Author Topic: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.  (Read 1786 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« on: January 27, 2010, 03:16:03 am »
Ma smuk,

Vay set frapo ke tsun kìng amip ngivop, slä oel new futa ayoeng pivlltxe nìNa'vi ye'rìn.  Fìkem livu ’awve ultxa angay awngeyä.  

Set oe sngivä'i. ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.  Oe Keylstxatsmen lu slä fì'u ngim lu nìhawng ha Keyl tsun tivam nìlstan.  Ayngaru lu fpom srak?

Kxeyey si nìtxan sì nume 'awsiteng ko!

ta Keyl
« Last Edit: January 27, 2010, 03:25:11 am by Keylstxatsmen »
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #1 on: January 27, 2010, 03:33:28 am »
Set fìtseng lu fì'u a ayoeng perlltxe, oel munge tìhawngut ta oeyä kìng lelì'u ha frapo tsun pivankxo mì satsenge.

Omängum fra'uti oe ulte fìkem si, ha oeru txoa livu txo oe tivìng zoplo 'awporu fìtsengemì trr a oe pivlltxe nìhawng hu fpivìl oel omum nì'ul fì'u to oeyä tìomum.

Oe kaltxì si ayngaru!  Sngivä'i futa pivankxo!
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline suomichris

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 475
 • Karma: 13
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #2 on: January 27, 2010, 03:38:53 am »
Zene oe hivahaw, tsakrr lora aylì'ut nìNa'vi paylltxe! :o

Offline suomichris

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 475
 • Karma: 13
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #3 on: January 27, 2010, 11:29:57 am »
Holahaw oe, slä vay set ke lu oer aylì'u... Skxawn eltu oeyä lu nìtxan :p

Offline Ftiafpi

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 4759
 • Karma: 123
 • Plltxe 'eylan ulte fpxäkìm.
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #4 on: January 27, 2010, 11:35:48 am »
Kaltxì ma oeyä smuke. Oeri lu fìtseng fpi oe perlltxeie nìNa'vi ngahu. Oe nerume nìwin slä nìtxan nume ulte oe lu nì'it skxawng fayli'u fa.

Ayngaru lu fpom ma oeyä eylan ulte eywa ngahu.

Offline kewnya txamew'itan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3519
 • Karma: 65
 • po a ke lu wew
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #5 on: January 27, 2010, 12:56:43 pm »
Ohel ayngengati kamuye ma oeyä smuk.

Fìtrr nawma trr lu, fìtrr ayoeng sìtsawlhu a laylì'fya lu kllkxem ulte fìfyafpi oelnawma sa'nokur rol fte poe ayoengur laryrrtok.

Tsun oe ngahu pivängkxo nìna'vi a fì'u oer prrete' leiu ulte sweya fya lì'fyat nivume.

Fìtseng fpi säpängkxo tok slä sänumefpi kop ulte sìlpey tsnì sänume atxan layu.

Kìyevame ma smuk sì oeyä eylan ulte Eywa ayngahu.
« Last Edit: January 29, 2010, 12:25:14 pm by tìkawngä mungeyu »
Internet Acronyms Nìna'vi

hamletä tìralpuseng lena'vi sngolä'eiyi. tìkangkem si awngahu ro
http://bit.ly/53GnAB
The translation of Hamlet into Na'vi has started! Join with us at http://bit.ly/53GnAB

txo nga new oehu pivlltxe nìna'vi, nga oer 'eylan si mì fayspuk (http://bit.ly/bp9fwf)
If you want to speak na'vi to me, friend me on facebook (http://bit.ly/bp9fwf)

numena'viyä hapxì amezamkivohinve
learnnavi's

Offline Alìm Tsamsiyu

 • Tute
 • ***
 • Posts: 327
 • Karma: 15
 • Skxawng Makto
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #6 on: January 28, 2010, 03:48:15 pm »
Kaltxì ma oeyä smuktu!

Fìplltxe.tsengìl prrtet oeru tìng.  Set awnga tseiun nulwin nìtxan nivume.

Ohel ayngengati kuyameie ma oeyä smuk.

Oel ngati kameie kop, ma oeyä tsmukan!

Fìtìlatemìsokx san "-uy-" sìk ke tsun tsenge tivok slä zene tivok mì tsatseng a san "-ei-" sìk tok.
Oeyä ayswizawri tswayon alìm ulte takuk nìngay.
My arrows fly far and strike true.

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #7 on: January 28, 2010, 04:03:37 pm »
Kaltxì ma oeyä smuktu!

Fìplltxe.tsengìl prrtet oeru tìng.  Set awnga tseiun nulwin nìtxan nivume.

Ohel ayngengati kuyameie ma oeyä smuk.

Oel ngati kameie kop, ma oeyä tsmukan!

Fìtìlatemìsokx san "-uy-" sìk ke tsun tsenge tivok slä zene tivok mì tsatseng a san "-ei-" sìk tok.

san -yu sìk sì san -ei sìk, fayuri tenglì'umì ke tsun tivok. san kameie sìk fu san kamuye sìk muiä lu.

-Keyl  
« Last Edit: January 28, 2010, 04:09:28 pm by Keylstxatsmen »
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Kiliyä

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 234
 • Karma: 8
 • Olo' Ostreylie
  • Wild Dog Wargaming
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #8 on: January 28, 2010, 04:08:03 pm »
Kaltxì ma ayeylan lemeuia.  Fìtsenge, Kiliyä oe lu (a zama'u ta Killingbeck – ral lu san hì'ia kilvan Kiliyä sìk. Ta Ostreylie oe plltxe, ta Kelutral Wrrakll.  Oeru prrte' lu tsnì ayoeng tsun nìNa'vi pivlltxe ulte oe fpìl san tewti sìk tsakrr oel kame tìtsunit ayoengyä piveng fa fìlì'fya.
Peu sa'nokyä ayoengyä?  Pefya ayoeng poeru kìte'e sayi?
Pefya ayoengìl poeti hayawnu, na poel ayoengit hawnu?

What of our mother?  How shall we serve her?  How shall we protect her as she protects us?

Offline Alìm Tsamsiyu

 • Tute
 • ***
 • Posts: 327
 • Karma: 15
 • Skxawng Makto
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #9 on: January 28, 2010, 04:21:24 pm »
Kaltxì ma oeyä smuktu!

Fìplltxe.tsengìl prrtet oeru tìng.  Set awnga tseiun nulwin nìtxan nivume.

Ohel ayngengati kuyameie ma oeyä smuk.

Oel ngati kameie kop, ma oeyä tsmukan!

Fìtìlatemìsokx san "-uy-" sìk ke tsun tsenge tivok slä zene tivok mì tsatseng a san "-ei-" sìk tok.

san -yu sìk sì san -ei sìk, fayuri tenglì'umì ke tsun tivok. san kameie sìk fu san kamuye sìk muiä lu.

-Keyl  

Srane, oe tsa'uru mllte.  Tsa'u ke lu tsa'u a oe pìmlltxe srak?
Oeyä ayswizawri tswayon alìm ulte takuk nìngay.
My arrows fly far and strike true.

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #10 on: January 28, 2010, 04:38:14 pm »
Kaltxì ma ayeylan lemeuia.  Fìtsenge, Kiliyä oe lu (a zama'u ta Killingbeck – ral lu san hì'ia kilvan Kiliyä sìk. Ta Ostreylie oe plltxe, ta Kelutral Wrrakll.  Oeru prrte' lu tsnì ayoeng tsun nìNa'vi pivlltxe ulte oe fpìl san tewti sìk tsakrr oel kame tìtsunit ayoengyä piveng fa fìlì'fya.

Nga plltxe nìNa'vi nìlstan nang!  Nga aylì'fyat aylaheyä si a krr, nì'awve fìfya wivìntxu ayoengaru fa frapo tsun tslam nì'ul : *Ostreylie* fu Ostreylie.  San "Kelutral Wrrakll" sìk fì'u lu peseng? Kxam kllpxìltuyä ngeyä tok srak?  Fìtsengmì ke lu nìtxan *pay srak?

ta Keyl  
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #11 on: January 28, 2010, 04:45:23 pm »
Kaltxì ma oeyä smuktu!

Fìplltxe.tsengìl prrtet oeru tìng.  Set awnga tseiun nulwin nìtxan nivume.

Ohel ayngengati kuyameie ma oeyä smuk.

Oel ngati kameie kop, ma oeyä tsmukan!

Fìtìlatemìsokx san "-uy-" sìk ke tsun tsenge tivok slä zene tivok mì tsatseng a san "-ei-" sìk tok.

san -yu sìk sì san -ei sìk, fayuri tenglì'umì ke tsun tivok. san kameie sìk fu san kamuye sìk muiä lu.

-Keyl  

Srane, oe tsa'uru mllte.  Tsa'u ke lu tsa'u a oe pìmlltxe srak?

Tsayu ke lu tengayu nì’it, oe fpìl.  Oe new pivlltxe tsnì san "kamuyeie" sìk kea muiä ke lu nìteng, slä nga muiä lolu kop.  

ta Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Alìm Tsamsiyu

 • Tute
 • ***
 • Posts: 327
 • Karma: 15
 • Skxawng Makto
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #12 on: January 28, 2010, 05:19:39 pm »
Ah, tslolam. Oel fìkorenit omum, slä oel tsa'ut nìtxan ke pìmeng.  Irayo.
Oeyä ayswizawri tswayon alìm ulte takuk nìngay.
My arrows fly far and strike true.

Offline Kiliyä

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 234
 • Karma: 8
 • Olo' Ostreylie
  • Wild Dog Wargaming
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #13 on: January 28, 2010, 06:46:24 pm »
Irayo ngaru fpi sìltsana aylì'u ngeyä oer.  Oeru txoa livu txo kxeyeyt oel soli. 

Kelutral Wrrakll (san Warragul sìk nì'Ìnglìsì) kelku oeyä lu.  Fìtseng tok nìalìm äo kilvan Märi (san Murray sìk), slä fpi lun a ayoengur lì'u “ocean” lu, oe ke tsun ngaru nìngay piveng a oe tok! Fìtseng ke lok kxam kllpxìltuyä tok.  Ulte ayoeru pay lu; ayoel pxayt kin, frakrr.
Peu sa'nokyä ayoengyä?  Pefya ayoeng poeru kìte'e sayi?
Pefya ayoengìl poeti hayawnu, na poel ayoengit hawnu?

What of our mother?  How shall we serve her?  How shall we protect her as she protects us?

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #14 on: January 28, 2010, 07:29:38 pm »
Irayo ngaru fpi sìltsana aylì'u ngeyä oer.  Oeru txoa livu txo kxeyeyt oel soli. 

Kelutral Wrrakll (san Warragul sìk nì'Ìnglìsì) kelku oeyä lu.  Fìtseng tok nìalìm äo kilvan Märi (san Murray sìk), slä fpi lun a ayoengur lì'u “ >:(” lu, oe ke tsun ngaru nìngay piveng a oe tok! Fìtseng ke lok kxam kllpxìltuyä tok.  Ulte ayoeru pay lu; ayoel pxayt kin, frakrr.

Aaa, tslolam! Nga kelku seri Wrrakllmì a MllporìnVìktoria lok srak?

-Keyl

Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Kiliyä

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 234
 • Karma: 8
 • Olo' Ostreylie
  • Wild Dog Wargaming
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #15 on: January 28, 2010, 07:31:59 pm »
Srane.  Ulte nga tok peseng?
Peu sa'nokyä ayoengyä?  Pefya ayoeng poeru kìte'e sayi?
Pefya ayoengìl poeti hayawnu, na poel ayoengit hawnu?

What of our mother?  How shall we serve her?  How shall we protect her as she protects us?

Offline kewnya txamew'itan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3519
 • Karma: 65
 • po a ke lu wew
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #16 on: January 29, 2010, 12:30:27 pm »
Kaltxì ma oeyä smuktu!

Fìplltxe.tsengìl prrtet oeru tìng.  Set awnga tseiun nulwin nìtxan nivume.

Ohel ayngengati kuyameie ma oeyä smuk.

Oel ngati kameie kop, ma oeyä tsmukan!

Fìtìlatemìsokx san "-uy-" sìk ke tsun tsenge tivok slä zene tivok mì tsatseng a san "-ei-" sìk tok.

san -yu sìk sì san -ei sìk, fayuri tenglì'umì ke tsun tivok. san kameie sìk fu san kamuye sìk muiä lu.

-Keyl  

Srane, oe tsa'uru mllte.  Tsa'u ke lu tsa'u a oe pìmlltxe srak?

Tsayu ke lu tengayu nì’it, oe fpìl.  Oe new pivlltxe tsnì san "kamuyeie" sìk kea muiä ke lu nìteng, slä nga muiä lolu kop.  

ta Keyl

Oe tsap'alute si. Oe ke eltu si. Oe ral sami pivlltxe san kamuye sìk slä oe <uy>l na <us> fpamìl, oe skxawng lamängu.  ::)
Internet Acronyms Nìna'vi

hamletä tìralpuseng lena'vi sngolä'eiyi. tìkangkem si awngahu ro
http://bit.ly/53GnAB
The translation of Hamlet into Na'vi has started! Join with us at http://bit.ly/53GnAB

txo nga new oehu pivlltxe nìna'vi, nga oer 'eylan si mì fayspuk (http://bit.ly/bp9fwf)
If you want to speak na'vi to me, friend me on facebook (http://bit.ly/bp9fwf)

numena'viyä hapxì amezamkivohinve
learnnavi's

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #17 on: January 29, 2010, 10:47:41 pm »
Srane.  Ulte nga tok peseng?

Set oe Amerìkayä Siätllmì kelku seri, slä tìrey oeyä Amerìkayä Meynmì sgnolä'i.  Oe Yapänmì kelku soli kop ulte oe tsun pivlltxe nìYapänìsì sì nì'ìnglìsì (sì nìNa'vi nì'it :) ).

-Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Kiliyä

 • 'Eveng
 • ***
 • Posts: 234
 • Karma: 8
 • Olo' Ostreylie
  • Wild Dog Wargaming
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #18 on: January 31, 2010, 08:15:47 pm »
Tuté a oeru muntxe lu sì oe kelku sami mì Siätll (sì tsayseng a 'ì'usawn “Pasìfìk Nortì Oesìt”).  Moe tsatsengmì mune ayzìsìt.  Oel sìlpey futa moe ne'ìm zaya'u (zìya'u?) pxevenghu moeyä.  Atxkxe alor lu.  Slä kawkrr kamä ne Meyn.  Kxawm tengkrr ne Siätll moe za'u?
Peu sa'nokyä ayoengyä?  Pefya ayoeng poeru kìte'e sayi?
Pefya ayoengìl poeti hayawnu, na poel ayoengit hawnu?

What of our mother?  How shall we serve her?  How shall we protect her as she protects us?

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: ’Awve ultxari awngeyä, Nawma Sa’nok lrrtok siveiyi.
« Reply #19 on: February 01, 2010, 11:24:48 am »
Tuté a oeru muntxe lu sì oe kelku sami mì Siätll (sì tsayseng a 'ì'usawn “Pasìfìk Nortì Oesìt”).  Moe tsatsengmì mune ayzìsìt.  Oel sìlpey futa moe ne'ìm zaya'u (zìya'u?) pxevenghu moeyä.  Atxkxe alor lu.  Slä kawkrr kamä ne Meyn.  Kxawm tengkrr ne Siätll moe za'u?

San pxevenghu sìk nga pamlltxe!  *Peholpxay lu gnaru ayfo?  Lu oeru 'awa 'ewana 'itan a ye'rìn munea zìsìt layu.

Txo aynga Siättllne za'u nìmun, tsakrr oeru 'upxaret fpe' rutxe.  :) 

-Keyl
 
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi