 2015, 10:15:21 am »
Quote
Tsina säfpìl lu fwa topic - rem slu rem - topic. Natkenong:
"Tsina" srak? Tsalì'ut tslivam fkol fyape?
Ngaytxoa, txina :)

   Fìkxeyey lu renulke ulte nìtrrtrr eltu ke si kawtu, txo tsal ke hivultstxem pamrelfyat .

Kehe. Tsina säfpìl lu fwa topic - rem slu rem - topic. Natkenong:
  Uniltìrantokìri amuve zene fko pivey. - eyawra lì'fyavi a zene pamrel sivi fko fìfya
  Zene fko pivey. Uniltìrantokìri amuve. - tsunslu mì sìpängkxo arusey, tì'efumì oeyä
Nga zene sivar topic-it hu kemlì'u alu pey, kefyak? Slä pefya tsun nga sivung tsat mì sngä'itseng txo li poltxe lì'fyavit a'awve? Le'awa fya'o - sung tsat maw tsalì'fyavi.
Pelun fìtsenge lu melì'ukìng? Taluna pum a'awve lolu 'änsyem, poltxe fkol tsat li. Ngian mawkrr tslolam futa lu tìkin a sung 'uot. Ha slolu melì'ukìng tsalì'fyavi :)

   Fìtìkenongìri oe mllte ngahu nìwotx, fì'ur syaw fko monorem:

    Uniltìrantokìri amuve(topic 1) zene fko pivey(rem 1).
    Zene fko pivey(rem 1). Uniltìrantokìri amuve(topic 1).


   Slä txo nìn oengal hama tìkenongit ngeyä, tsaw livu keteng nì'it:

  Oel ke tslam teyngta(topic 1) pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay(rem 1). Kawtseng(topic 2) lu tseng a ke fkeytok(rem 2) a fì'uri.

   Ulte nìvingkap, srekrr oengal lamawk  inversion-it, ha tì'efumì oeyä, tsa'u frakrr fkeytamok mì lì'fya leNa'vi taluna tìkangkem si mì tew lì'fyaviyä a'aw.

Tìsung: lahea säfpìl a eltur tìtxen soli oer.
  Le'awa fya'o - sung tsat maw tsalì'fyavi.
Oel rolawn melì'ut alu lu fwa fa pamrelvi alu - fìtsenge. Tì'efumì ngeyä, ftxey mì sìpängkxo arusey tsun fko fìkem sivi fuke? Mì lì'fya angay tsaw len pxìm. Txo ral lu law nìwotx, tsun fko livonu aylì'uot :)

   Oel nìtxan lonu pxaya saryul kemlì'ut alu lu a fì'ut pxìm tsame'a, hufwa tsari tsun fko tsakem sivi a kea korenit ke omum  :P (Fu fkeytok srak? Oe li hìpey) :-\ Tì'efumì oeyä, eyawra lì'fyavi livu melì'uhu alu lu sì fwa, ulte tsun livonu mesa'ut fko taluna ral ke latem, slä sweylu txo fkeytivok koren.
« Last Edit: December 13, 2015, 10:25:25 am by Tay'waro »

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7302 on: December 13, 2015, 12:11:41 pm »
   Fìtìkenongìri oe mllte ngahu nìwotx, fì'ur syaw fko monorem:

    Uniltìrantokìri amuve(topic 1) zene fko pivey(rem 1).
    Zene fko pivey(rem 1). Uniltìrantokìri amuve(topic 1).


Slä tìkenongìri a'awve lu tenga renu nìwotx :) Letrrtrra lì'fyavi livu

  [Kawtseng lu tseng a ke fkeytok a fì'uri] (topic 1) [oel ke tslam teyngta pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay] (rem 1).

Ulte krra oel 'ärìp txelet ne tseng a maw aylì'u alahe, tsakrr tsaw slu

  [Oel ke tslam teyngta pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay] (rem 1). [Kawtseng lu tseng a ke fkeytok a fì'uri] (topic 1).

Nìngay fìtìkenongìri mì lì'ukìng a'awve oe ke plltxe teri tì'eyng a ke tslam oel. Tsaw ke lu txele, tsalì'ukìng lewotx slu rem. Ngian maw fwa poltxe oel tsaylì'ut, tslolam futa skxakep ke lu law teynga teri pe'u plltxe oe. Ha solung txelet alu [Kawtseng lu tseng a ke fkeytok a fì'uri]. Kezemplltxe fìkem soli oe nì'en...
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7303 on: December 13, 2015, 02:16:08 pm »
   Fìtìkenongìri oe mllte ngahu nìwotx, fì'ur syaw fko monorem:
    Uniltìrantokìri amuve(topic 1) zene fko pivey(rem 1).
    Zene fko pivey(rem 1). Uniltìrantokìri amuve(topic 1).

