Ftxozäri aylrrtok ngar, ma Karyu Pawl!

Started by Tìtstewan, September 17, 2014, 01:47:34 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tìtstewan

Ayoengeyä Karyuri aNawm fìtrr leiu txantsana trr! Ftxozäri aylrrtok ngaru, ma Karyu Pawl ulte seykxel sì nitram!
:D :D(Merel ta Na'viteri.org)

Rol ko!
[audio=http://forum.learnnavi.org/news-announcements/ftxoza-aylrrtok-ngaru-ma-karyu-pawl!/?action=dlattach;attach=12969]Ftxozäri aylrrtok ngar, ma Karyu Pawl![/audio]
(Fìtìrol ta Plumps)
:D ;D

How time flies.. o__O
[I hope it's ok that I post here :S Now, I'm back at work...]

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Plumps

I don't think it's time in California yet but I also wanted to wish our Nawma Karyu a happy birthday (and many more)! :)

;D I almost forgot about that song :P . . . nìngay, krr tswayon.

Tìtstewan

Time zones are awesome! :D ;)
And I can't post that via mobile phone easily.

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Blue Elf

Oh well, lahea zìsìt ftolem nìwin, srak?
Ftxozäri ngeyä Nawma Sa'nok lrrtok siveiyi, ma Pawl!
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Eichhörnchen

Ma nawma tsmukan, kaltxì seiyi, kame ngat,Ftxozäri aylrrtok :-*
Sìlpey oe tsnì Eywa ngahu livu frakrr sì fratseng.

Ha fìtrr ftxozä sivi nìprrte' :)


Hayalovay,


ta Robert
kxetse sì mikyun kop plltxe


Vawmataw

Ftxozäri aylrrtok ngaru, ma Karyu Pawl!
Lì'fya leNa'vi wou talun nga. ;)
Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Tanri

Seykxel sì nitram, ma Karyu Pawl.

Prrnesyul a poru ngal tolìng tìreyt,
slu txura 'ana a 'awstengyem hifkeyt.
Slu lora syulang a prrte' lu fìtxan,
sleyku frapot a stawm sì tslam, eylan.

:)
Tätxawyu akì'ong.

Plumps

It's that time of the year again :)

Ftxozäri aylrrtok ngaru, ma Nawma Karyu!
Fpomtokx sì fpomron lìyevu ngaru nìwotx.

Rotobull cz

Enjoying chemistry, physics, mathematics, ecotoxicology, environtology, ecology, neurology, physiology, anatomy, Na'vi, Latin, German, French, Biblical Hebrew.

Hahaw[hhvhhvcz]

My Steam Profile (from SteamDB)
  • Worth: $1551 ($396 with sales) (updated 17.3.16)
  • Games owned: 97
  • Games not played: 34 (35%)
  • Hours on record: 1,825.3h

Vawmataw

Ftxozäri aylrrtok ngaru ma Karyu Pawl
Lì'fyari leNa'vi irayo nìtxan!
Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Tìtstewan

Ftxozäri aylrrtok ngar, ma Karyu Pawl! :D


Unbelieveable, how the time flies.

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Toliman

 :) Ftxozäri aylrrtok ngaru, ma Karyu Pawl!  :)

`Eylan Ayfalulukanä

Ftxozäri aylrrtok ngaru, ma Karyu Pawl.
Ulte pxay nì'ul mì zusawkrr!

Yawey ngahu!
pamrel si ro [email protected]