Fìtseng nìnum lu

Started by ~Ayngahu, August 07, 2020, 03:05:33 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

~Ayngahu

Kaltxì!

Oe ayngahu leiu nìmun ma smuk. Rutxe oeru txoa sivi futa tsunke nìltsan oel felì'fyati zerok. Rutxe oer tìng aylì'u nìftue fìtseng.

New oe tseng alahe nì'ìnglìsì pamrel sìyi. Slä faylì'uti nì'awve oel fìtseng ayngaru teiìng! Sìlpey oel futa faytrr ayngaru lu txana fpom.


Ta ayngeyä tsmukan alal
~Ayngahu
A big thankyou to DrBinder for creating my forum avatar :)

Toliman

Kaltxì ma ~Ayngahu, tolätxaw nìprrte'! :)
Lu sìltsan fwa ngal tok fìtsengeti nìmun. Ulte srane, oeru lu fpom, sìlpey oe tsnì ngaru nìteng.

~Ayngahu

Nìprrte' nìteng!

Nawma lefpom oeru set leiu! Rolun oel tsatsengeti a tsun ayoe pivlltxe sì pamrel sivi nìftue.

Mìtsatsenge pamrel sìmi oe lala eylanur oeyä Tirea Aean. Poru lu fpom nang!
A big thankyou to DrBinder for creating my forum avatar :)

Toliman

Tsaw sìltsan lu :)
Oe tse'a futa nga tsun pivlltxe nìNa'vi keng ngal ke tamok fìtsengeti txana krr, tsaw sìltsan lu! Lì'fyari leNa'vi ngal tswola' pxaya ayuti fu ngal zerok pumit nìltsan srak?

~Ayngahu

Pxaya aylì'uti tse'a oel set mìlì'upuk. Slä fpìl oel futa tslolam oel fìlì'fyati nìtxan a tsakrr ftolia oe. Tsunke tslivam tìplltxe nìteng.

Aylatem lolu srak? Ke omum oel. Fìlì'uti ftia nìmun oel new.
A big thankyou to DrBinder for creating my forum avatar :)

Toliman

Sìltsan fwa ngal tslam pumit :)

Quote from: ~Ayngahu on August 07, 2020, 06:22:22 PM
Aylatem lolu srak? Ke omum oel. Fìlì'uti ftia nìmun oel new.
Aysìlatem lì'fyayä leNa'vi srak? Srane, mipa aylì'u ta Karyu Pawl lu ayoengru:
https://forum.learnnavi.org/naviteri/

Toliman

Nìteng... ha nga new ftivia lì'fyati leNa'vi nì'ul nìmun srak? :)