Ayvur sì leNa'via Tìkangkem Alahe

Started by Tirea Aean, June 30, 2011, 08:47:39 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tirea Aean

Lam oeru fwa suteol ke omum futa fìpxeseng fkeytok:

Pamrel nìNa'vi nì'aw ('Ìnglìsì ke lu kxanì)
Pamtseo nìNa'vi Nì'aw ('Ìnglìsì ke lu kxanì)
nìNa'vi Practice Conversations ('Ìnglìsì ke lu kxanì ulte tsatseng lu fpi aysngä'iyu)

Tsapxeseng tsun nga rivun ayvurit, ayway, aysìrol, sì ayu alahe. Lun a ke tok mesa'ul fìtseng alu nìNa'vi nì'aw lu talun ke lu kxanì fwa plltxe nì'Ìnglìsì fte tìkangkemteri pivängkxo. Oe ke new 'ivärìp mesat ki fraporu piveng.

Txo ngop ngal vurit fu poem fu tìrol, rutxe ziverok futa tsameseng fkeytok :D

NÌSUNG: LAHEA AYSENG A PLLTXE FKO NÌNA'VI:

Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room) (tseng leRuski a fko pivlltxe nìNa'vi)
Learn Na'vi Community > International / Multilingual > Русский (Russian) > Язык На'ви > Plltxe nìNa'vi (Na'vi chat room)

The Spam in Na'vi thread. (tseng a HRH!)
Learn Na'vi Community > Off-Topic > Spam > The Spam in Na'vi thread.

Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread! (pamrel si nì'Inglìsì mì Spoiler fu sar "desc="-it nì'aw!)
Learn Na'vi Community > Learn Na'vi > Intermediate > Pivängkxo nìNa'vi ko! - Intermediate Na'vi Chat Thread!

MIP:
Fkeytok tseng a fko tsun pivlltxe nìNa'vi fa mokri!
Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread
Learn Na'vi Community > Learn Na'vi > Audio > Pängkxo nìNa'vi fa mokri ko! – Na'vi Audio Chat Thread

Leykolatem fìpostìt fte zeykivo aykeyeyti. Kop, zeykolo oel aysaheylut weptsengä. :)
ta Tìtstewan

Txonä Unil Stä'nìyu Rolyusì

Quote from: Tirea Aean on June 30, 2011, 08:47:39 AM
ayfoem

HRRRRHRHRH Ngeyä kemit tsatsenge tse'a oel!

Quote from: Tirea Aean on June 30, 2011, 08:47:39 AM
"..plltxe nì'ìnglìsì fte tìkangkemteri pivängkxo."

ftfy ;)

-Txonä Rolyu
AvatarMeet was fantastic. Thanks to all who attended :D

Avatar Nation Karyu :D

Na'vi Kintrrä #70° :D

Keyeyluke ke tsun livu kea tìnusume

Oeri Uniltìrantokxìl txe'lanit nì'aw takeiuk nì'ul txa' fralo

Fpìl na Na'vi. Plltxe na Na'vi. Tìran na Na'vi. Kame na Na'vi

Tirea Aean

Quote from: Txonä Te Unil Stä'nìyu Rolyusì on June 30, 2011, 06:26:26 PM
Quote from: Tirea Aean on June 30, 2011, 08:47:39 AM
ayfoem

HRRRRHRHRH Ngeyä kemit tsatsenge tse'a oel!

Quote from: Tirea Aean on June 30, 2011, 08:47:39 AM
"..plltxe nì'ìnglìsì fte tìkangkemteri pivängkxo."

ftfy ;)

-Txonä Rolyu

Peu. tsaw lu fya'o a tsari pamrel soli oe!