Author Topic: AYLÌ'U leLÌ'UTÄFTXURENU  (Read 17648 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
AYLÌ'U leLÌ'UTÄFTXURENU
« on: January 27, 2010, 06:06:40 am »
Ta Ronsem Prrtonä nì'Aw (slä oel fpìl ayral sìltsan nìtam fpi tìplltxe letìftia lìfyayä).

   tstxolì'u = noun
     - nì’aw’tu = intransitive
     - nìkem = ergative
     - nì’ekotu = accusative
     - nìspe’e = genetive
     - nìtìngtu fu nìtel = dative
     - nìeyk = topic
     - (nìspe’etu = modified by another noun in the genitive)

  kemlì’u = verb
       tìlatemìsokx = verbal conjugation/infixing

  lì’u kìte’e’uyä = adjective

  lì’u kìte’e’kemä = adverb

  ‘itlì’ = particle

  lì’u leler = conjunction (ta<<<lertu)

  lì’rina’ = root

  tìlatem pamä = lenition

  tillì' (pl. sillì') = morphemic boundary

  pamlafya = allomorph

  tìsngä’i lì’uyä = etymology/derivation

  (ta<<<_____) = back derived from ______ (za'u mipa lì'u'ìm nì'awve hrr a fkol tsive'a tsalì'uti nìmip)

  lì’olo = sentence

  lì’u ‘uyä lesa’nu = primary noun (modified by a dependent clause)
     - ‘ite ‘uyä = dependent clause

  lì’u kemä lesempu = main verb in a multi-verb construct (tKNg: NEW zivong)
     - lì’u kemä le’itan = suboridinate verb in a multi-verb construct (tKNg: new ZivONG)

  lì’ukewong = foreign word  Any non-Na’vi vocabulary. Must mark with *__* on initial use. sKNg:
      - *NìyuYorkì*
      - *kät*/*tsa*/*ngato*/*neko*
      - *txawkx*/*inu*/*perrro*/*huntì*
      - *i-meyl*
      - *ayFon*
      - *EmPiSri*
      - *kompìyuter-skrin*
      - *puk-riportì*
      - *awto*
      - *moto*
      - *sapwey*/*metro*/*avion*/*eyrpleyn*/tawsìp ('upsì  ;) )
« Last Edit: April 14, 2010, 08:41:35 am by Taronyu »

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #1 on: January 27, 2010, 11:44:46 am »
Aylì'u leNa'vi a mì fìtseng plltxe nìtxan:

   kìng lelì’u / kìng = thread of words = thread
   plltxetseng = speak-place = forum

   'awpam = one-sound = syllable
« Last Edit: January 27, 2010, 02:07:10 pm by Keylstxatsmen »
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Ftiafpi

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 4759
 • Karma: 123
 • Plltxe 'eylan ulte fpxäkìm.
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #2 on: January 27, 2010, 12:18:23 pm »
Ulte, txo new nga:

   skxaypxe = skype
   olo'plltxe = clan-speak = teamspeak
   ay'arsi = IRC
   tawtute ’upxare = skyperson message = PM or email

Lamatem san ay'r'si sìk ne san ay'arsi sik
« Last Edit: January 27, 2010, 02:20:30 pm by Ftiafpi »

Offline kewnya txamew'itan

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3519
 • Karma: 65
 • po a ke lu wew
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #3 on: January 27, 2010, 01:01:18 pm »
   ay'r'si = IRC

fìlì'u tusamung ke lu. Po zene "ayrsi" livu
Internet Acronyms Nìna'vi

hamletä tìralpuseng lena'vi sngolä'eiyi. tìkangkem si awngahu ro
http://bit.ly/53GnAB
The translation of Hamlet into Na'vi has started! Join with us at http://bit.ly/53GnAB

txo nga new oehu pivlltxe nìna'vi, nga oer 'eylan si mì fayspuk (http://bit.ly/bp9fwf)
If you want to speak na'vi to me, friend me on facebook (http://bit.ly/bp9fwf)

numena'viyä hapxì amezamkivohinve
learnnavi's

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2719
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #4 on: January 27, 2010, 01:15:29 pm »
  ay'r'si = IRC

fìlì'u tusamung ke lu. Po zene "ayrsi" livu

Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu le'itlì'ua horen.

'itlì'u = Syllable.
« Last Edit: January 27, 2010, 01:41:10 pm by Taronyu »

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #5 on: January 27, 2010, 01:41:34 pm »
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2719
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #6 on: January 27, 2010, 01:48:54 pm »
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

Irayo, slä kehe. Po ler. san ' sìk tskxe'it lu, ulte san rr sìk pay'it lu, ha san ay.'rr'.si sìk mì horen le'itlì'u tok. Ke ftue pivlltxe lu, slä muiä mì Na'vi horen lepam.

tskxe'it = consonant
pay'it = vowel

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #7 on: January 27, 2010, 01:55:22 pm »
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

Irayo, slä kehe. Po ler. san ' sìk tskxe'it lu, ulte san rr sìk pay'it lu, ha san ay.'rr'.si sìk mì horen le'itlì'u tok. Ke ftue pivlltxe lu, slä muiä mì Na'vi horen lepam.

tskxe'it = consonant
pay'it = vowel

http://forum.learnnavi.org/intermediate/i-love-you/msg48936/#msg48936

Fìkìngit lelì'u tìng nari, rutxe.

ta Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #8 on: January 27, 2010, 01:58:34 pm »
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

'itlì'u.ri kxawm ke nìalìm tok ta san« ‘itlì’ »sìk. Tsalì'u nìÌnglìsì "syllable".ri menga fpìl fyape san« 'awpam »sìk ? Mìmikyun sì eltu oeyä fìralìri nìmuiä leram.
« Last Edit: January 27, 2010, 02:04:02 pm by Prrton »

Offline Ftiafpi

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 4759
 • Karma: 123
 • Plltxe 'eylan ulte fpxäkìm.
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #9 on: January 27, 2010, 01:59:46 pm »
ay'ar'si lu muiä srak?

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #10 on: January 27, 2010, 02:02:38 pm »
ay'ar'si lu muiä srak?

Oeri san« ay'ar'si »sìk swey leiu.

Offline Taronyu

 • Meals on wheels
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2719
 • Karma: 154
 • Lacho Calad! Drego Morn!
  • Burnt Fen
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #11 on: January 27, 2010, 02:04:53 pm »
Oe kameie! Fo nì'aw mì taw-kerame ay'itlì'u tok.

Hmm. ay'ra'si?

'awpam to 'itlì'u sìltsan lu. Layatem.

ay'ar'si ke ler. san 's sìk kawng lu.

taw-kerame = open
« Last Edit: January 27, 2010, 02:06:46 pm by Taronyu »

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #12 on: January 27, 2010, 02:09:23 pm »
Po tsun tivok, na "ay'rr'si". Po ler hu 'itlì'u horen.

'itlì'u = Syllable.

Irayo,  'Itlì'u sìlstana lì'u lu!  Slä "ay'rr'si" ke tsun tivok kop.  San rr' sìk sí san 'si sìk ke lu muiä nìteng.

-Keyl

Irayo, slä kehe. Po ler. san ' sìk tskxe'it lu, ulte san rr sìk pay'it lu, ha san ay.'rr'.si sìk mì horen le'itlì'u tok. Ke ftue pivlltxe lu, slä muiä mì Na'vi horen lepam.

tskxe'it = consonant
pay'it = vowel

pam letskxe = consonant ?
pam lepay = vowel ?

itronsem (<<< 'it+ronsem > ay'itronsem > itronsem = "ideas") ni'aw. Fra'u smuk nìpam ke lu srak?

Offline Ftiafpi

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 4759
 • Karma: 123
 • Plltxe 'eylan ulte fpxäkìm.
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #13 on: January 27, 2010, 02:10:48 pm »
Oe kameie! Fo nì'aw mì taw-kerame ay'itlì'u tok.

Hmm. ay'ra'si?

'awpam to 'itlì'u sìltsan lu. Layatem.

ay'ar'si ke ler. san 's sìk kawng lu.

taw-kerame = open

ay'ar'asi?

Offline omängum fra'uti

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3804
 • Karma: 127
 • Na'vi's first grammar nazi
  • Pronounced Na'vi words
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #14 on: January 27, 2010, 02:15:07 pm »
Pelun ke lu san kxampam sìk a ral si nì'ìnglìsì san vowel sìk?  Fì'u lì'u lu hì'i nì'ul ulte tìng ralit sìltsan...
Ftxey lu nga tokx ftxey lu nga tirea? Lu oe tìkeftxo.
Listen to my Na'vi Lessons podcast!

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #15 on: January 27, 2010, 02:15:55 pm »
Oe kameie! Fo nì'aw mì taw-kerame ay'itlì'u tok.

Hmm. ay'ra'si?

'awpam to 'itlì'u sìltsan lu. Layatem.

ay'ar'si ke ler. san 's sìk kawng lu.

taw-kerame = open

Ho'! Ma Taronyu, nga perlltxe nìmuiä. San«ay'ar'si»sìk ke sìltsan lu ta tsapam kip san« ar'si »sìk. Oeru txoa livu.

Slä san«Ay'ArSi»sìkìri fìtxan sìltsan ke lu srak?
« Last Edit: January 27, 2010, 02:18:41 pm by Prrton »

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #16 on: January 27, 2010, 02:24:20 pm »
Pelun ke lu san kxampam sìk a ral si nì'ìnglìsì san vowel sìk?  Fì'u lì'u lu hì'i nì'ul ulte tìng ralit sìltsan...

Frakrr san« A Ä E I Ì O U AY AW EY nìlahe »sìk ke tok mìkamtseng pamä letskxe nì'aw... Ke ngay srak?

Offline Keylstxatsmen

 • Omatikaya
 • ****
 • *
 • Posts: 478
 • Karma: 20
  • Letrra Na'vi
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #17 on: January 27, 2010, 03:17:09 pm »
Pelun ke lu san kxampam sìk a ral si nì'ìnglìsì san vowel sìk?  Fì'u lì'u lu hì'i nì'ul ulte tìng ralit sìltsan...

Fa lì'fya niNihon fayu san sa’nokpam sìk sì san 'evipam sìk lu kop.  Fpi tìplltxe fayuyä, aylì'fyamì aylaheyä fya'o atxan tok, oe fpìl.

Peu muiä frato lu?  Awnga zene ftxivey fu pivey ta Karyu Frommer.

ta Keyl
Oeru lì'fya leNa'vi prrte’ leiu nìtxan! 

Txo nga new leskxawnga tawtutehu nìNa'vi pivängkxo, oeru 'upxaret fpe' ulte ngaru srungit tayìng oel.  Faylì'ut alor nume 'awsiteng ko!

Offline Txur’Itan

 • Olo'eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3214
 • us United States
 • Karma: 82
 • fahewìri oe srìyevew txìmur...
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #18 on: February 12, 2010, 05:20:10 pm »
Tsap'alute, oeyä kawng nìNa'viyä plltxe, oer txoa livu.

Kem nìNa'vi fpi tstxo 'itlì'uyä san << onset >> sìk sì san << nucleus >> sìk sì san << coda >> sìk sì san << null >> sìk lìyevu?
私は太った男だ。


Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: AYLÌ’U leLÌ’UTÄFTXURENU
« Reply #19 on: February 15, 2010, 12:21:42 am »
Tsap'alute, oeyä kawng nìNa'viyä plltxe, oer txoa livu.

Kem nìNa'vi fpi tstxo 'itlì'uyä san << onset >> sìk sì san << nucleus >> sìk sì san << coda >> sìk sì san << null >> sìk lìyevu?

nìNa'vi tstxo 'itlì'uyä tsun livu san« sngä'ipam (letskxe) »sìk sì san« kxampam (lepay (a, ä, e, i, ì, o, u) fu lekll (ll, rr)) »sìk sì san« kxetsepam (letskxe) »sìk sì san« kea pam »sìk.

Fì'u fkor law livu nìtam, srak?


______________________

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi