Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)

Started by Night Raider, January 05, 2010, 03:50:02 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kemaweyan

Txana krr ke 'armeyng a fì'uri oeru txoa livu. 'Armìn oe nìtxan alunta pxiswawam tsole'a 'upxaret ngeyä.

Sran, oeri nìteng tsaw len krro krro :) Ulte ke nì'aw aylì'uhu, hu lì'fyaviyä renu sì tìtxula tsaw kop len.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

Quote from: Kemaweyan on March 31, 2016, 12:36:35 PM
Txana krr ke 'armeyng a fì'uri oeru txoa livu. 'Armìn oe nìtxan alunta pxiswawam tsole'a 'upxaret ngeyä.
Kea tìkin. ;)
Quote from: Kemaweyan on March 13, 2016, 12:35:37 PM
Stum. Tì'efumì oeya, zola'u tuteo a krr - po ke rerikx li. Ngian kolä tuteo a ral tsun livu fwa po sngolä'i rivikx, slä mi ke ftolang.
Txo tsa'u  slolu law oer, set nìngäzìk fkol tslivam lahea tìkenongit a mìkam mehemlì'u alu arrivecome, kop pum buypurchose. Srake tsun tivìng nga srungtsyìpit oer? :-\

Kemaweyan

Quote from: Tay'waro on April 01, 2016, 02:49:53 PM
   Txo tsa'u  slolu law oer, set nìngäzìk fkol tslivam lahea tìkenongit a mìkam mehemlì'u alu arrivecome, kop pum buypurchose. Srake tsun tivìng nga srungtsyìpit oer? :-\

Tì'efumì oeyä, buy a fìlì'ut tsun fko ralpiveng na купить, slä purchase a fìpum lì'une alu приобрести sim nì'ul. Ral lu stum teng, slä muvea pum lam skepek nì'ul, kefyak? Ulte nì'it fwolew oe a krr, rolun fìtìoeyktìngit. Ha kxawm oeru latsu tìyawr :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

   Kaltxì, oel tsere'a futa ngal tok hänit, ha pefya nga 'ìn? Ngaru lu fpom srak?  :)

Kemaweyan

#7384
Kaltxì. Oel stum frakrr tok hänit nìngay, ha frawzo. Ngaru tut?

Pefya oe 'ìn? Fteria mipa lì'fyati eltuä lefngap :) Pìtxon tsar syaw fko :) Eltur tìtxen si nìngay :D
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

   Srane.
  Oel le'Ìnglìsìa lì'fyati verar ftivia nìtxi vaykrr oeti fko прёт (ke omum futa tsivun sliva'tsu fìkemlì'ut fko nìNa'vi  ;D) ulte ke nolän tìnew. Tsari nume oe stum fratrr, slä lì'fyari leNa'vi oe lolom li. Set oe 'olìn txulatswo le'Ìnglìsìa aylì'fyaviyä. Zawneroka aylì'uä holpxayìri nìlaw ke tam oeru, slä fì'ul txopu ke sleyku oet. Nìwä, ìn hän lu pxaya sìfyawìntxur oeyktìngtswo säomumä nìyey sìn tìmyì  :facepalm: Oe sìlpey tsnì oeyä tìnew a rikx nìtkan ke nayän.

Kemaweyan

Sran, tsafnetì'efu smon oer nìngay :D Etrìpa syayvi! ;)

Ngaytxoa, ke slolam oel faylì'ut ngäyä:

Quote from: Tay'waro on April 24, 2016, 12:31:37 PM
Nìwä, ìn hän lu pxaya sìfyawìntxur oeyktìngtswo säomumä nìyey sìn tìmyì  :facepalm:
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

#7387
   Txo nìpup: tsaysìfyawìntxul tìng säomumit nìep'ang nìtxan.
   

Kemaweyan

Tslolam set. Hrh ;D Lì'fyari le'Ìnglìsì nga nìhawn 'armìn ;D Pamrel soli san ìn hän sìk tup san mì hän sìk ;D

Nìsung hän lu pxaya sìfyawìntxur oeyktìngtswo a faylì'u hek nìngay. Lam oer fwa ke tsun fko sivar sat fìfya 'awsiteng :) Tì'efumì oeyä, sweylu fwa pamrel soli fko fìfya:

  Nìwä, mì hän lu pxaya sìfyawìntxu a oeyktìngtswol säomumä aftue tok tìmyìt.

:-\
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

   'Ä', nìyey.Tup oe nìngay pamrel soli  ìn  ;D
   Sreyhu ngeyä mllte oe, nìyawr nìwotx.

Kemaweyan

Quote from: Tay'waro on April 24, 2016, 01:52:15 PM
   Sreyhu ngeyä mllte oe, nìyawr nìwotx.

Nì'aw txo tsun fko pivlltxe san oeyktìngtswol tok tìmyìt ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

#7391
Quote from: Kemaweyan on April 25, 2016, 08:30:49 AM
Nì'aw txo tsun fko pivlltxe san oeyktìngtswol tok tìmyìt ;)

   Ta salewfyape lu ngaru fìam'a? Lì'u alu oeyktìngtswo lu tstxolì'u aep'ang, oel ke tsere'a tìngäzìkit, fu tìlom lì'uä alu sìn fpi fum alu tìmyì srak?

Kemaweyan

Slä fì'u lam na tìralpeng ayey nìhawng. Kolan sar fkol lì'ut alu tìmyì fìralmì a fì'u. Ftxey lì'uhu alu tok, ftxey pumhu alu sìn :-\
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

   Ke omum.., lam oer, ketsrana srey hiva' nìltsan.

   Eltur tìtxen si fwa: san a different problems search method sìk peralit a'awve ngal tse'a fìlì'fyavimì (lahea vefya tìfwewä sìngäzìkä fu vefya tìfwewä sìngäzìka alahe)?  :-\

Kemaweyan

Sar fkol lì'ut alu a fìtsenge, ha ke tsun tsaw livu pxay. Kolan a different problems a fìsätare ke tsunslu. Ha skxakep tsal tare lì'ut alu method ulte pum alu search nìteng tstxolì'u lu. Ha tslam oel fìlì'fyavit pxel fya'o a fwew fkol sìngezäkit aketeng :-\ Sran, ke tsun fko nìyey ralpiveng fa lì'u alu tìfwusew nìNa'vi ;)

Tìsung. Pesenge ngal fì'ut tolel? Tsun nga wivìntxu lì'fyavit lewotx srak?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

    Kehe, fì'u lu pup oel sleyku a tìkenong a zene srung sivi oer fwa tslivam horenot a txula fkol lì'fyavit.

    Tam, slä txo tup problems kllkxivem fko problem, tsakrr pefya?

Kemaweyan

Nìngay ke tsun oe tslivam teyngta peut nga fmi pivlltxe :-\
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

   Oe new pivlltxe fayluta txo problem lu a lì'ur livu le'awa holpxay, tivare lì'ul alu different pefumit alu problem fu method???

Kemaweyan

Oe plltxe teri ral lì'fyaviyä lewotx.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tay'waro

     ??? Tì'efumì ngeyä, pupa fìlì'fyavimì ral lom lu srake?  :o