Author Topic: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi  (Read 2064 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kì'eyawn

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1779
 • Karma: 32
 • Oeru syaw "tigermind" kop.
Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« on: September 16, 2010, 07:43:20 pm »
Kaltxì, ma smuktu.  Fì'u lu alo a'awve a pamrel soli oe fìtsenge.  Txopu si oe nì'it taweyka oel pamrel si nìNa'vi nìk'ong, ulte fwa tslam ralit aylì'uä oeru ngäzìk längu nìtxan vay set.  Slä neiew oel tskxekengit.  Tse, sìlpey oe tsnì ayngeyä srungfa ye'rìn oel lì'fyat leNa'vi pivlltxe tslivam nìltsan nìtxan.

Txo tìkxey sivi oe, fu ke tsun aynga 'uoti tslivam, tsat peng oeru, rutxe.
« Last Edit: September 16, 2010, 07:45:48 pm by Kì'eyawn »
eo Eywa oe 'ia

Fra'uri tìyawnur oe täpivìng nìwotx...

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #1 on: September 16, 2010, 09:29:40 pm »
Kaltxì, ma tsmuke. Nìngay aylì'u ngeyä lolu oer fmawn, oel frakrr fparmìl ulte fpìl set futa nga nìftue tsun pivängkxo nìNa'vi ulte fralo a oeng pamängkxo fra'u lamen oer law ulte oe frakrr tsamun tslivam ngati nìftue. Fpìl oel futa nga zenke sivi txopu kaw'it nìngay. Ngian nga plltxe teri tskxekeng ulte fìtxeleri oe ngahu mllte nìwotx. Nìngay kin awngal tskxekeng nì'ul, fì'u lu ngeyä txantsana säfpìl a nga pamrel soli fitsenge fte tskxekeng sivi lì'fyari leNa'vi. Fìtxeleri oe tsun ngaru piväng futa natkenong oer lu txana tskxekeng alu tìpusängkxo fa AySiKyu sì eMeSeN nìNa'vi nì'aw fì'u lu stum sweyä fya'o. Pelun stum? Talun sweya frato fya'o lu nìlaw tìpusängkxo fa mokri nìtokx, nì'it kawnga fya'o lu tìpuslltxe fa mokri fa Skaypì fu PonguPlltxe. Tìpuslltxe fa AySiKty fu eMeSeN lu pxeyve nìngay :) Ngian tsal fpeykìl fkoti nì'ul nìwin nìngay fte tsivun pamrel sivi nìwin sì tslivam sutet nìftue. Fì'u srung si fìkemìri a nume aylì'ut, run sìtslam sat nìftue :)

Tse.. oe new siveiyi ngaru irayo furia nga pole'un pamrel sivi fìtsenge. Ulte txo nga new, tsun frakrr pamrel sivi oer fa AySiKyu fu eMeSeN, oe nìprrte' ngahu pìyevängkxo nìngay ;) Tsaw oer prrte' lìyevu nìngay :) Ulte txopu rä'ä si, hufwa oel omum futa tsakem lu ngäzìk frato... Oe kop pxìm txopu si nìkeftxo ulkte omum futa zene oe fì'uwä wivem nìngay. Slä.. txaw lu oeyä sìngäzìk nìngay. Irayo nìmun, ma tsmuke. Kìyevame ulte Eywa ngahu ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Payä Tìrol

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 463
 • Karma: 4
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #2 on: September 16, 2010, 09:32:59 pm »
Kaltxì ma Kì'eyawn,
Prrte' lu krr a nì'ul sutel fìtsengit zola'u fte ayoenghu pivlltxe sì nivume. Nga zenke txopu sivi taluna awnga numeyu nìwotx lu fìtsenge. Krr a oe sngolä'i, kop ralpeng sì pamrel si nìtxan nìk'ong. Hufwa oe pxaya aylì'uti zene ziverok mi, set fpìl oel futa tsun fayhem si nìtxan nìwin. :)

Quote from: Kemaweyan
...fpìl set futa nga nìftue tsun pivängkxo nìNa'vi...
Nìteng oel fì'uti fpamìl... slä ke new pivlltxe. Tsalsungay, zola'eiu nìprrte'!
« Last Edit: September 16, 2010, 10:17:56 pm by Payä Tìrol »
Oeyä atanìl mì sìvawm, mipa tìreyä tìsìlpeyur yat terìng

Offline Kì'eyawn

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1779
 • Karma: 32
 • Oeru syaw "tigermind" kop.
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #3 on: September 16, 2010, 11:00:52 pm »
• Tewti, ma Kemaweyan =)  Tstunwi, tstunwi nìtxan.  Ke lu oer AySiKyu fu eMeSeN pxiset, slä lu oeru TsiMeyl, ulte fperìl oel futa nivew Skayp.it.  Tìpuslltxeri a mokrifa txopu si oe nìtxan, slä oeru fì'u lu ngay fralì'fyateri.

Mì ngeyä pamrel lu 'awa lì'u a ke atsomum oel nì'aw.  Nga pamrel soli san nìtokx sìk.  Ngeyä ral lu san tokx eo tokx sìk srak?  

Tsalsungay, ngaru irayo seiyi oe nìtxan, ma tsmukan.  Fwa lì'fyal leNa'vi tung futa moeng pängkxo oeru teya si nìngay, ma tsmukan.

• Ma Payä Tìrol, tstunwi lu nga kop, ulte ngaru tìyawr.  Awngal lì'fyat leNa'vi nerume 'awsiteng, kefyak?  Lu awnga eylan nìwotx, lu smuktu lelì'fya.  Tafral fmasyeiyi oe ke txopu sivi fìtsenge.

Srane, lu pxaya lì'u fìtxan nang a zene fkol ziverok!  Lam oer fwa oel nume lì'ut apxey, tswa' pumit amune.  Slä aylì'ut nerume fa aynga.  Sar ayngal lì'ut a ke omum oel, tsakrr tseyä ralit oel rolun, ulte nìsyen tsalì'ut oel nolumeie.


Tse, perlltxe oe fìtsenge set a fì'u, oeru prrte' lu.  Ayngari numeyu asìltsan livu oe.  Kìyevame, ulte Eywa mengahu, ma mesmuktu—ma meylan =)

Tìsung: Rolängun oel sìkxeyit.  Sat zeykolo.
« Last Edit: September 16, 2010, 11:41:01 pm by Kì'eyawn »
eo Eywa oe 'ia

Fra'uri tìyawnur oe täpivìng nìwotx...

Offline Payä Tìrol

 • Omatikaya
 • ****
 • Posts: 463
 • Karma: 4
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #4 on: September 16, 2010, 11:49:42 pm »
Quote from: Kì'eyawn
Lam oer fwa oel nume lì'ut apxey, tswa' pumit amune.
Lì'u letsranten lu 'awa lì'u a nga zolerok. :P

Oe nì'aw tsun krrnivekx nìyol fte awngeyä lì'fyati nivume, slä zayerok oel lì'uti a pxìm sar.
Oeyä atanìl mì sìvawm, mipa tìreyä tìsìlpeyur yat terìng

Offline Kì'eyawn

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1779
 • Karma: 32
 • Oeru syaw "tigermind" kop.
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #5 on: September 17, 2010, 12:07:23 am »
Lam oer fwa oel nume lì'ut apxey, tswa' pumit amune.
Lì'u letsranten lu 'awa lì'u a nga zolerok. :P

HRH.  Ngaru tìyawr, nìlaw!

Quote
Oe nì'aw tsun krrnivekx nìyol fte awngeyä lì'fyati nivume, slä zayerok oel lì'uti a pxìm sar.

Srane.  Mì eltu lefngap lu oer puktsyìp aylì'uä, slä ke lu apxa na pum Taronyuä.  Lu tsaru aylì'ut a solar oel nì'aw.  Oeru lesar leiu, ulte tsat kin oel pxìm.
eo Eywa oe 'ia

Fra'uri tìyawnur oe täpivìng nìwotx...

Offline Tirea Aean

 • The Blue One
 • Olo'eyktan Anawm
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 9836
 • nv Eywa'eveng
 • Karma: 243
 • Oeri ran lu srung
  • Tirea Aean
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #6 on: September 17, 2010, 10:02:52 am »
tìkxey vs. kxeyey. nì'aw perlltxe.

kop zola'eiu nìprrte'! txantsan leiu fwa sute ngapxel new fmivi sivar fìlì'fyat anawm. oeru teya si. ;D
« Last Edit: September 17, 2010, 12:56:25 pm by Tirea Aean »

kelku ikranä a hawnventi yom podcast (na'vi-only): https://tirearadio.com/podcast
Learn Na'vi Discord Chat: https://discord.gg/WF6qcmv

Offline AP Nova

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1248
 • Karma: 18
 • Tsun nga pivawm oeru lì'fyari krr a sìpawm lu
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #7 on: September 17, 2010, 11:36:42 am »
Kop sunu oer fwa ngal tok fìtsengit. Ke omul oel pxaya 'ut a sari tsun pamrel sivi, slä rä'ä ftivang tìnumeti fte lì'fyat awngeyä ke hum plltxeyul alahe.
Lu plltxefya ngeyä srekrr sìltsan nìngay ulte ke lam oer na nga tìkxey si nìtxan, tafral ke lu kea lun txopuä.

Txo ngal omum 'ut a tsari nga new pamrel sivi, rutxe tsakem sivi, taweyk pxìm ke lu mipa tele fìtsengmì ulte fko ke nìngay tsängun tskxekeng sivi lì'fyari.

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #8 on: September 17, 2010, 11:42:38 am »
Mì ngeyä pamrel lu 'awa lì'u a ke atsomum oel nì'aw.  Nga pamrel soli san nìtokx sìk.  Ngeyä ral lu san tokx eo tokx sìk srak? 

Oeru txoa livu, srane. Nìngay oel zerok futa srekrr sarmar fkol fìlì'ut, ulte tswola' oel nìwotx futa lolu awngar lahea lì'u ta Pawl :) Irayo. Srane, oe namew pivlltxe san sweya frato fya'o lu nìlaw tìpusängkxo fa mokri tokx eo tokx sìk :)

Ke lu oer AySiKyu fu eMeSeN pxiset, slä lu oeru TsiMeyl, ulte fperìl oel futa nivew Skayp.it. 

Tse.. nìngay fa meyl pivängkxo fko nìk'ong kop.. Nìteng na fa pängkxotseng nìngay, tafral fpìl oel futa nì'ul nìltsan fìtsenge pivängkxo... AySiKyuri sì eMeSeNìri nga fpivìl... Tsaw lu sìltsana fya'o fte tskxekeng sivi lì'fyari awngeyä, ngian nì'ul ftue to tìpusängkxo fa mokri. tsun fko nìsngä'i tsafya pivängkxo, ki mawkrr fmivi fa mokri ;)

Tìpuslltxeri a mokrifa txopu si oe nìtxan, slä oeru fì'u lu ngay fralì'fyateri.

Tsaw, fpìl oe, nìngay lu frapor :)

Srane, lu pxaya lì'u fìtxan nang a zene fkol ziverok!  Lam oer fwa oel nume lì'ut apxey, tswa' pumit amune.  Slä aylì'ut nerume fa aynga.  Sar ayngal lì'ut a ke omum oel, tsakrr tseyä ralit oel rolun, ulte nìsyen tsalì'ut oel nolumeie.

Txopu rä'ä sivi, ma tsmuke. Lu letrrtrr tsawa sutel tswola' aylì'ut a nolume, slä ke sar. Tafral zene fko sngivä'i nivume aylì'ut a sar fkol pxìm frato. Nìsung new oe ralpiveng nì'Ìnglìsì teri tìnusume aylì'uä a horentsyìpìri a ngolop 'eylan ro hapxì leRuski. Kxawm poan tsun ralpiveng nì'ul sìltsan (po lu ralpengyu, tsaw lu peyä tìkangkem), slä fpìl oel futa ke lu por set krr. Oe fmasyi tsakem sivi. Nìngay nìtxan lesar tsayhorentsyìp lu. Oer srung si nìngay ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Kì'eyawn

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1779
 • Karma: 32
 • Oeru syaw "tigermind" kop.
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #9 on: September 17, 2010, 02:40:53 pm »
Irayo nìtxan, ma Tirea Aean =)

tìkxey vs. kxeyey. nì'aw perlltxe.

Spaw oel futa ngat oel tslam, slä fì'ut oe law sivi.  Tìsungmì solar oel lì'ut alu <<tìkxey>> slä lì'u aeyawr lilvu lì'u alu <<kxeyey>>.  Tsaw lu ngeyä ral, kefyak?  Ngeyä srungìri ngaru irayo seiyi oe, ma 'eylan.

[Ma Nova, ma Kemaweyan, ngaytxoa.  Ke lu oer txana krr pxiset.  Pamrel sasyi oe fìtxon.]
« Last Edit: September 17, 2010, 03:02:37 pm by Kì'eyawn »
eo Eywa oe 'ia

Fra'uri tìyawnur oe täpivìng nìwotx...

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #10 on: September 24, 2010, 06:37:37 pm »
Kaltxì nìmun.

Oeru txoa livu furia ftolem krr atxan, ngian na oe pänutalmìng, oe ralpoleng horentsyìpìri nì'Ìnglìsì. Nga tsun tivìng nari sar fìtsenge. Ulte irayo nìtxan tsmukanur KalaKuival srungìri ;)

Sìlpey oe tsnì frapori sa'u tsun livu lesar :)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Kì'eyawn

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1779
 • Karma: 32
 • Oeru syaw "tigermind" kop.
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #11 on: September 24, 2010, 07:24:35 pm »
Tewti, ma Kemaweyan!  Tsaw lu txantsan nìngay!  Spaw oel futa tsaw pxaya numeyuru srung sayeiyi  :D  Sìlpey oe, franumeyul amip tsati tsive'a.  Ulte peng KalaKuivalur san Tìkangkem atxantsan! sìk.
eo Eywa oe 'ia

Fra'uri tìyawnur oe täpivìng nìwotx...

Offline Kemaweyan

 • Eywatsyìp
 • ******
 • *
 • Posts: 14675
 • ua Ukraine
 • Karma: 240
 • Swirä letxon
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #12 on: September 26, 2010, 08:42:21 pm »
Oer prrte' leiu nìngay fwa ngar suneiu tsaylì'u. Ngian oe ke lu ngopyu seyä, tsat ngolop tsmukanìl Atantsawkeyä ulte fì'uri oe seiyi poru irayo nìtxan. Nìngay oer sa'u srung soli nìngay.. Horentsyìpot oel tsole'a (pol poleng oer sì suter alahe mì hapxì leRuski sat) srekrr a oe nì'aw sngarme'i nivume lì'fyati leNa'vi. Letsranten frato lam oer horentsyìp avolve. Nìngay nì'awve fpolìl oel futa tsaw lu hiyìk.. slä mawkrr tslolam futa tsaw lu ngay nìwotx. nì'aw tsafya zene fko nivume aylì'ut. Spivaw tsati rutxe ;)
Nìrangal frapo tsirvun pivlltxe nìNa'vi :D

Offline Kì'eyawn

 • Moderator Emeritus
 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • Posts: 1779
 • Karma: 32
 • Oeru syaw "tigermind" kop.
Re: Kaltxì, ma smuktu leNa'vi
« Reply #13 on: September 26, 2010, 08:47:54 pm »
Kaltxì, ma Kemaweyan  :)   Tslam oel futa Tsm. Atantsawkeyäl tsati ngolop.  Tsari oel poru toleiyìng "karma"ti fìtrr  :D
eo Eywa oe 'ia

Fra'uri tìyawnur oe täpivìng nìwotx...

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
Privacy Policy
| XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, or the Twentieth Century-Fox Film Corporation.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi