Author Topic: Fìtrrä tìpawm!  (Read 1388 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Shazzle

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: 1
Fìtrrä tìpawm!
« on: November 14, 2010, 11:01:38 am »
Kaltxì, ma aysmukan sì aysmuke! - Oel ayngati kameie. Fìtikangkemvi fko fmi ni'aw.
Oeru txoa livu txo oe aykeyey sivu! :-\
Oe ngalmop fìkìng fte pawm ayngaru 'aw tìpawm frapxeyve trr. :o
Tse, fìtrrä tìpawm lu: San peu nga yìmom fìtrr? Sìk.  :)
Oe yìyom ye'rin san pxìtsa sìk.


Ulte aynga new oe ngop fko tìpawm kìng fratrr fu fko tìpawm fìkìngmì fratrr? ???

Eywa ayngahu!

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6135
 • Karma: 221
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #1 on: November 14, 2010, 01:37:15 pm »
Kaltxì,

fpìl oel futa fìkem lu tskxekeng ngeyä, kefyak? — Tsakrr, tì’efumì oeyä, lu sweya ’u krr a nga pamrel sayi mì fìkìng…

Srake ngal new futa ayoel ngar tivìng tìyawrit?

Eywa ngahu.

Offline Shazzle

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: 1
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #2 on: November 14, 2010, 02:03:13 pm »
Ma Plumps, srane, fì'u fpi oeyä tskxekeng lu. Oe pxay aykeyey sìmi, kefyak? Ngaytxoa, oe ke amomum fì'u fìtxan tìkxey lu. Ulte srane, ngeyä srung tìyawrhu oeru nawm lu.
Eywa ngahu.

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9891
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #3 on: November 14, 2010, 10:17:16 pm »
kaltxì. yolom oel pitsati fìtrr nìteng  ;D

eltur tìtxen si a säfpìl. oe nari saryi.

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Ngawng

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 256
 • Karma: 14
 • Nì'ul kame tskxe!
  • Pìlok
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #4 on: November 15, 2010, 04:00:55 am »
Hek fwa ngal polawm tsatìpawmit. Talun a fìtrr oel syuvet yamom a leiu nìngay txansan!!

...Reynpowa kapkeykx. A oel ngolop. Ngolop nì'o' ;D

AYOPIN NANG!!!!

Offline Ngawng

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 256
 • Karma: 14
 • Nì'ul kame tskxe!
  • Pìlok
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #5 on: November 15, 2010, 04:05:06 am »
Ulte nìsung, irayo si ngaru furia ngop ayupxaret fìplltxe.tsengmì. Lu txantsan fwa tse'a tìreyit fìtsengmì.

Offline Shazzle

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: 1
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #6 on: November 15, 2010, 09:01:14 am »
Irayo si ayngaru! Sre oe ngolop fìkìng, kawng-kxa-txoal oeti tolakänguk. Ngian, a lateykem oeru.
Tsun pivängko oe ayngahu atxantsan frakrr. :)

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9891
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #7 on: November 15, 2010, 12:41:11 pm »

ngaytxoa slä ke tslolam furia kawng-kxa-txoa.

slä tstunwi. :) nga lu txantsan nìteng

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Shazzle

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: 1
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #8 on: November 15, 2010, 12:58:33 pm »
Irayo, ma Tirea Aean. :)
kawng-kxa-txoayä ral lu san oeti tsakrr ayfoyäl 'eyng txopu si sìk. Oe ke lahe ayli'u omum.
Ulte oe fpìl "Ngian, tsal leykatem oeru" ayawr, alunta fìfpìlfya lameykatem oeru, kefyak?

Eywa ngahu, oeyä 'eylan!
« Last Edit: November 15, 2010, 01:14:46 pm by Shazzle »

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9891
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #9 on: November 15, 2010, 01:39:13 pm »
Irayo, ma Tirea Aean. :)
kawng-kxa-txoayä ral lu san oeti tsakrr ayfoyäl 'eyng txopu si sìk. Oe ke lahe ayli'u omum.
Ulte oe fpìl "Ngian, tsal leykatem oeru" ayawr, alunta fìfpìlfya lameykatem oeru, kefyak?

Eywa ngahu, oeyä 'eylan!

tsalì'uri oe mi ke tslam. ngaytxoa.

keh, lu natkenong:

tsal ngati leykatem.
tafral, nga latem.

ps. ke lameykatem, ki leykamatem. ;)

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #10 on: November 15, 2010, 10:21:54 pm »
eltur tìtxen si a säfpìl. oe nari saryi.

...a fì'u ;)

ulte oe yìmom... məh :P

Oe yolom ayu a lu sìltsan to pum.

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9891
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #11 on: November 16, 2010, 09:07:14 am »
eltur tìtxen si a säfpìl [(tsaw lu)]. Oe nari saryi.

...a fì'u ;)

ulte oe yìmom... məh :P

Oe-l yolom ayu-ti(syuveti?) a lu sìltsan to (tsaw?)pum.kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline Ngawng

 • 'Eveng
 • ***
 • *
 • Posts: 256
 • Karma: 14
 • Nì'ul kame tskxe!
  • Pìlok
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #12 on: November 16, 2010, 08:36:44 pm »
Oel ngìlmeiop reynpou keykxit! AYOPIN!!

Kop oel ke tslam futa...san kawng-kxa-txoal sìk  ???

Offline Shazzle

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: 1
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #13 on: November 17, 2010, 08:19:48 am »
Tsa'u ralpeng angäzik. Oe fpìl tìoeyktìng nìswey lu san "oeyäti txoa ayfoyä zusawkrr ayeyngìl fìkìngmì" sìk, kefyak?
Txo tuteo sìltsan tìoeyktìng run, tsakrr rutxe oeru piveng.  :)
« Last Edit: November 17, 2010, 08:25:27 am by Shazzle »

Offline Sireayä mokri

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 6012
 • Karma: 35
 • Veritas vos liberabit
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #14 on: November 17, 2010, 10:29:51 am »
Fpìl oel futa new nga piveng san sì'eyngìri ayfeyä fìkìngmì oe txopu si sìk, kefyak?
When the mirror speaks, the reflection lies.

Offline Shazzle

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: 1
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #15 on: November 17, 2010, 11:20:29 am »
Txo nga yem fko san alm sìk mì san si sìk, tsakrr oe fpìl tsal ayawr, kefyak?. Oe nolew peng san sì'eyngìri ayfeyä fìkìngmì oe txopu salmi, a vay tstunwi aynga polamrel.sìk, pxel srekrr ayeyng zola'u. Ngian, irayo si, ma Sireayä mokri! Ngeyä tìkenongìl oeti nìtxan sramung.  :)

Eywa ayngahu.

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #16 on: November 17, 2010, 03:03:12 pm »
Fìtseng set mi kxamtrrmaw lu slä hama wutso oeyä lolu ’awa hapxì tsyom.* Tsar solung oel txa’a syupayit talioangtsyìpä le’Rrta ulte renga lewit kalina fkxenä a fkol tsat ngop ta ’Rrtayä *tsyeri* alu tun-na-reypaya fnefkxen a lu lerum ulte tsawl slu na rina’ utralä.

Txo ftang fpìl nìswaw, set ’erefu oe ohakx nì’it nìmun. Hmmm... Haya wutso lu peu?...


Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #17 on: November 17, 2010, 10:42:15 pm »
eltur tìtxen si a säfpìl [(tsaw lu)]. Oe nari saryi.

...a fì'u ;)

ulte oe yìmom... məh :P

Oe-l yolom ayu-ti(syuveti?) a lu sìltsan to (tsaw?)pum.*sigh...* Lì'fya leNa'vi feyl... nìnum... :P

Oe fmi...

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Shazzle

 • Ketuwong
 • *
 • Posts: 15
 • Karma: 1
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #18 on: November 18, 2010, 09:16:33 am »
Ma Prrton, wutso ngeyä oeru ftxìlor pam. Set oe 'erefu ohakx kop.  :-X

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Fìtrrä tìpawm!
« Reply #19 on: November 19, 2010, 10:55:48 am »
Tsun livu fwa po plltxe teri lì'fya a lu kawng (-> "kawng-kxa") ulte furia tivìng ayoel txoati poru (-> "txoa")

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi