Author Topic: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr  (Read 832 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline 'Oma Tirea

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 3874
 • Karma: 50
 • Na'vi... sleru... rusti...
Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« on: September 21, 2010, 06:03:28 pm »
Mevofu... wou ;D

Seykxel sì nitram ngaru, ma Kemaweyan.  Rivey nga krrìri atxan, ulte pivlltxe nìNa'vi frakrr.

[img]http://swokaikran.skxawng.lu/sigbar/nwotd.php?p=2b[/img]

ÌTXTSTXRR!!

Srake serar le'Ìnglìsìa lì'fyayä aylì'ut?  Nari si älofoniru rutxe!!

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« Reply #1 on: September 21, 2010, 07:18:00 pm »
Irayo nìtxan, ma tsmukan. Nìngay oe ke perey fì'uri kaw'it.. fì'u lu fmawn nìngay.. Slä oeru prrte' lu fwa nga zerok oeri ulte pamrel soli fìtxeleri fìtsenge :) Irayo nìmun, ma tsmukan :) Eywa ngahu ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Kì'eyawn

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1779
 • Karma: 32
 • Oeru syaw "tigermind" kop.
Re: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« Reply #2 on: September 21, 2010, 08:00:34 pm »
Seykxel sì nitram, ma tsmukan!  Livu ngaru pxaya zìsìt aetrìp!
eo Eywa oe 'ia

Fra'uri tìyawnur oe täpivìng nìwotx...

Offline Payä Tìrol

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 463
 • Karma: 4
Re: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« Reply #3 on: September 21, 2010, 10:20:50 pm »
Sìlpey oe tsnì hawngkrr ke livu...
Seykxel nitramsì, ma Kemaweyan! Ngahu syayvi aetrìp liveiu tì'i'avay krrä :D
Oeyä atanìl mì sìvawm, mipa tìreyä tìsìlpeyur yat terìng

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6135
 • Karma: 221
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« Reply #4 on: September 22, 2010, 03:21:41 am »
Faysìrusangalit oel seiung! :)

Fìftxozäri aylrrtok ngar!

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« Reply #5 on: September 22, 2010, 10:21:52 am »
Aylì'uri ayngeyä, ma smuktu, oe seiyi ayngar irayo nìtxan
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« Reply #6 on: September 22, 2010, 11:42:25 am »
Livu ngaru ftxozä asìltsan, ma 'eylan.

Liyevu zìsìt amevohive zìsìt aprrte'

Offline Prrton

 • Eyktan
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 2799
 • Karma: 105
 • Rutxe, fmivi. Ftxey fra'u eyawr fuke, ke tsranten.
  • Pìlok leNa'vi a ro MaSempul.org
Re: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« Reply #7 on: September 22, 2010, 12:15:56 pm »

Ngeyä etrìpa ftxozäri fìkrr sivalew ’a’awa trr ulte ngaru livu tìprrte’ nì’aw.

Seykxel sì nitram, ma oeyä ’eylan!


« Last Edit: September 22, 2010, 05:41:22 pm by Prrton »

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« Reply #8 on: September 22, 2010, 05:20:56 pm »
Wou! Irayo, ma mesmukan :) Tsaylì'u mengeyä oer prrte' lu nìtxan ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Txonä Unil Stä'nìyu Rolyusì

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 2190
 • Karma: 23
 • Mowana tsamsiyu aean alu Tsyeyk <3
  • Facebook
Re: Ftxozäri Kemaweyan: Sngä'itrr peyä lu fìtrr
« Reply #9 on: September 23, 2010, 04:09:12 am »
Skxakep lu oe hawngkrr, slä mi new oe ngaru piveng san etrìpa ftxozä sì txana zìsìt nì'ul ngaru livuyu ma Kemaweyan! Ulte irayo seiyi fpi ngeyä srung a oeru nga tolìng sìk. (oeru txoa livu txo keyey lu)

-Txonä Rolyu
AvatarMeet was fantastic. Thanks to all who attended :D

Avatar Nation Karyu :D

Na'vi Kintrrä #70° :D

Keyeyluke ke tsun livu kea tìnusume

Oeri Uniltìrantokxìl txe'lanit nì'aw takeiuk nì'ul txa' fralo

Fpìl na Na'vi. Plltxe na Na'vi. Tìran na Na'vi. Kame na Na'vi

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi