Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)

Started by Night Raider, January 05, 2010, 03:50:02 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tay'waro

   Ngal nolìn set tìftxeyt rolyuä a kämayakto ta Ukraina ne Eurovision 2016 srak? Oer nìtxan solunu rolyu a ponguhu alu Pur:Pur. Set mi lu krr fte tuteo tsivun tivìng mokrit sneyä. Nìvingkap, fìrolyu lu säwäsultu ta atxkxe ngeyä. Ha oel tivìng sneyä mokrit poeru.   

Kemaweyan

Kehe, ke tsame'a oel tsat :)

Nìngay ke tslolam oel nìsngä'i ralit aylì'uä alu tìng mokrit, hrh ;D Kxawm tsat nìhawng nìRuski fkol plltxe :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

Quote from: Kemaweyan on February 22, 2016, 10:02:19 AM
Kxawm tsat nìhawng nìRuski fkol plltxe :)

   Eltur tìtxen si, fyape nga pamrel silvi tsaru?  ;)

   Pefya nga fpìl, pamrelit alu 'awvea tute avol nìftue tslivam fkol? Fu fì'u:pxesìfmi a'awve. Fìmesìkenong tsun tivam srak? Futa pamrel soli tuteo tsafya tsengo tsalme'a a fì'uri oe ke zerok. Ngal tsalme'a srak?  :)

Kemaweyan

Quote from: Tay'waro on February 22, 2016, 01:43:32 PM
   Eltur tìtxen si, fyape nga pamrel silvi tsaru?  ;)

Kxawm sweylu txo solar fkol kemlì'ut alu slan, kefyak?

Quote from: Tay'waro on February 22, 2016, 01:43:32 PM
   Pefya nga fpìl, pamrelit alu 'awvea tute avol nìftue tslivam fkol? Fu fì'u:pxesìfmi a'awve. Fìmesìkenong tsun tivam srak? Futa pamrel soli tuteo tsafya tsengo tsalme'a a fì'uri oe ke zerok. Ngal tsalme'a srak?  :)

Tì'efumì oeyä, mesa'u tsun tivam. Oel nìteng ke zerok kea tìkenongit, slä lam oer fwa lamu fìtsenge kìng a teri fìtìpawm. Ngian ke zerok oel teyngta peut pole'un fkol tsatxeleteri :-\
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro


   Hufwa pxesìfmi a'awve lu a pamreltsyìpìri* amuve set lolam oeru am'a nì'it.  :-\ Koren oeyktìng: txo tstxolì'ur lu tìsla'tsu fa holpxay, tsaw zivene kllkxivem le'awa 'onmì. Layatsu eyawr: pxeya tìfmi a'awve.
   Nì'ul, pum lu a lì'uri kxawm fìkorenit tsun fko sivar tsane nìtengfya srak? (natkenong: mefum sl.)
   Kop, ..pxesìfmi a'awve.., ..pum ahay.. - fìpamreltsyip zo nìyawr srak?  :facepalm:

   pamreltsyìp* - запись, oel serar fìralit, hiva' fuke?

Quote from: Kemaweyan on February 22, 2016, 01:50:45 PM
Kxawm sweylu txo solar fkol kemlì'ut alu slan, kefyak?

  Ngaru tìyawr, fìlì'u swey lu. ;)

 

Kemaweyan

Nìngay tsakorenìl tare holpxayti a tiam fko fa tsaw kolan pum a luke -ve. Natkenong tsìnga tìfmi a fì'u tam, slä tsìnga sìfmi a fì'u kxeyey lu. Ngian ke lu kea koren a teri holpxay a sla'tsu klltsengit a ve'omì (pum a hu -ve) :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

Quote from: Kemaweyan on February 22, 2016, 01:50:45 PM
Kxawm sweylu  txo  fwa solar fkol kemlì'ut alu slan, kefyak?

   Kefyak?

Kemaweyan

Sran. Nìngay fparmìl teri fì'u ulte namew pamrel sivi san fwa. Hrh ;D
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

Quote from: Kemaweyan on February 23, 2016, 02:29:46 PM
Nìngay tsakorenìl tare holpxayti a tiam fko fa tsaw kolan pum a luke -ve. Natkenong tsìnga tìfmi a fì'u tam, slä tsìnga sìfmi a fì'u kxeyey lu.

   Tì'efumì oeyä, tsakoren ke zo nì'aw hu me+pxe+. Fì'uri a munea tìfmi = mesìfmi ral lu teng nìwotx. Tsakrr, zene zivo fì'u a
   ..munea tìfmi aham.., ..munea pum ahay..
   ..mesìfmi aham.., ..pum ahay..

   Oeru tìyawr srak?

Kemaweyan

Oe fpìl nìtengfya. Tsaysìkenong ngeyä eyawr lam oer. Ngian pelun nga plltxe san ke zo sìk? Sran, munea tìfmì = mesìfmi a fì'u lu eyawr, slä *munea mesìfmì a fìlì'fyavi kxanì lu :) Fì'uteri plltxe koren.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

Quote from: Kemaweyan on February 24, 2016, 12:59:47 PM
Ngian pelun nga plltxe san ke zo sìk?

   Taluna me+pxe+ a fì'u nìteng lu holpxay a tare tstxolì'ut a zene livu mì on le'aw.

Quote from: Kemaweyan on February 24, 2016, 12:59:47 PM
Sran, munea tìfmì = mesìfmi a fì'u lu eyawr, slä *munea mesìfmì a fìlì'fyavi kxanì lu :) Fì'uteri plltxe koren.

   Ke tslolam mi.

Kemaweyan

Quote from: Tay'waro on February 24, 2016, 01:39:04 PM
Quote from: Kemaweyan on February 24, 2016, 12:59:47 PM
Ngian pelun nga plltxe san ke zo sìk?

   Taluna me+pxe+ a fì'u nìteng lu holpxay a tare tstxolì'ut a zene livu mì on le'aw.

Tse.. peu ke zo? Munea tìfmi lu a fì'u zo, mesìfmì lu a fì'u zo nìteng. Slä lì'fyavi alu munea mesìfmi ke zo nìngay :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

   
   Txo fko pamrel sivi lì'fyaviru alu munea mesìfmi, tsa'u livu nìngay kxeyey. :facepalm: Txo munea tìfmi - ke livu. Nìyey pamrel sivi mesìfmi - nìteng nìyawr, slä tstxolì'u li ke kllkxem mì on le'aw, tafral koren ke zo kolan me+pxe+ lu hìm tìhusum ta koren. Ulte tsaw tsun zivo, txo nivìn fkol tsalì'ut pxel tstxolì'u lewotx, natkenong: biplane fu trimaran, tì'efumì oeyä. ;)

Kemaweyan

Nìngay tsakorenìl tare nì'aw futa pefya sar fkol holpxayti. San txo sar fkol holpxayti ho tstxolì'u, tsakrr zene fko sivar tsatstxolì'ut mì on le'aw sìk plltxe koren :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

#7374
   Tse, stum trro avomune nì'i'a oel moläkxu tìftiati mì sì'i'a zìsìtä apxevozakizapxevomrr (lolatem ayoeyä tìrey a krr) oel a lì'fyati leÌnglìsì verar ftivia :facepalm: Nì'aw set nìmun lolam oer tìnew a pxiye'rìn tsakem sivi. Oe zene pivllngay san fìtì'efu lolam ta kawtseng ulte pxek oet nìftxan nìtxur kuma oeyä eltul säomumit nekx nìftue nìwinsì (pxel Neo a ta Matrix  ;D) Fì'u lu 'o' nìtxan. Nì'aw fìkemìri sulìn oe set, slä krro krro len sìpawm. Ha pivawm oe, tì'efumì ngeyä, fìmehemlì'u alu wentcame lu keteng nìtengfya na leNa'via pum alu zola'upolate srak?

Kemaweyan

Tsaw tsantsan lu :D Nìngay oe nìteng nìsok fpamìl tsawteri. Tsari oeyä tsmuke sì muntxatan poeyä 'erìn set alunta... Ha fpolìl oel futa sweylu txo oe nìteng 'ivìn nì'it... Ulte etripa syayvi ngaru livu! ;)

Tìpawmìri ngeyä fpìl oel futa went a fìlì'ut nìNa'vi tsun fko ralpiveng san kolä sìk, kefyak? Ulte tìketeng lu fwa went - fko kolä ftu fìtseng, slä came - fko zola'u ne fìtseng. Tì'efumì oeyä. Fu nìRuski went - пошел, came - пришел.

Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

   ...kolan kem lu teng, salewfya - aketeng lu, nìyawr srak?
   

Kemaweyan

Quote from: Tay'waro on March 13, 2016, 12:29:46 PM
   ...kolan kem lu teng, salewfya - aketeng lu, nìyawr srak?
   

Stum. Tì'efumì oeya, zola'u tuteo a krr - po ke rerikx li. Ngian kolä tuteo a ral tsun livu fwa po sngolä'i rivikx, slä mi ke ftolang.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

    Tslolam, tsakrr fra'u lu law nìwotx, irayo. ;)

Tay'waro

  Ftia oel leÌnglìsìa lì'fyati akrrta sngolä'ängi oer livam tìngäzìk a nìwin ke tsun rivawn fpìltswoti ta leÌnglìsìa lì'fya ne laNa'via pum ulte ne'ìm. Oe molatsängay' ziverok fìtxan pxaya lì'ut kuma fìtsap häperultstxem saw set.  Wepmì zeroktswori fkol ngivop leronsrela relit ftia a fralì'fyafpi a fì'u lesar si a fì'ut olinan oel. Ha fì'umaw kayatsä nìftue fko mìkam aylì'fya. Vayset oel tsakemit molay', slä nerui mi, pxaya lì'u ke vezo. Lì'fyaoä tìnusumeri ngaru lamu stenga sìfkeytok srak?