Fìtrr fpolìl oel futa...

Started by Kame Ayyo’koti, February 14, 2015, 03:45:42 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kame Ayyo’koti

Fìtrr fpolìl oel futa...

Na'viri «Sawtute» lu awnga.


'Upeti fpolìl ayngal fìtrr? :)
"Your work is to discover your world, and then with all your heart give yourself to it."

Plumps

 ;D ;D ;D ;D

Quote from: Kame Ayyo'koti on February 14, 2015, 03:45:42 PM
'Upeti fpolìl ayngal fìtrr? :)

Fìtrr fpolìl oe teri tìngay alu tìyawnìl fratsengit tok... ;)

Lefpoma Trr Tìyawnä ayngaru nìwotx.

Vawmataw

Quote from: Kame Ayyo'koti on February 14, 2015, 03:45:42 PM
Fìtrr fpolìl oel futa...

Na'viri «Sawtute» lu awnga.

Ngaru tìyawr! :o
Kop: hì'ia sute aean. ;)
Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Tìtstewan

#3
Ke lu oeru kea muntxate a oe tsun pivlltxe san nga yawne lu oer sìk. -.-
^Tsat oel fpolìl fìtrr...

Quote from: Vawmataw on February 14, 2015, 06:53:25 PM
Kop: hì'ia sute aean. ;)
Nga tsun tsive'a sutet alu hì'i sì ean mì fìpamtseo a'ipu:

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Vawmataw

#4
Quote from: Tìtstewan on February 14, 2015, 08:15:10 PM
Ke lu oeru kea muntxate a oe tsun pivlltxe san nga yawne lu oer sìk. -.-
^Tsal oel fpolìl fìtrr...
Peng faylì'ut ngeyä sa'nokur fu tsmukeru. ;)

Quote from: Tìtstewan on February 14, 2015, 08:15:10 PM
Quote from: Vawmataw on February 14, 2015, 06:53:25 PM
Kop: hì'ia sute aean. ;)
Nga tsun tsive'a sute ahì'i sì aean mì fìpamtseo a'ipu:
HRH!
Tsa'u nìteng:


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!
Fmawn Ta 'Rrta - News IN NA'VI ONLY (Discord)
Traducteur francophone de Kelutral.org, dict-navi et Reykunyu

Kame Ayyo’koti

Quote from: Plumps on February 14, 2015, 05:19:33 PM
Fìtrr fpolìl oe teri tìngay alu tìyawnìl fratsengit tok... ;)

Lefpoma Trr Tìyawnä ayngaru nìwotx.

Awwww, tstunwi. :)

Tsyoklìt apxay sì tìyawn atxan livu ayngaru nìwotx. :-* ;)
(Oe plltxe hawngkrr nìhì'i, slä ke tare oeru.)

Quote from: Vawmataw on February 14, 2015, 06:53:25 PM
Kop: hì'ia sute aean. ;)
"Your work is to discover your world, and then with all your heart give yourself to it."

Kemaweyan

Quote from: Tìtstewan on February 14, 2015, 08:15:10 PM
Nga tsun tsive'a sutet a lu ahì'i sì aean mì fìpamtseo a'ipu:

Fpolìl oel fìtrr futa hek fwa tse'a oel fìtxan pxaya kxeyeyti ??? Skxakep pamrel sarmi nìwin nga...
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tìtstewan

#7
Ke fpìl oel futa tsaylì'u oeyä lu tsleng nìtxan taluna oel zerok faylì'ut a lu,
----
Oe längu skxawng


Zeykolo tsalì'ut hu loma pamrelvi alu -t

-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-

Kemaweyan

#8
Tsamesìkenong lu keyawr nìngay. Tìng nari fì'ur rutxe: http://forum.learnnavi.org/language-updates/sieyng-a-ftu-naring-7-multiple-attributive-adjectives-gerunds-nations/

Solung:

Sran, ngal nìteng rolun tsakìngit sì 'upxaret a tsatsenge poltxe fko san tsafya ke tsun fko pivlltxe sìk.
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Tìtstewan


-| Na'vi Vocab + Audio | Na'viteri as one HTML file | FAQ | Useful Links for Beginners |-
-| Kem si fu kem rä'ä si, ke lu tìfmi. |-