nìNa'vi nì'aw

Topics

<< < (25/27) > >>

[1] Oey 'upxare anì'awve

[2] Fmawn na skxe mìte'lan fkeyä

[3] Way Maoriyä

[4] Kaltxì, ma ayeylan!

[5] Nì'aw fmi

[6] Oel ke tslolam...

[7] Oe pamtseo seiyi nìmun!

[8] Na'vi Nì'aw IRC!

[9] Tsìng aylì'u...

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version