Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

AYLÌ'U leLÌ'UTÄFTXURENU

<< < (2/7) > >>

Keylstxatsmen:

--- Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 pm ---Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

--- End quote ---

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

Taronyu:

--- Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 01:41:34 pm ---
--- Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 pm ---Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

--- End quote ---

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

--- End quote ---

Irayo, slä kehe. Po ler. san ' sìk tskxe'it lu, ulte san rr sìk pay'it lu, ha san ay.'rr'.si sìk mì horen le'itlì'u tok. Ke ftue pivlltxe lu, slä muiä mì Na'vi horen lepam.

tskxe'it = consonant
pay'it = vowel

Keylstxatsmen:

--- Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:48:54 pm ---
--- Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 01:41:34 pm ---
--- Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 pm ---Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

--- End quote ---

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

--- End quote ---

Irayo, slä kehe. Po ler. san ' sìk tskxe'it lu, ulte san rr sìk pay'it lu, ha san ay.'rr'.si sìk mì horen le'itlì'u tok. Ke ftue pivlltxe lu, slä muiä mì Na'vi horen lepam.

tskxe'it = consonant
pay'it = vowel

--- End quote ---

http://forum.learnnavi.org/intermediate/i-love-you/msg48936/#msg48936

Fìkìngit lelì'u tìng nari, rutxe.

ta Keyl

Prrton:

--- Quote from: Keylstxatsmen on January 27, 2010, 01:41:34 pm ---
--- Quote from: Taronyu on January 27, 2010, 01:15:29 pm ---Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

--- End quote ---

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

--- End quote ---

'itlì'u.ri kxawm ke nìalìm tok ta san« ‘itlì’ »sìk. Tsalì'u nìÌnglìsì "syllable".ri menga fpìl fyape san« 'awpam »sìk ? Mìmikyun sì eltu oeyä fìralìri nìmuiä leram.

Ftiafpi:
ay'ar'si lu muiä srak?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version