Author Topic: Kaltxì  (Read 1101 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Eltusiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1052
 • pl Poland
 • Karma: 13
  • Kxangangang!
Kaltxì
« on: May 26, 2010, 04:54:49 am »
Kaltxì ma Frapo!
Oe ke pamlltxe ayngahu slä Oe nolume txanew ayu.
Oe new pivlltxe nìNa'vi na Keyl fu Kemaweyan fte oe nerume :) slä nume nì'awve txal lu.

« Last Edit: May 26, 2010, 05:00:37 am by Kxrekorikus »

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Kaltxì
« Reply #1 on: May 26, 2010, 01:42:42 pm »
Kaltxì, ma tsmukan. Irayo seiyi oe ngaru aylì'uri ngeyä ::) Ngian new piveng ngar futa fìpängkxotsengmì lu pxaya sute a plltxe nìNa'vi nìtxantsan :) Sìlpey oe tsnì layu ngaru nìtam tìmweypey fte nilvume fìlì'fyati atxantsan nìltsan ulte ngeyä tìrangal slilvu tìngay ::) Ulte fì'ufpi zene fko nì'ul tskxekeng sivi, nì'aw fìfya tsun fko nivume fì'fyati (kea nì'aw leNa'vi, fralìfyati nìwotx) nìltsan. Fìkemìri ayoe tsun srung sivi ngaru nìprrte' ;)

Ma tsmukan, tsun oe tsive'a futa nga lu ta Polantx, kefyak? Tsaw nìtxan sim hu Ukräin a tsatseng oe kelku si ::) Fpìl oel futa ngal omum tsat...

Ulte oeru txoa livu.. ke tsolun oe tslilvam ngeyä aylì'uoti a san Oe nolume txanew ayu sìk sì san slä nume nì'awve txal lu sìk. Rutxe piveng sat nìketeng ::)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Kaltxì
« Reply #2 on: May 26, 2010, 03:15:25 pm »
Quote
ke tsolun oe tslilvam ngeyä aylì'uoti a san Oe nolume txanew ayu sìk sì san slä nume nì'awve txal lu sìk.

Oel fpìl futa poanìl new piveng futa poanìl new nivume pxaya ayut, slä muvea lì'ukìngit oel ke tsun tslivam kop.

Ma Kxrekorikus, oel sìlpey tsnì ngal nìngay nume lì'fyat Na'viyä talun krr a fkol tsun pivlltxe nìNa'vi tsaw lu txantsan. Hufwa oel zene piveng futa ngal tsun pivlltxe fìlì'fyat sìltsan keng set, lu nìngay sute a lu nulkxawng.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Kaltxì
« Reply #3 on: May 26, 2010, 06:53:31 pm »
Oel fpìl futa poanìl new piveng futa poanìl new nivume pxaya ayut, slä muvea lì'ukìngit oel ke tsun tslivam kop.

Kxawm ngaru tìyawr, ma tsmukan :) Muvea tsengìri fpìl oel futa po namew piveng futa set poanìl ke nume lì'fyati. Tsaw lam oer ta ral 'upxareyä. Slä nìtxan skxakep lu fwa oeru tìkxey...
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Tsamsiуu

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 406
 • Karma: 27
  • Russian Avatar fans community
Re: Kaltxì
« Reply #4 on: May 27, 2010, 12:34:56 am »
Oe nolume txanew ayu.
Quote
slä nume nì'awve txal lu.
Fpìl oel futa oeyä 'eylan nalmew piveng ayoeru san Oe new nilvume tsat nìtxan sìk ulte san Slä nìsngä'i tìnusume lu txa' sìk.
Ngian, kxawm oeru tìkxey kop.
MEOAUNIAEA

Offline Eltusiyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1052
 • pl Poland
 • Karma: 13
  • Kxangangang!
Re: Kaltxì
« Reply #5 on: May 27, 2010, 04:11:19 am »
Srane :)
Oel omum fay'ut. Oe zene sivi txan skxekeng :)
Ayngegeyä aylì'u ngay lu :)

Ma Kemaweyan. Srane, Oe kelku si mì Polskxa

Oe si aykxeyey slä fmi oeyä lì'fya eywar lu. Oe new plltxe nìNa'vi nì'aw fte oe terok mì fìplltxetsenge ulte futa oeru prrte' lu :)


« Last Edit: May 27, 2010, 04:25:42 am by Kxrekorikus »

Offline Tsamsiуu

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 406
 • Karma: 27
  • Russian Avatar fans community
Re: Kaltxì
« Reply #6 on: May 27, 2010, 04:43:27 am »
Furia nga new pivlltxe nìNa'vi nì'aw, oeru prrte' leiu kop, ma tsmukan  ;)

Nga tsun pivängkxo ayoehu nìNa'vi frakrr. Fìkem lu txantsana tskxekeng!
MEOAUNIAEA

Offline Ean Hufwetulyu

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1259
 • us United States
 • Karma: 10
 • Kaltxi aymuk
Re: Kaltxì
« Reply #7 on: September 08, 2010, 10:12:56 am »
Kaltxì smuk.
Oe lu mip mì plltxe Na'vi nì'aw
slä oe lu tslolam zoslu
 ;D ;D
Eywa Ngahu Smukan si Smuke.

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi