Author Topic: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)  (Read 206157 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7380 on: March 31, 2016, 12:36:35 pm »
Txana krr ke 'armeyng a fì'uri oeru txoa livu. 'Armìn oe nìtxan alunta pxiswawam tsole'a 'upxaret ngeyä.

Sran, oeri nìteng tsaw len krro krro :) Ulte ke nì'aw aylì'uhu, hu lì'fyaviyä renu sì tìtxula tsaw kop len.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7381 on: April 01, 2016, 02:49:53 pm »
Txana krr ke 'armeyng a fì'uri oeru txoa livu. 'Armìn oe nìtxan alunta pxiswawam tsole'a 'upxaret ngeyä.
   Kea tìkin. ;)
Stum. Tì'efumì oeya, zola'u tuteo a krr - po ke rerikx li. Ngian kolä tuteo a ral tsun livu fwa po sngolä'i rivikx, slä mi ke ftolang.
   Txo tsa'u  slolu law oer, set nìngäzìk fkol tslivam lahea tìkenongit a mìkam mehemlì'u alu arrivecome, kop pum buypurchose. Srake tsun tivìng nga srungtsyìpit oer? :-\

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7382 on: April 01, 2016, 03:28:27 pm »
   Txo tsa'u  slolu law oer, set nìngäzìk fkol tslivam lahea tìkenongit a mìkam mehemlì'u alu arrivecome, kop pum buypurchose. Srake tsun tivìng nga srungtsyìpit oer? :-\

Tì'efumì oeyä, buy a fìlì'ut tsun fko ralpiveng na купить, slä purchase a fìpum lì'une alu приобрести sim nì'ul. Ral lu stum teng, slä muvea pum lam skepek nì'ul, kefyak? Ulte nì'it fwolew oe a krr, rolun fìtìoeyktìngit. Ha kxawm oeru latsu tìyawr :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7383 on: April 24, 2016, 11:36:57 am »
   Kaltxì, oel tsere'a futa ngal tok hänit, ha pefya nga 'ìn? Ngaru lu fpom srak?  :)

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7384 on: April 24, 2016, 11:58:59 am »
Kaltxì. Oel stum frakrr tok hänit nìngay, ha frawzo. Ngaru tut?

Pefya oe 'ìn? Fteria mipa lì'fyati eltuä lefngap :) Pìtxon tsar syaw fko :) Eltur tìtxen si nìngay :D
« Last Edit: April 24, 2016, 12:19:57 pm by Kemaweyan »
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7385 on: April 24, 2016, 12:31:37 pm »
   Srane.
  Oel le'Ìnglìsìa lì'fyati verar ftivia nìtxi vaykrr oeti fko прёт (ke omum futa tsivun sliva'tsu fìkemlì'ut fko nìNa'vi  ;D) ulte ke nolän tìnew. Tsari nume oe stum fratrr, slä lì'fyari leNa'vi oe lolom li. Set oe 'olìn txulatswo le'Ìnglìsìa aylì'fyaviyä. Zawneroka aylì'uä holpxayìri nìlaw ke tam oeru, slä fì'ul txopu ke sleyku oet. Nìwä, ìn hän lu pxaya sìfyawìntxur oeyktìngtswo säomumä nìyey sìn tìmyì  :facepalm: Oe sìlpey tsnì oeyä tìnew a rikx nìtkan ke nayän.

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7386 on: April 24, 2016, 12:42:43 pm »
Sran, tsafnetì'efu smon oer nìngay :D Etrìpa syayvi! ;)

Ngaytxoa, ke slolam oel faylì'ut ngäyä:

Nìwä, ìn hän lu pxaya sìfyawìntxur oeyktìngtswo säomumä nìyey sìn tìmyì  :facepalm:
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7387 on: April 24, 2016, 01:05:15 pm »
   Txo nìpup: tsaysìfyawìntxul tìng säomumit nìep'ang nìtxan.
   
« Last Edit: April 24, 2016, 01:17:09 pm by Tay'waro »

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7388 on: April 24, 2016, 01:19:58 pm »
Tslolam set. Hrh ;D Lì'fyari le'Ìnglìsì nga nìhawn 'armìn ;D Pamrel soli san ìn hän sìk tup san mì hän sìk ;D

Nìsung hän lu pxaya sìfyawìntxur oeyktìngtswo a faylì'u hek nìngay. Lam oer fwa ke tsun fko sivar sat fìfya 'awsiteng :) Tì'efumì oeyä, sweylu fwa pamrel soli fko fìfya:

  Nìwä, mì hän lu pxaya sìfyawìntxu a oeyktìngtswol säomumä aftue tok tìmyìt.

 :-\
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7389 on: April 24, 2016, 01:52:15 pm »
   'Ä', nìyey.Tup oe nìngay pamrel soli  ìn  ;D
   Sreyhu ngeyä mllte oe, nìyawr nìwotx.

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7390 on: April 25, 2016, 08:30:49 am »
   Sreyhu ngeyä mllte oe, nìyawr nìwotx.

Nì'aw txo tsun fko pivlltxe san oeyktìngtswol tok tìmyìt ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7391 on: April 25, 2016, 01:30:26 pm »
Nì'aw txo tsun fko pivlltxe san oeyktìngtswol tok tìmyìt ;)

   Ta salewfyape lu ngaru fìam'a? Lì'u alu oeyktìngtswo lu tstxolì'u aep'ang, oel ke tsere'a tìngäzìkit, fu tìlom lì'uä alu sìn fpi fum alu tìmyì srak?
« Last Edit: April 25, 2016, 01:55:16 pm by Tay'waro »

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7392 on: April 26, 2016, 04:38:20 am »
Slä fì'u lam na tìralpeng ayey nìhawng. Kolan sar fkol lì'ut alu tìmyì fìralmì a fì'u. Ftxey lì'uhu alu tok, ftxey pumhu alu sìn :-\
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7393 on: April 26, 2016, 01:10:24 pm »
   Ke omum.., lam oer, ketsrana srey hiva' nìltsan.

   Eltur tìtxen si fwa: san a different problems search method sìk peralit a'awve ngal tse'a fìlì'fyavimì (lahea vefya tìfwewä sìngäzìkä fu vefya tìfwewä sìngäzìka alahe)?  :-\

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7394 on: April 26, 2016, 01:37:09 pm »
Sar fkol lì'ut alu a fìtsenge, ha ke tsun tsaw livu pxay. Kolan a different problems a fìsätare ke tsunslu. Ha skxakep tsal tare lì'ut alu method ulte pum alu search nìteng tstxolì'u lu. Ha tslam oel fìlì'fyavit pxel fya'o a fwew fkol sìngezäkit aketeng :-\ Sran, ke tsun fko nìyey ralpiveng fa lì'u alu tìfwusew nìNa'vi ;)

Tìsung. Pesenge ngal fì'ut tolel? Tsun nga wivìntxu lì'fyavit lewotx srak?
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7395 on: April 26, 2016, 02:22:22 pm »
    Kehe, fì'u lu pup oel sleyku a tìkenong a zene srung sivi oer fwa tslivam horenot a txula fkol lì'fyavit.

    Tam, slä txo tup problems kllkxivem fko problem, tsakrr pefya?

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7396 on: April 26, 2016, 02:30:50 pm »
Nìngay ke tsun oe tslivam teyngta peut nga fmi pivlltxe :-\
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7397 on: April 28, 2016, 02:03:15 pm »
   Oe new pivlltxe fayluta txo problem lu a lì'ur livu le'awa holpxay, tivare lì'ul alu different pefumit alu problem fu method???

Offline Kemaweyan

 • Eyktan
 • Eywatsyìp
 • *****
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7398 on: April 28, 2016, 02:33:33 pm »
Oe plltxe teri ral lì'fyaviyä lewotx.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tay'waro

 • Tute
 • ***
 • Posts: 362
 • ua Ukraine
 • Karma: 2
Re: Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)
« Reply #7399 on: April 29, 2016, 02:02:02 pm »
     ??? Tì'efumì ngeyä, pupa fìlì'fyavimì ral lom lu srake?  :o

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi