Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

Fìtseng nìnum lu

<< < (2/2)

Toliman:
Sìltsan fwa ngal tslam pumit :)


--- Quote from: ~Ayngahu on August 07, 2020, 06:22:22 pm ---Aylatem lolu srak? Ke omum oel. Fìlì'uti ftia nìmun oel new.

--- End quote ---
Aysìlatem lì'fyayä leNa'vi srak? Srane, mipa aylì'u ta Karyu Pawl lu ayoengru:
https://forum.learnnavi.org/naviteri/

Toliman:
Nìteng... ha nga new ftivia lì'fyati leNa'vi nì'ul nìmun srak? :)

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version