Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

AYLÌ'U leLÌ'UTÄFTXURENU

<< < (3/7) > >>

Prrton:

--- Quote from: Ftiafpi on January 27, 2010, 01:59:46 pm ---ay'ar'si lu muiä srak?

--- End quote ---

Oeri san« ay'ar'si »sìk swey leiu.

Taronyu:
Oe kameie! Fo nì'aw mì taw-kerame ay'itlì'u tok.

Hmm. ay'ra'si?

'awpam to 'itlì'u sìltsan lu. Layatem.

ay'ar'si ke ler. san 's sìk kawng lu.

taw-kerame = open

Prrton:

--- Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:48:54 pm ---
--- Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 01:41:34 pm ---
--- Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 pm ---Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

--- End quote ---

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

--- End quote ---

Irayo, slä kehe. Po ler. san ' sìk tskxe'it lu, ulte san rr sìk pay'it lu, ha san ay.'rr'.si sìk mì horen le'itlì'u tok. Ke ftue pivlltxe lu, slä muiä mì Na'vi horen lepam.

tskxe'it = consonant
pay'it = vowel

--- End quote ---

pam letskxe = consonant ?
pam lepay = vowel ?

itronsem (<<< 'it+ronsem > ay'itronsem > itronsem = "ideas") ni'aw. Fra'u smuk nìpam ke lu srak?

Ftiafpi:

--- Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 02:04:53 pm ---Oe kameie! Fo nì'aw mì taw-kerame ay'itlì'u tok.

Hmm. ay'ra'si?

'awpam to 'itlì'u sìltsan lu. Layatem.

ay'ar'si ke ler. san 's sìk kawng lu.

taw-kerame = open

--- End quote ---

ay'ar'asi?

omängum fra'uti:
Pelun ke lu san kxampam sìk a ral si nì'ìnglìsì san vowel sìk?  Fì'u lì'u lu hì'i nì'ul ulte tìng ralit sìltsan...

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version