nìNa'vi nì'aw

Topics

<< < (26/27) > >>

[1] Ayfya'o amevolsìng fa fwa pivlltxe san oel new kukit sìk

[2] Pefya awnga tsun wivìntxu pamit atxur aylì'uyä?

[3] Fìtrrìri...

[4] Tì'ekotu aysanhu srak?

[5] Tìtxantslusam ta oe!

[6] "Na'vi nì'aw" lu muiä srak?

[7] ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.

[8] Way nìNa'vi, oehu rol!

[9] Nang, ayoeng omum nìNa'vi a fì'u nìtxan latem.

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version