Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

'awve nang!

(1/1)

omängum fra'uti:
Oeru txoa livu, zìyene oe sivi fìkemit.

Kiliyä:
Lrrtamok oe.  Oe nìtam tsteu ke lu!

Peteleyä pìylltxe oeng?

Skxawng:
Prrkxentrrkrr!

Is.:

--- Quote from: Skxawng on January 26, 2010, 07:36:41 pm ---Prrkxentrrkrr!

--- End quote ---

Ngal kin oeru ralit fìlì'uyä piveng rutxe!   :o

omängum fra'uti:

--- Quote from: Skxawng on January 26, 2010, 07:36:41 pm ---Prrkxentrrkrr!

--- End quote ---
Oel ke ftìng futa tsalì'ut ke tolìng ayoengur Pawlìl.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version