International / Multilingual > Язык На'ви

Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)

<< < (1484/1484)

Kemaweyan:
Ngaytxoa, oe nìteng ke tsolun 'iveyng pxiye'rìn :-[ Krra olinan oel ngeyä 'upxaret, 'amefu oe spxin ulte pole'un futa 'eyng trray. Ngain pängkxotsengìri lolen tìngäzìk ulte ke tsamun oe ziva'u fìtseng... Mawkrr tswolänga' fu 'amìn keng krra zerok :-X

Nga plltxe teri skxir a lolen hu tsyokx ngeya. Pe'u lolen? Sìlpey oe tsnì ye'rìn tsaw zivo ;)

Sran, oer nìteng ke sunu nìhawng soma zìsìkrr, nìpxi oe kelku si mì sa'o kelkuä a tsawkeyä atan lu txur nìhawng >:( Ulte ngaru tìyawr: sngolä'i fìfnetrr...

Txantompa atxur nìngay zarmup mìsray oeyä. Slä tsakrr oe harmahaw ulte ke tsame'a tsat. Tsame'a oel nì'aw futa lamu mawkrr. Ulte poltxe fko san kxu slolu apxa.

Tay'waro:
   Tìsomìl a sngolä'i nì'aw li srätx oet. Nerew fkol hufwetsyìpit awur. Slä aysa'ori a sleyku tìwewit fko zene nari sivi taluna tìketeng somwewä lu kefpomtokxnga'.
   Skxirìri ye'rin zayo, slä oel fpìl futa mehintrr oe zene pivey mi ulte nìsung tsaw tìsraw ke si stum (molun'i fäpa ta'lengä). Oel molunge mifati lefngapa 'uä a pxia fa'ohu mì syokx askien ulte tsaw molìn nì'it. :-X Pxiswaway oel tsrole'i fì'ut nekll ulte tolakuk sngeyä venuti. ;D Oe lu keftxo. :(
   Trray oe hu oeyä muntxate sì poeyä girlfriend kurakx ne txampay. 8) Pxoe syayor käsatseng tsìnga trro ulte tayel tsawket. Moel tamok tsatsengit li zìsìtam ulte fì'u sunu nìtxan. Fpi sìsyor a tsenge a rofa txampay lu ngim (wum tsìvopey km), yemfpay sivi fko fratsengmì. Fko polte san tompa ke livu sìk, nìltsan!

Kemaweyan:

--- Quote from: Tay'waro on June 22, 2016, 03:24:01 pm ---   Trray oe hu oeyä muntxate sì poeyä girlfriend kurakx ne txampay. 8) Pxoe syayor käsatseng tsìnga trro ulte tayel tsawket. Moel tamok tsatsengit li zìsìtam ulte fì'u sunu nìtxan. Fpi sìsyor a tsenge a rofa txampay lu ngim (wum tsìvopey km), yemfpay sivi fko fratsengmì. Fko polte san tompa ke livu sìk, nìltsan!

--- End quote ---

Ìì.. kxawm nga namew pivlltxe san 'eylan alu tutè. Nìngay ral lì'uä alu girlfriend nì'Ìnglìsì lu tutè ayawne. Hrh ;D

Tay'waro:
  Nìngay, ngaru tìyawr nìwotx. Fì'uri oe eltu ke soli. Kop tsole'a säomumit a txo fko pamrel sivi nìk'aw tsalì'ur alu girl friend, ral livu steng na 'eylan alu tutè to tutè ayawne. Tsari ngal stolawm 'uot srak?
  Tìsyor a asim txampay lolu txantsan, ... stum. Mosquitoes fìzìsìtmì lu kawng nìtxan, hrh  ??? ulte 'ameko pxoeti keng mì kamtrr. Slä sìltsan lamu talun hufwetsyìp lefpom tarmìran. Oel 'evengna sarmo'ha apxa ayìt payä. Oe slele nìltsan nìtxan ('äpefu pxel payoang a mì fay), slä syena trrìri tul hufwe nìwin, ulte lamu oer apxa tìngäzìk a wem wä fayä ayì a kamä yì maw yì  (syeha pxìm sì wina 'ekong tx'elanä a fì'u lehrrap lu).
  Ngal kurakx tsengoti li, fuke?

Kemaweyan:

--- Quote from: Tay'waro on July 08, 2016, 02:34:18 pm ---  Nìngay, ngaru tìyawr nìwotx. Fì'uri oe eltu ke soli. Kop tsole'a säomumit a txo fko pamrel sivi nìk'aw tsalì'ur alu girl friend, ral livu steng na 'eylan alu tutè to tutè ayawne. Tsari ngal stolawm 'uot srak?

--- End quote ---

Kehe, ke zerok oel fìfnelì'fyavit...


--- Quote from: Tay'waro on July 08, 2016, 02:34:18 pm ---Tìsyor a asim txampay lolu txantsan, ... stum. Mosquitoes fìzìsìtmì lu kawng nìtxan, hrh  ??? ulte 'ameko pxoeti keng mì kamtrr. Slä sìltsan lamu talun hufwetsyìp lefpom tarmìran. Oel 'evengna sarmo'ha apxa ayìt payä. Oe slele nìltsan nìtxan ('äpefu pxel payoang a mì fay), slä syena trrìri tul hufwe nìwin, ulte lamu oer apxa tìngäzìk a wem wä fayä ayì a kamä yì maw yì  (syeha pxìm sì wina 'ekong tx'elanä a fì'u lehrrap lu).

--- End quote ---

Nìngay. Kawnga mosquitoes längu set. Fratxon oel tspang pumit apxay >:(


--- Quote from: Tay'waro on July 08, 2016, 02:34:18 pm ---  Ngal kurakx tsengoti li, fuke?

--- End quote ---

Kehe. Ulte kxawm ke kayä...

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version