Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

Fìtseng nìnum lu

(1/2) > >>

~Ayngahu:
Kaltxì!

Oe ayngahu leiu nìmun ma smuk. Rutxe oeru txoa sivi futa tsunke nìltsan oel felì'fyati zerok. Rutxe oer tìng aylì'u nìftue fìtseng.

New oe tseng alahe nì'ìnglìsì pamrel sìyi. Slä faylì'uti nì'awve oel fìtseng ayngaru teiìng! Sìlpey oel futa faytrr ayngaru lu txana fpom.


Ta ayngeyä tsmukan alal
~Ayngahu

Toliman:
Kaltxì ma ~Ayngahu, tolätxaw nìprrte'! :)
Lu sìltsan fwa ngal tok fìtsengeti nìmun. Ulte srane, oeru lu fpom, sìlpey oe tsnì ngaru nìteng.

~Ayngahu:
Nìprrte' nìteng!

Nawma lefpom oeru set leiu! Rolun oel tsatsengeti a tsun ayoe pivlltxe sì pamrel sivi nìftue.

Mìtsatsenge pamrel sìmi oe lala eylanur oeyä Tirea Aean. Poru lu fpom nang!

Toliman:
Tsaw sìltsan lu :)
Oe tse'a futa nga tsun pivlltxe nìNa'vi keng ngal ke tamok fìtsengeti txana krr, tsaw sìltsan lu! Lì'fyari leNa'vi ngal tswola' pxaya ayuti fu ngal zerok pumit nìltsan srak?

~Ayngahu:
Pxaya aylì'uti tse'a oel set mìlì'upuk. Slä fpìl oel futa tslolam oel fìlì'fyati nìtxan a tsakrr ftolia oe. Tsunke tslivam tìplltxe nìteng.

Aylatem lolu srak? Ke omum oel. Fìlì'uti ftia nìmun oel new.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version