Author Topic: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge  (Read 16757 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« on: February 12, 2010, 09:52:44 am »
Oe ke omun, txo ayoeng alaksì lu fpi fì'u, slä fmivi 'uti asìltsan.

Ma frapo! Oe new aynga pivlltxe nì'aw nìna'vi fìtsenge, na mì "forum" anawm wrrpa.
Nì'aw 'aw ätxäle oeru lu: rutxe payeng 'upe aynga pameng fpi aylahe! (nì'aw mì "spoiler") :D ;)


"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline Na'rìng tìranyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 138
 • Karma: 1
 • Turuk tawmì eyktan lu
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #1 on: February 12, 2010, 05:29:34 pm »
Ayoengìri pe'upe plltxe?


                                                                                                                 [img]http://kep.ivpic

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #2 on: February 12, 2010, 05:36:21 pm »
Oe ke omun...
Peu za'u mì fìswaw ne ayoengeyä eltu :D

"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline Na'rìng tìranyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 138
 • Karma: 1
 • Turuk tawmì eyktan lu
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #3 on: February 12, 2010, 06:00:07 pm »
Oeru fko ätxäle lu. Ayna rä'ä ska'a ayoeyä kelutrel!

                                                                                                                 [img]http://kep.ivpic

Offline Na'rìng tìranyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 138
 • Karma: 1
 • Turuk tawmì eyktan lu
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #4 on: February 12, 2010, 06:09:29 pm »
Hiyìkìri  ;D 8)

                                                                                                                 [img]http://kep.ivpic

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #5 on: February 12, 2010, 06:13:12 pm »
Srane, ulte ke tspang ayoengeyä smuke sì smukan! Ayfo tsteu tsamsiyu lu, slä ayfo ke tsun tivaron, txo aynga tìkawng munge!
Ayoeng ke new futa mipa krr keye'ungä ziva'u.Peu lu hiyìk?
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline Na'rìng tìranyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 138
 • Karma: 1
 • Turuk tawmì eyktan lu
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #6 on: February 12, 2010, 06:18:20 pm »
Peu lu hiyìk?
                                                                                                                 [img]http://kep.ivpic

Offline Na'rìng tìranyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 138
 • Karma: 1
 • Turuk tawmì eyktan lu
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #7 on: February 12, 2010, 06:20:51 pm »
Oeng spoilerhu sayi plltxe?  ;D

                                                                                                                 [img]http://kep.ivpic

Offline Na'rìng tìranyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 138
 • Karma: 1
 • Turuk tawmì eyktan lu
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #8 on: February 12, 2010, 06:24:49 pm »
Oe Uniltìrantokx leiu!  8)

                                                                                                                 [img]http://kep.ivpic

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #9 on: February 12, 2010, 06:27:39 pm »
Oeru lìmu aungia: ke nì'ul spoier :D
Nì'ul sìltsan lu nga fpi set srak?
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #10 on: February 12, 2010, 06:30:42 pm »
Oe za'u unil sivi!
Txonä krr, ngaru livu lefpom, ma smuktu!
Kìyevame ulte Eywa ayngahu!
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline Na'rìng tìranyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 138
 • Karma: 1
 • Turuk tawmì eyktan lu
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #11 on: February 12, 2010, 06:35:54 pm »
   :-\, muiä! Tìkin spoiler  8)
« Last Edit: February 12, 2010, 06:39:15 pm by Tìtxur sì meuia »
                                                                                                                 [img]http://kep.ivpic

Offline Na'rìng tìranyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 138
 • Karma: 1
 • Turuk tawmì eyktan lu
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #12 on: February 12, 2010, 06:40:45 pm »
Oe za'u unil sivi!
Txonä krr, ngaru livu lefpom, ma smuktu!
Kìyevame ulte Eywa ayngahu!

Sìltsan letxon!
                                                                                                                 [img]http://kep.ivpic

Offline tìngay mungeyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1266
 • Karma: 41
 • Eywayä 'eveng - olo’Pa'liatanevengä ’ite
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #13 on: February 13, 2010, 04:17:18 am »
Kaltxì, ma smukan!

Oe kop new plltxe nìna'vi mengaru/ayngaru! :)

Menga kin spoiler srak? Txo ayoeng sivi spoiler, tsive'a nì’aw tsa’u ulte ke nivume na'vit.

« Last Edit: February 13, 2010, 01:54:05 pm by tìngay mungeyu »

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #14 on: February 13, 2010, 10:58:43 am »
Srane, ma tìngay, slä oe fpìl futa nì'ul smuktu zìya'u, txo ayoeng peng ayfo, peu ayoeng plltxe.

Ma Tìtxur!
Nga rä'ä tìng "le" "txon"-ur, slä nga zene tivìng "a" "sìltsan"-ur!

Ulte ma tìngay!
Txo nga plltxe "new", nga zene tivìng <iv> lì'u kemäru!
Oe fpìl futa nga rä'ä tìng <iv> "tse'a"-ru sì "nume"-ru, Oeyä kxeyeyri tsap'alute sängi oe
slä nga zene tìng 'aw "ayfo"!
« Last Edit: February 13, 2010, 01:38:19 pm by Hawnuyu atxen »
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline Na'rìng tìranyu

 • Uniltìranyu
 • **
 • Posts: 138
 • Karma: 1
 • Turuk tawmì eyktan lu
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #15 on: February 13, 2010, 01:45:03 pm »
Srane, ma tìngay, slä oe fpìl futa nì'ul smuktu zìya'u, txo ayoeng peng ayfo, peu ayoeng plltxe.

Ma Tìtxur!
Nga rä'ä tìng "le" "txon"-ur, slä nga zene tivìng "a" "sìltsan"-ur!

Ulte ma tìngay!
Txo nga plltxe "new", nga zene tivìng <iv> lì'u kemäru!
Oe fpìl futa nga rä'ä tìng <iv> "tse'a"-ru sì "nume"-ru, Oeyä kxeyeyri tsap'alute sängi oe
slä nga zene tìng 'aw "ayfo"!
                                                                                                                 [img]http://kep.ivpic

Offline tìngay mungeyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1266
 • Karma: 41
 • Eywayä 'eveng - olo’Pa'liatanevengä ’ite
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #16 on: February 13, 2010, 01:46:34 pm »
Quote
Srane, ma tìngay, slä oe fpìl futa nì'ul smuktu zìya'u, txo ayoeng peng ayfo, peu ayoeng plltxe.

Ngaru lu tìngay, ma Hawnuyu atxen, tafral frapo pänutìng futa ke tsive'a spoiler-it, slä rivalpeng na’vit! :)

« Last Edit: February 13, 2010, 01:58:33 pm by tìngay mungeyu »

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #17 on: February 13, 2010, 01:53:01 pm »
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline Hawnuyu atxen

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 5507
 • Karma: 36
 • 'aweyktan OPa'liatanevengä
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #18 on: February 13, 2010, 02:03:54 pm »
Ma tìngay!
Fì-tì-fpil lu sìltsan, slä... oe rä'ä omun...
Ayoeng ke tsun teive'a, txo ayfo ralpeng ay-sì-fpil, fu ayfo nì'aw tsive'a ay-spoiler.
"Hrrap rä'ä si olo'ur smuktuä." ; "Ke'u ke lu ngay. Frakemit tung." (Assassin's Creed)

Nikre tsa'usìn!

Offline tsrräfkxätu

 • Ikran Makto
 • *****
 • Posts: 838
 • Karma: 28
 • pic by chikinrise.deviantart.com (cropped)
Re: Plltxe nìna'vi nì'aw fìtsenge
« Reply #19 on: February 13, 2010, 04:02:49 pm »
Kaltxì ma smuktu!

Oel oeyä tstxot lolatem. Oel karmati tayìng a tuteru ralyä fìtstxot peng. Oel srungit tìng. Fpìl tìplltxetyä famit, fpìl nì’ìnglìsì, ulte tìng nari ultxatsengit mäyär!


Kìyevame.
« Last Edit: February 15, 2010, 03:45:17 am by tsrräfkxätu »
párolt zöldség — muntxa fkxen  

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi