Tìtìng ahì'i aylì'u amip awngar

Started by omängum fra'uti, April 09, 2010, 12:53:23 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

omängum fra'uti

As a few people have noted today is my birthday, but I've got a little gift for everyone!  And I thought I'd present it as a little Na'vi short story.

Lamu trr akawng.  Txon a sre satrr, oel 'awmit oeyä tok.  Txono alahe tì'awm oeru prrte' lu, slä tsatxon oel aymokrit stolawm asim.  Nìfnu feyä klltsengit rerun, ulte tsatseng oel wempongut kxutuä ayoeyä tsole'änga.  Tolìng mikyun fte tsolun tìhawlit feyä nivume, ulte stolawm fì'ut a oeru prrte' ke lu.  Nolume oel futa feyä tìkanìri tìska'a kelutralä ayoeyä!  Oel tsakrr olomum futa fko zene fot fteykang, ha oel tìsop oeyä 'eykoli'a ulte kämakto nìwin ne kelutral fte piveng aylaru.  Oe tolätxaw a krr, kea ftxozä tìpähemä oeyä ke lu taluna ayoel mekret tsamä hivawl zolene.

Lamu trr akawng, ulte zene set ayoe kelutralit zivong.


This story made possible by the following words from Karyu Pawl.

'awmn. Camp
'awmn. Camping
tìska'an. Destruction
sopn. Journey
wempongun. Squad, military clan, battle party
asimadv. Nearby, at close range
klltsengn. Position
kxutun. Enemy
mekren. Supplies
hawln. Preparations, plan
kann. Aim, goal, purpose, target
hemn. Arrival
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

okrìsti

#1
Tweti. Irayo.
And happy birthday. :)

'awm should be a verb right?
dA | nga tsun oehu pivlltxe fa skype: c4duser
awngeyä wìki sìltsan lu
txopu lu fya'o ne vawma pa'o – nawma karyu Yotxa

omängum fra'uti

Nope, 'awm is a noun.  Yes, there's a noun, and a nominal of the noun.  The verb would be tì'awm si.  I believe 'awm means a camp as in the location, while tì'awm is the more abstract concept of camping.
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

NeotrekkerZ

Ftxozäri aylrrtok ngaru!  Mipa aylì'uri irayo.
Rìk oe lu hufwemì, nìn fya'ot a oe tswayon!

Prrton

Irayo, ma tsmukan!

Nìrangal, ngeyä ftxozäri ngaru livu fpom sì aylrrtok apxay!


Kemaweyan

Irayo seiyi oe ngaru, ma tsmukan. Mipa aylì'u frakrr oeru prrte' leiu ;)

Ma Prrton, kxawm nìeyawr livu san Nìrangal, ngeyä ftxozäri ngaru lirvu fpom sì aylrrtok apxay! sìk, kefyak? ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Kì'eyawn

Faylì'uri ngaru irayo seiyi oe, ma 'eylan.  Ngeyä ftxozäri lefpom livu!
eo Eywa oe 'ia

Fra'uri tìyawnur oe täpivìng nìwotx...

Ftiafpi


Swoka Swizaw

#8
::puts a top-hat on top of three vertically stacked balls of snow:: "HAPPY BIRTHDAY!" (Get it?) I had to be original, and so many wrote their stuff in Na'vi. ::)

Anyway, the two 'awm's is yet another nuiance to Na'vi that I didn't see coming. Tstxolì'u a tstxolì'uta ngolop...tewti. (Unless I am wrong to think that is a new thing.)

Prrton

Quote from: Kemaweyan on April 09, 2010, 02:10:44 PM

Ma Prrton, kxawm nìeyawr livu san Nìrangal, ngeyä ftxozäri ngaru lirvu fpom sì aylrrtok apxay! sìk, kefyak? ;)

Fpìl futa ke keyawr lu mefya nìteng.  ;)  Hemlì'uri lì'fyayä leNa'vi oeru mowan lu nìtxan fwa tsun fko ftxivey nìprrte' txo nì'aw txo tsaral a tsranten meflltxeyur slivu law nìtam. Nìlaw, fìfya'o a ngal frapor wolìntxu sìltsan nì'it lu to tsafya'o a oe pamrel si (ke zene slivu tsaw san« soli »sìk, kefyak?) taluna tsafya kxawm ngatsop aysäfpìlit krrteri nì'ul ayronsemur frapeyä a tìng nari. Fìsänumeri ngaru irayo seiyi oe, ma tsmuk.