AYLÌ'U leLÌ'UTÄFTXURENU

Started by Prrton, January 27, 2010, 06:06:40 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Prrton

Ta Ronsem Prrtonä nì'Aw (slä oel fpìl ayral sìltsan nìtam fpi tìplltxe letìftia lìfyayä).

  tstxolì'u = noun
    - nì'aw'tu = intransitive
    - nìkem = ergative
    - nì'ekotu = accusative
    - nìspe'e = genetive
    - nìtìngtu fu nìtel = dative
    - nìeyk = topic
    - (nìspe'etu = modified by another noun in the genitive)


  kemlì'u = verb
      tìlatemìsokx = verbal conjugation/infixing


  lì'u kìte'e'uyä = adjective


  lì'u kìte'e'kemä = adverb


  'itlì' = particle


  lì'u leler = conjunction (ta<<<lertu)


  lì'rina' = root


  tìlatem pamä = lenition


  tillì' (pl. sillì') = morphemic boundary


  pamlafya = allomorph


  tìsngä'i lì'uyä = etymology/derivation


  (ta<<<_____) = back derived from ______ (za'u mipa lì'u'ìm nì'awve hrr a fkol tsive'a tsalì'uti nìmip)


  lì'olo = sentence


  lì'u 'uyä lesa'nu = primary noun (modified by a dependent clause)
    - 'ite 'uyä = dependent clause


  lì'u kemä lesempu = main verb in a multi-verb construct (tKNg: NEW zivong)
    - lì'u kemä le'itan = suboridinate verb in a multi-verb construct (tKNg: new ZivONG)


  lì'ukewong = foreign word  Any non-Na'vi vocabulary. Must mark with *__* on initial use. sKNg:
     - *NìyuYorkì*
     - *kät*/*tsa*/*ngato*/*neko*
     - *txawkx*/*inu*/*perrro*/*huntì*
     - *i-meyl*
     - *ayFon*
     - *EmPiSri*
     - *kompìyuter-skrin*
     - *puk-riportì*
     - *awto*
     - *moto*
     - *sapwey*/*metro*/*avion*/*eyrpleyn*/tawsìp ('upsì  ;) )

Keylstxatsmen

#1
Aylì'u leNa'vi a mì fìtseng plltxe nìtxan:

  kìng lelì'u / kìng = thread of words = thread
  plltxetseng = speak-place = forum

  'awpam = one-sound = syllable
Oeru lì'fya leNa'vi prrte' leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Ftiafpi

#2
Ulte, txo new nga:

  skxaypxe = skype
  olo'plltxe = clan-speak = teamspeak
  ay'arsi = IRC
  tawtute 'upxare = skyperson message = PM or email

Lamatem san ay'r'si sìk ne san ay'arsi sik

kewnya txamew'itan

Internet Acronyms Nìna'vi

hamletä tìralpuseng lena'vi sngolä'eiyi. tìkangkem si awngahu ro
http://bit.ly/53GnAB
The translation of Hamlet into Na'vi has started! Join with us at http://bit.ly/53GnAB

txo nga new oehu pivlltxe nìna'vi, nga oer 'eylan si mì fayspuk (http://bit.ly/bp9fwf)
If you want to speak na'vi to me, friend me on facebook (http://bit.ly/bp9fwf)

numena'viyä hapxì amezamkivohinve
learnnavi's

Taronyu

#4
Quote from: tìkawngä mungeyu on January 27, 2010, 01:01:18 PM
Quote from: Ftiafpi on January 27, 2010, 12:18:23 PM
  ay'r'si = IRC

fìlì'u tusamung ke lu. Po zene "ayrsi" livu

Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu le'itlì'ua horen.

'itlì'u = Syllable.

Keylstxatsmen

Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 PM
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte' leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Taronyu

Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 01:41:34 PM
Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 PM
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

Irayo, slä kehe. Po ler. san ' sìk tskxe'it lu, ulte san rr sìk pay'it lu, ha san ay.'rr'.si sìk mì horen le'itlì'u tok. Ke ftue pivlltxe lu, slä muiä mì Na'vi horen lepam.

tskxe'it = consonant
pay'it = vowel

Keylstxatsmen

Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:48:54 PM
Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 01:41:34 PM
Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 PM
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

Irayo, slä kehe. Po ler. san ' sìk tskxe'it lu, ulte san rr sìk pay'it lu, ha san ay.'rr'.si sìk mì horen le'itlì'u tok. Ke ftue pivlltxe lu, slä muiä mì Na'vi horen lepam.

tskxe'it = consonant
pay'it = vowel

http://forum.learnnavi.org/intermediate/i-love-you/msg48936/#msg48936

Fìkìngit lelì'u tìng nari, rutxe.

ta Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte' leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Prrton

#8
Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 01:41:34 PM
Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 PM
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

'itlì'u.ri kxawm ke nìalìm tok ta san« 'itlì' »sìk. Tsalì'u nìÌnglìsì "syllable".ri menga fpìl fyape san« 'awpam »sìk ? Mìmikyun sì eltu oeyä fìralìri nìmuiä leram.

Ftiafpi


Prrton


Taronyu

#11
Oe kameie! Fo nì'aw mì taw-kerame ay'itlì'u tok.

Hmm. ay'ra'si?

'awpam to 'itlì'u sìltsan lu. Layatem.

ay'ar'si ke ler. san 's sìk kawng lu.

taw-kerame = open

Prrton

Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:48:54 PM
Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 01:41:34 PM
Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 PM
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

Irayo, slä kehe. Po ler. san ' sìk tskxe'it lu, ulte san rr sìk pay'it lu, ha san ay.'rr'.si sìk mì horen le'itlì'u tok. Ke ftue pivlltxe lu, slä muiä mì Na'vi horen lepam.

tskxe'it = consonant
pay'it = vowel

pam letskxe = consonant ?
pam lepay = vowel ?

itronsem (<<< 'it+ronsem > ay'itronsem > itronsem = "ideas") ni'aw. Fra'u smuk nìpam ke lu srak?

Ftiafpi

Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 02:04:53 PM
Oe kameie! Fo nì'aw mì taw-kerame ay'itlì'u tok.

Hmm. ay'ra'si?

'awpam to 'itlì'u sìltsan lu. Layatem.

ay'ar'si ke ler. san 's sìk kawng lu.

taw-kerame = open

ay'ar'asi?

omängum fra'uti

Pelun ke lu san kxampam sìk a ral si nì'ìnglìsì san vowel sìk?  Fì'u lì'u lu hì'i nì'ul ulte tìng ralit sìltsan...
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Prrton

#15
Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 02:04:53 PM
Oe kameie! Fo nì'aw mì taw-kerame ay'itlì'u tok.

Hmm. ay'ra'si?

'awpam to 'itlì'u sìltsan lu. Layatem.

ay'ar'si ke ler. san 's sìk kawng lu.

taw-kerame = open

Ho'! Ma Taronyu, nga perlltxe nìmuiä. San«ay'ar'si»sìk ke sìltsan lu ta tsapam kip san« ar'si »sìk. Oeru txoa livu.

Slä san«Ay'ArSi»sìkìri fìtxan sìltsan ke lu srak?

Prrton

Quote from: omängum fra'uti on January 27, 2010, 02:15:07 PM
Pelun ke lu san kxampam sìk a ral si nì'ìnglìsì san vowel sìk?  Fì'u lì'u lu hì'i nì'ul ulte tìng ralit sìltsan...

Frakrr san« A Ä E I Ì O U AY AW EY nìlahe »sìk ke tok mìkamtseng pamä letskxe nì'aw... Ke ngay srak?

Keylstxatsmen

Quote from: omängum fra'uti on January 27, 2010, 02:15:07 PM
Pelun ke lu san kxampam sìk a ral si nì'ìnglìsì san vowel sìk?  Fì'u lì'u lu hì'i nì'ul ulte tìng ralit sìltsan...

Fa lì'fya niNihon fayu san sa'nokpam sìk sì san 'evipam sìk lu kop.  Fpi tìplltxe fayuyä, aylì'fyamì aylaheyä fya'o atxan tok, oe fpìl.

Peu muiä frato lu?  Awnga zene ftxivey fu pivey ta Karyu Frommer.

ta Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte' leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Txur’Itan

Tsap'alute, oeyä kawng nìNa'viyä plltxe, oer txoa livu.

Kem nìNa'vi fpi tstxo 'itlì'uyä san << onset >> sìk sì san << nucleus >> sìk sì san << coda >> sìk sì san << null >> sìk lìyevu?
私は太った男だ。


Prrton

Quote from: Txur'Itan on February 12, 2010, 05:20:10 PM
Tsap'alute, oeyä kawng nìNa'viyä plltxe, oer txoa livu.

Kem nìNa'vi fpi tstxo 'itlì'uyä san << onset >> sìk sì san << nucleus >> sìk sì san << coda >> sìk sì san << null >> sìk lìyevu?

nìNa'vi tstxo 'itlì'uyä tsun livu san« sngä'ipam (letskxe) »sìk sì san« kxampam (lepay (a, ä, e, i, ì, o, u) fu lekll (ll, rr)) »sìk sì san« kxetsepam (letskxe) »sìk sì san« kea pam »sìk.

Fì'u fkor law livu nìtam, srak?


______________________