Learn Na'vi > nìNa'vi nì'aw

Fyep lunluke | Vur ta Tomke

(1/1)

Tomke "Tsawlen" Müller:
Kaltxì ayngar!
Oeru ngaru lu vur amip :). Sìlpey tsnì zawprrte ayngane :)
Fyep lunluke
‘Awlie Nantang Palulukansì tolaron ’awsiteng. Mefo lu mesaronyu asìltsan a tsun tspivang fra’ut. Tsatrr mefol tseri futa ke tsun rivun ayioangoti nìtam slä mefo ‘efu ohakx ha nantang plltxe san Ma ‘eylan sweylu txo fwivew tseng amip fte tsivun yivom nìtam nìmun. Palulukan sto san Kehe fìtseng oeru lu txankrr! Ke new hivum! sìk. Nantang sti nì’it san Slä ke tsun yivom nìtam fìtseng! Txo ke hivum tìohakxtalun tsivun tiverkup sìk. Palulukan sto stisì nìmun san Txo new hivum fìkem sivi! Sìk. Nangtangur fìtì’eyng ‘eylanä peyä loho fìtxan ha plltxe san Tam, hayalovay sìk ulte hum.

Nantang tolìran txankrr srefwa run mipa tsengit a yomtìng poru nìtam. Pxaya kintrrvay nantang nolew omum teyngta Palulukanur fpom lu srak. Fìtìpawmìl nantangit keykä tsengne palulukanä. Tsatsenge fwew palulukanit txankrr slä ke tsun rivun. Fmoli leym fte rivun palulukanit slä ke tel kea tì’eyngti. Var fwivew fa ontu peyä ulte sutx tsmìmit fahewä palulukanä slä rivun snatxäremti a por lam na pum ‘eylanä sneyä. Nantangur lu tìkeftxo san Pelun ma Palu? Pelun ke tsun hivum fìtsengit? Sìk.

Toliman:
Sìltsana vur ma Tomke :) Sìlpey oe tsnì nga pamrel sayi nì'ul!

Navigation

[0] Message Index

Go to full version