Ftxozäri aylrrtok ngaru, ma Toruk Makto!

Started by Payoang, April 17, 2012, 12:00:31 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Eana Unil

Quote from: Plumps on April 17, 2015, 06:42:53 AM
Ma Markì,

tsulfätu txepä, tsulfätu fìtsengä. Ngeyä tìkangkemìri seiyi irayo nìtxan!

Nawma Sa'nok lrrtok sìyevi.
  :D
Quote from: Tirea Aean on April 17, 2015, 07:31:37 AM
Ftxozäri aylrrtok!

Thanks for being totally awesome!
Fì'u. ^^ Ftxozäri aylrrtok ngar!

Hahaw[hhvhhvcz]

Ftxozäri aylrrtok ngaru, ma nawma Markì!  :D
My Steam Profile (from SteamDB)
  • Worth: $1551 ($396 with sales) (updated 17.3.16)
  • Games owned: 97
  • Games not played: 34 (35%)
  • Hours on record: 1,825.3h

Blue Elf

Ftxozäri ngeyä Nawma Sa'nok lrrtok sivi, ma Markì alu eyktan fìpängkxotsengä awngeyä!

Where would we be without you?
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Ftiafpi

Ftxozäri aylrrtok ngaru ma Markì!  :D

Rä'ä täpeykìryerkängup nìnak, I don't think the forum would be very jazzed about it. ;)

Vawmataw

Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Toruk Makto


Lì'fyari leNa'vi 'Rrtamì, vay set 'almong a fra'u zera'u ta ngrrpongu
Na'vi Dictionary: http://files.learnnavi.org/dicts/NaviDictionary.pdf

`Eylan Ayfalulukanä

 Ftxozä aylrrtok ngaru nang, ma Marki...ulte pum lu ngaru apxay nì'ul.

Yawey ngahu!
pamrel si ro [email protected]

Toliman

Ftxozäri aylrrtok ngaru, ma Toruk Makto!  :) :)

Plumps

Already that time of year again?  :D

Ftxozäri aylrrtok ngar. Keep doing what you do. You are amazing!

Eana Unil

Quote from: Plumps on April 17, 2017, 03:04:19 PM
Already that time of year again?  :D

Ftxozäri aylrrtok ngar. Keep doing what you do. You are amazing!


^ Fì'u :D

`Eylan Ayfalulukanä


Yawey ngahu!
pamrel si ro [email protected]

Toruk Makto


Lì'fyari leNa'vi 'Rrtamì, vay set 'almong a fra'u zera'u ta ngrrpongu
Na'vi Dictionary: http://files.learnnavi.org/dicts/NaviDictionary.pdf