Slä tìkenongìri a'awve lu tenga renu nìwotx :) Letrrtrra lì'fyavi liv
  [Kawtseng lu tseng a ke fkeytok a fì'uri] (topic 1) [oel ke tslam teyngta pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay] (rem 1).

   Kehe, mesa'ur lu tìketeng. Kxawm ngal tseri futa 'awvea pum lu hìno apxa monorem a nga' nì'ul hì'ia topic-it sì rem-it. Ha oengaru tìyawr, kefyak?

  [Kawtseng (topic 1') lu tseng a ke fkeytok (rem 1') a fì'uri] (topic 1) [oel ke tslam teyngta (topic 1'') pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay (rem 1'')] (rem 1).

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7304 on: December 13, 2015, 02:38:11 pm »
  [Kawtseng (topic 1') lu tseng a ke fkeytok (rem 1') a fì'uri] (topic 1) [oel ke tslam teyngta (topic 1'') pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay (rem 1'')] (rem 1).

'Awvea säfpìlìri oe mllte ngahu. Lì'fyavil alu Kawtseng lu tseng a ke fkeytok nìngay nga' topic-it sì rem-it.

Slä pumìri amuve lu ngaru tìkxey. Lì'ut alu teyngta ngolop fkol nìfya'o alu tìeynit + a, ha tsal sleyku aylì'ut ahay ne lì'fyavi a tare lì'ut alu tì'eyngit. Tafral lì'ukìng atxin slu ne fì'u:

  Fì'uri oel ke tslam tì'eyngit.

Fraylì'ul alahe nì'aw tare hapxìot fìlì'ukìngä. Ha topic lu lì'u alu fì'uri ulte rem lu aylì'u alu oel ke tslam tì'eyngit. 'Awvea lì'uking atusare lu hapxì topic-ä ulte muvea pum lu hapxì rem-ä.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7305 on: December 16, 2015, 01:59:32 pm »
  Fì'uri oel ke tslam tì'eyngit.
Fraylì'ul alahe nì'aw tare hapxìot fìlì'ukìngä. Ha topic lu lì'u alu fì'uri ulte rem lu aylì'u alu oel ke tslam tì'eyngit. 'Awvea lì'uking atusare lu hapxì topic-ä ulte muvea pum lu hapxì rem-ä.

   Srane mllte, slä kxawm ngal lu nafì'ua tìtslam alu specification rem-ä a 'ong fko na sna'o hì'ia topic-ä sì rem-ä a fì'ut omum. Fu nìfya'o alahe - tsa'u lu tìsla'tsu rem-ä(1).

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7306 on: December 16, 2015, 02:35:08 pm »
  Fì'uri oel ke tslam tì'eyngit.
Fraylì'ul alahe nì'aw tare hapxìot fìlì'ukìngä. Ha topic lu lì'u alu fì'uri ulte rem lu aylì'u alu oel ke tslam tì'eyngit. 'Awvea lì'uking atusare lu hapxì topic-ä ulte muvea pum lu hapxì rem-ä.

   Srane mllte, slä kxawm ngal lu nafì'ua tìtslam alu specification rem-ä a 'ong fko na sna'o hì'ia topic-ä sì rem-ä a fì'ut omum. Fu nìfya'o alahe - tsa'u lu tìsla'tsu rem-ä(1).

Sran. Slä ke tsranten tsaw mì lì'ukìng atxin :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7307 on: December 16, 2015, 03:51:11 pm »
   Hm, ulte srak?  Futa pe'uri oeru tìkxey nilvew tslivam oe?  :-\

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7308 on: December 16, 2015, 04:04:38 pm »
  Oel ke tslam teyngta(topic 1) pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay(rem 1). Kawtseng(topic 2) lu tseng a ke fkeytok(rem 2) a fì'uri.

Kxawm fìtsenge. Eyawr slivu

  [Oel ke tslam teyngta pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay] (rem1). [Kawtseng (topic2) [lu tseng a ke fkeytok] (rem2) a fì'uri] (topic1).
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7309 on: December 18, 2015, 01:46:00 pm »
    Nga new pivlltxe fayluta ke lu rem(1) kea specification srak?

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7310 on: December 18, 2015, 02:09:09 pm »
Hìtxoa, ke tslolam oel ralit :-[
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7311 on: December 20, 2015, 10:08:50 am »
   Oe plltxe teri specification - детализации rem(1).
Nìawnomum ta syon rem-ä: tsal 'ong mipa säomumit yuneyur ìlä tìsla'tsu. Tìlenmì oengeyä fì'u lu tìsl'tsu lì'ur alu tì'eyngit ka hapxìtsyìp alu a.

   Nìvingkap, syena säwìntxut ponguä alu pxevospxì azapxevohin txon'ongam nolìn ngal srak?
Oe tolìng nari. Tsari oeyä tìhangham lu txur fìtxan kuma ngäng tìsraw soli ulte tsngawpayvi sloloan. Lolu 'o' nìtxan frapor  ;D

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7312 on: December 20, 2015, 12:08:47 pm »
   Oe plltxe teri specification - детализации rem(1).
Nìawnomum ta syon rem-ä: tsal 'ong mipa säomumit yuneyur ìlä tìsla'tsu. Tìlenmì oengeyä fì'u lu tìsl'tsu lì'ur alu tì'eyngit ka hapxìtsyìp alu a.

Hapxìtsyìp alu a ke tsun ngivop rem-it, mehapxì lì'fyaviyä alu lì'iu sì tìsla'tsu tseyä lu topic fu rem nìwotx. Fte mivun'i tsat ne topicrem, zene fko leykivatem lì'fyavit:

  vur a eltur tìtxen sivur eltur tìtxen si

   Nìvingkap, syena säwìntxut ponguä alu pxevospxì azapxevohin txon'ongam nolìn ngal srak?
Oe tolìng nari. Tsari oeyä tìhangham lu txur fìtxan kuma ngäng tìsraw soli ulte tsngawpayvi sloloan. Lolu 'o' nìtxan frapor  ;D

Kehe, ke tsame'a :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7313 on: December 20, 2015, 02:37:54 pm »
   Nìkeftxo oenga fpìl nìsno. Oel spaw säomumit a olinan. Kxawm fìtìpawm lu txuk nìtxan ulte fte flivä fko tìlaw, lu tìkin a slivu tsulfätu linguistics-ä.

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7314 on: December 21, 2015, 10:22:57 am »
Tam. Kxawm sweylu txo pivängkxo fì'uteri nìRuski.

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7315 on: December 27, 2015, 02:20:12 pm »
  Ngari ke lolu kea tìkin a 'eyng nìRuski. Oel frakrr nìftue tslam ngeyä fpìlfyat.  Mì spoiler nga pamrel soli a tsaylì'uri oe li molte ngahu srekrr.  Slä nì'aw  teyngta pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay lu a fìhapxìri lì'fyaviyä lu oeru am'a. Pesul ngar poltxe fayluta tsarem-it fko zenke pxìmivun'i? Peseng fko fìkorenur pamrel soli? Fu fì'u nì'aw ngeyä säfpìl lu srak? Tì'efumì oeyä, txo lu rem, kop tsun livu subtopic fu sabrem nì'ul, ulte fì'ur fko syaw slusa'tsua lì'fyavi fu specification.

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7316 on: December 27, 2015, 02:35:08 pm »
Kezemplltxe, tsun fkeytivok subtopicsubremrem fu topic lì'ukìngä atxin. Slä ke tsun fko pxìmivun'i lì'ut sì tìsla'tsu tseyä tengkrr perlltxe teri topicrem lì'ukìngä a tare tsalì'ul. Ha mì fralì'fyavi tsun livu topicrem, slä ke tsranten tsaw txo tsalì'fyavi lu tìsla'tsu lì'uä alu hapxì lì'fyaviyä kxaylyìyä ulte plltxe fko teri topicrem kxaylyìyä.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7317 on: December 28, 2015, 02:55:00 pm »
Kezemplltxe, tsun fkeytivok subtopicsubremrem fu topic lì'ukìngä atxin. Slä ke tsun fko pxìmivun'i lì'ut sì tìsla'tsu tseyä tengkrr perlltxe teri topicrem lì'ukìngä a tare tsalì'ul. Ha mì fralì'fyavi tsun livu topicrem, slä ke tsranten tsaw txo tsalì'fyavi lu tìsla'tsu lì'uä alu hapxì lì'fyaviyä kxaylyìyä ulte plltxe fko teri topicrem kxaylyìyä.

  Txo nga eltu soli, tìpxìmusun'iri oe nìpxi molte ngahu mawkrra pamrel soli lì'ur alu monorem. Nìngay lì'ukìng lu monorem ulte tsar ke lu kea syon a fko pxìmun'i.
   Tìsung: tìfkeytok subtopic-ä fu subrem-ä ke tsun fko nivìn na tìpxìmusun'i.
« Last Edit: December 28, 2015, 03:11:09 pm by Tay'waro »

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7318 on: December 29, 2015, 10:43:32 am »
Slä nga pamrel soli san Oel ke tslam teyngta(topic 1) pelun ngal fpìl futa tsaw ke lu ngay(rem 1). sìk ulte tsari ke tsun oe mivllte. Ke tsun fko pxìmivun'i lì'ut alu teyngta sì tìsla'tsut tseyä :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7319 on: January 07, 2016, 02:57:19 pm »
   Nìyawr, tsa'ur oe pamrel soli fpi sìlen a txo fkol nivìn nì'aw 'awa lì'fyavit a ke tare fumit alahe.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.19 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi