Author Topic: Nì'awve zene tivìng nari! Horen plltxe.tsengä leNa'vi | Read First / Start Here  (Read 4118 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Ma smuk a tsun pivlltxe sì ivinan fìlì'fya leNa'vi,
Rutxe, nga ke zene ivinan fìpostì taluna fì'u längu spuwin nìtxan. Kop, fìtsenget teiok li tenga postìl

Seiyi irayo, ta Tìtstewan.Kaltxì, ma smuk!

Nì'ÌNGLÌSÌ: This forum is for learners of the Na'vi language who wish to challenge themselves and speak in Na'vi ONLY with others from all around the world - across country and language barriers - without the crutch or our native tongues to keep us from learning and using this beautiful language to its fullest extent. Content in any language other than Na'vi (except for in these sticky notes) will be deleted by the moderators, without hesitation.  :o

If you need a word that you do not have, you must talk your way around it or use a combination of words that come from Prof. Frommer only.  Do not make up new words that have no relation to the corpus! Do not use the Na'vi spelling of a English word, unless it is a Proper Name or something that the Na'vi would have no word for: à la kunsìp.  If we do not understand what you are talking about, we will ask for a better explanation. Feel free to correct others Na'vi, but please do so in Na'vi only. Some of these conversations obviously will be better served in the Basic/Intermediate forums.

From here on out: no spoilers, no shortcuts, Na'vi nì'aw. Have fun!  :)


NìNA'VI: Fìplltxe.tsengìri lu fpi numeyu lì'fyayä leNa'vi a new fpeio sivi fpi foyä ayronsem sì pivlltxe nìNa'vi nì'aw aylahehu a tok alìm mì hllpxiltu atxan sì plltxe nìtxan aylì'fya aylaheyä, ke lu fa srung ta awngeyä aylí'fya a fayu ftang awngati a nerume sì plltxe fìfya alor nìNa'vi nìwotx.  Aylì'ut ayleheyä (ke nì'aw mì fìhìng lelì'u a fayu tsranten nìtxan) tspayang moel nìwin nìtxan. :o

Txo fkol kivin lì'ut a vay set lì'uru nìNa'vi ke lu, fko zene pivllxe mì lafya'o fu ngivop lì'ut amip fa aylì'u a zola'u ta Kayru Frommer nì'aw.  Rä'ä ngop aylì'ut amip a ke lu fa fayu a awnga eromun nìngay! ...Horen Plltxe.tsengä leNa'vi & 'Ittìsrung fpi tìPlltxe

'A) ***Mì fìplltxe.tseng kxanì lu aylì'fya a ke lu lì'fya leNa'vi.***

M) Txo fko zene pivlltxe fa aylì'u a lì'fyaru leNa'vi ke lu:

       'a) Tsun tsalì'ut pivlltxe fa fya.plltxe leNa'vi.
            Tìkenong: « Trr.ye'rìn oe fa tìtswayon nìVertsinAmerika kayä ne NìyuYorkì ulte ne kelku oeyä nìmun zaya'u nìsrr'ìm atsìngve. »

       m) Fu, tsun ngolop lì'ut amip txo (txo ni'aw!) frahapxì a mì salì'u amip ziva'u ta tsaylì'u a vay set lu awngar ta eltu Karyu Pawlä NÌ'AW.
            Tìkenong: « Trr.ye'rìn oe fa tìtswayon nìVertsinAmerika kayä ne NìyuYorkì ulte ne kelku oeyä nìmun zaya'u nìsrr'ìm atsìngve. »

TS) Fratxele sìltsan lu. Fkol tsun ngivop 'upxaret fpi 'awpo 'aw'usì ulte 'awpo tsun tivìng nari sì ’iveyng.

O) Ayleheru srung tìng fte frapo nivume ní'ul, slä plltxe nìNa'vi nì'aw rutxe!Kivä ko!
« Last Edit: February 14, 2015, 09:16:40 pm by Tìtstewan »
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline suomichris

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 475
 • Karma: 13
Re: [READ FIRST!!!] Horen plltxe.tsengä leNa'vi
« Reply #1 on: January 27, 2010, 02:14:27 am »
Woo!  Irayo, ma aymod!

Tìpawm: txo fko ke ivomum lì'ut a tse'a fìtseng nìNa'vi, tsun fko pawm san X slu peu nì'Ìnglìsì? sìk.  Fu ke tsun fko?
« Last Edit: January 27, 2010, 03:09:34 am by suomichris »

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: [READ FIRST!!!] Horen plltxe.tsengä leNa'vi
« Reply #2 on: January 27, 2010, 02:31:50 am »
Woo!  Irayo, ma aymod!

Tìpawm: txo fko ke ivomum lì'ut a tse'a fìtseng nìNa'vi, tsun fko pawm san X slu peu nì'Ìnglìsì? sìk  Fu ke tsun fko?

Oe zene pivawm Prrtonur, slä set fperìl oe futa muiä lu txo nì'aw ayoeng ke si nìtxan.

ta Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline suomichris

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 475
 • Karma: 13
Re: [READ FIRST!!!] Horen plltxe.tsengä leNa'vi
« Reply #3 on: January 27, 2010, 02:37:37 am »
Srane, ma 'eylan!  Ke nulnew oel futa ivomängum aylì'ut le'Ìnglìsì... :p

Offline Is.

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 243
 • Karma: 3
Re: [READ FIRST!!!] Horen plltxe.tsengä leNa'vi
« Reply #4 on: January 27, 2010, 02:46:06 am »
Oel fpìl futa fì'eveng eltuyä nawm leiu nìtxan! Oe new Keylstxatsmenur sì Prrtonur sivi irayo fpi fì'ut ngolop.

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: [READ FIRST!!!] Horen plltxe.tsengä leNa'vi
« Reply #5 on: January 27, 2010, 04:41:24 am »
Woo!  Irayo, ma aymod!

Tìpawm: txo fko ke ivomum lì'ut a tse'a fìtseng nìNa'vi, tsun fko pawm san X slu peu nì'Ìnglìsì? sìk  Fu ke tsun fko?

Oe zene pivawm Prrtonur, slä set fperìl oe futa muiä lu txo nì'aw ayoeng ke si nìtxan.

ta Keyl

Txo faytìpawm ke nìtam livu fte tìtslam ral a nìsrak leru, ha tsun nÌnglìsì/ nìFransey/ nìToìtse/ nìRuski/ nìEspanyol/ nìPortungesì/ nìNeterlanzì/ nìSwenskxa/ nìTúruktse/ nìTseskxì/ nìItaliano/ nìTsongWen/ nìNihongo/ fu nìPolskxi sì nìlahe pivawm. SLÄ, oel fpìl futa nì'awve fko zene fmivi ìlä faytìpawm:

   ----'Ittìsrung fpi tìpawm nìNa’vi----

Rutxe, plltxe fafya’o alahe san « _______ ____ _____ » sìk.

Oer tsun 'awpol pivlltxe fì’ut fafya’o alahe srak?

Rutxe, oer tìng tìkenong (amip/alahe).

Peseng fkol tsivea ralit lelì’u san«__________»sìk?

Ta peseng zola’u fìlì’u san«___________»sìk?

Rutxe, wìntxu silit fìlì’uyä/faylì’uyä

    tìkenong: Peseng fko.l ts<iv>ea ral.it le.lì’u san« lì’u.täftxu.renu?

Fi’u tengfya __________ lu srak?

Ngal tsun oer tivìng fya’ot ne fì’u fa *wep*/*ret*/*net*/*internet* srak?

Ngal tsun oer äie fì’uyä fa *wep*/*ret*/*net*/*internet* wìntxu srak?

fko tsun mivllte srak?

« Last Edit: January 29, 2010, 12:22:26 pm by Prrton »

Offline Txaslan

 • Tawtute
 • *
 • Posts: 72
 • Karma: 2
Fìkìngìr oel parmey! Irayo! Tsengit, tsengpe lì'fyati leNa'vi plltxe fmi tsun oel, lu set! 

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Re: [READ FIRST!!!] Horen plltxe.tsengä leNa'vi
« Reply #7 on: January 27, 2010, 01:32:14 pm »
...faytìpawm...

Tewti, Prrton kxeyey si?  Fìlì'u lu san faysìpawm sìk fa fì'u a pam latem.
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: [READ FIRST!!!] Horen plltxe.tsengä leNa'vi
« Reply #8 on: January 27, 2010, 09:16:37 pm »
...faytìpawm...

Tewti, Prrton kxeyey si?  Fìlì'u lu san faysìpawm sìk fa fì'u a pam latem.

San« sìpawm »sìkìri oel fpìl futa muiä, ma oeyä 'eylan. Irayo. Tsa'itlì' san« fay- »sìk zene tìlatem pamä sivi.  ;)  Eltu soli nìltsan nang!!

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Oel ngolop 'awvea 'upxareyä tìralpengit leRuski:


Nìteng oel fpìl futa fko zene livatem aylì'ut leNa'vi mì upxare a'awve aylì'ufa amip a awngal tamel ta Karyu Pawl ;) Slä kxawm nìeyawr livu fwa fkol nìteng pivey mipa aylì'ut a ye'rìn awngal tayel ta Karyu awngeyä ::)

Irayo, ma aysmuk ulte Eywa ayngaru lrrtok sivi ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi