Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

fìsanri si san nìNa'vi

(1/4) > >>

omängum fra'uti:
Ayoengl nume Na'viti slä ayoeng plltxe nì'ìnglìsì mì fratseng.  Ayoengl tse'a tìomumti kemri sì plltxe nìNa'vi mì fìtseng.

Rutxe oe txo kawkrr aynga plltxe nì'ìnglìsì mì fìtseng.

Si san nìNa'vi txo aynga atsteu lu.

san latem: Txo nga zene nì'ìnglìsì plltxe, nga tsun mì tsafìsan[/urm].

Txur’Itan:
Kempe ngenga plltxe, txo txantslusam, ayoeng’awsiteng nayume
 layì’u'tayäftxu'it Na'vi nang!


Prrton:

fìtseng tìkenong nìNa'vi nì'aw lu:
Ngengaru Ätxäle Ayoeyä
Eywa ngahu!

Txur’Itan:
Eywa Ngahu!

Brainiac:
Eywa ngahu
Ngayäl eltu si leiu oeti.  ;D

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version