Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

AYLÌ'U leLÌ'UTÄFTXURENU

<< < (7/7)

Kemaweyan:
Srane, oeng pamängkxo fì'uteri. Tsakrrmaw oel wamìntxu tsamelì'ut ayeylanur oeyä ulte fol ftxoley lì'ut san mungwrr'u sìk. Ulte oer kop fìlì'u mowan lu nì'ul :)

Oeyä aysäfpìlä fya'ori new oe oeyktivìng ngar. Txo san mungwrr sìk livu kemlì'u oe nìngay mivlltxe ngahu nìwotx. Slä lam oer tsaw hiyìk nì'it, txo sivar fkol san sä- sìk tsalì'uhu nìngay... Oe fpamìl tengfya na lì'uhu san srekrr sìk. Nìngay tsaw lu krr, kefyak? Krr a lamu fìkrrsre. Ha fko nìftue solung san sre sìk ne krr ulte tsafya lu san srekrr.

Ulte oel fìkem soli tengfya: "exception" lu 'u, kefyak? Ngian fì'u lu 'uo a mungwrr tsaw fko kem sivi. Ulte fìlunta oe nìftue solung san mungwrr sìk ne 'u the livu san mungwrr'u.

Fpìl oel futa ke tsun fko pivlltxe san sämungwrr sìk, talun ke lu fìtsenge kea kem. Ke omum oel aylì'uot a tengfya ngolop fkol luke kemo.

Tìtstewan:
Oeru txoa livu fwa oe pamrel si fìtsengeru, slä lu oeru säfpìl teri krrä ayhemlì’u.

krrä ayrenu - tense

Fìsäfpìl asìltsan? ???

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version