Author Topic: Ayngaru, payu lu aysyeym?  (Read 1585 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kame Ayyo’koti

 • Tute
 • ***
 • Posts: 390
 • us United States
 • Karma: 42
 • Poe a za’u sì kä
Ayngaru, payu lu aysyeym?
« on: May 30, 2014, 01:41:13 pm »
Fwew oel aysyeymit nìtut. Payu oeru aysyeym lu?

 • Aysute a lu oeru yawne.
 • Lie a eltur tìtxen si.
 • Tìomum a lu tsawru tìngay.
 • Aylì'u a sunu oeru.
 • Pxasula herwì awew. ;D

Ketsrana 'u tsun livu tsyeym, txo sunu tsaw ngaru frato. Kifkey ta aysyeym teya lu.

Ha, payu aysyeym lu ayngaru? :)
"Your work is to discover your world, and then with all your heart give yourself to it."

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Ayngaru, payu lu aysyeym?
« Reply #1 on: May 30, 2014, 02:38:21 pm »
Tse, ke lu ftue fwa 'eyng fìtìpawmit. Poltxe nga san Ketsrana 'u tsun livu tsyeym sìk. Srane, mllte oe. Oeri tsyeym lu hì'ia ayu a ngop oel krro krro. Lu ayioi, ayswirä a ta rel arusikx alu Uniltìrantokx fu lahea hì'ia sìtxula.
Slä tsyeym tsun livu sìltsana 'eylan. Fìtrr oeyä 'eylan akoak (ral ke lu fwa oeyä 'eylan lu koak - pori solalew stenga ayzìsìt na oer, ki fwa moe lu 'eylan txankrr) syaw oer fa spulmokri. Fìkemìl afyin sleyku oeti nitram :)
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Kame Ayyo’koti

 • Tute
 • ***
 • Posts: 390
 • us United States
 • Karma: 42
 • Poe a za’u sì kä
Re: Ayngaru, payu lu aysyeym?
« Reply #2 on: May 30, 2014, 05:01:14 pm »
Mllte. Peu tìrey livu eylanluke? :) Tsaw lu na säspxin foluke. Tìng eylanìl ngaru fpomit sì fpomtokxit.

Payuri a ngal txula newomum oe. Srake lu aysa'u 'u a lu ta rel arusikx alu UNILTÌRANTOKX, fu 'uo? Kxawm ke tslam oe, oe ke lu am'ake.
"Your work is to discover your world, and then with all your heart give yourself to it."

Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Ayngaru, payu lu aysyeym?
« Reply #3 on: May 31, 2014, 05:29:24 am »
Hufwe a mì ayutral
Aylì’uä pam sì ral
Tsawke a mì sa’leng
Ayvur a fkol peng
Pay a oepxaw
Ayyayo a mì saw
Ayewll a tsawl slu
Sute a oer yawne lu


               —tsyeym

 ;D

Krro ’uo anafì’u oer slantire si ;) Tsari irayo seiyi ngar, ma K.A. :D

Mefor tìyawr, kezemplltxe. Tì’eylan sì soaia tsranten frato. Ulte pxìm, lu ayutsyìp ahì’i a ley fkor. Ayu a fkol ke tolel yoa ewro fu txolar.

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Ayngaru, payu lu aysyeym?
« Reply #4 on: May 31, 2014, 02:15:53 pm »
Mllte. Peu tìrey livu eylanluke? :) Tsaw lu na säspxin foluke. Tìng eylanìl ngaru fpomit sì fpomtokxit.

Payuri a ngal txula newomum oe. Srake lu aysa'u 'u a lu ta rel arusikx alu UNILTÌRANTOKX, fu 'uo? Kxawm ke tslam oe, oe ke lu am'ake.

Nga tsun tivìng nari sästarsìmur ayrelä oeyä fu fìkìngur.

Set vingkap oet fula lu oer tsyeym angay. Zìsìtam, mì ultxa a mì Toitslan oel hu lahea sute tolel 'uot azey nìtxan - pätsì a ta Tsyon alu 'eylan Pawlä, karyuä awngeyä. Tsapätsìl nga' relit a wìntxu swaw krra Tsyeyk slu hapxì Na'viyä. Tsaswawmì oel kolanom säfpìlit a awngal kin lì'uti alu nì'ìnglìsì gem fu treasure. Ulte maw hola trr Pawlìl ngop tsat :)
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Kame Ayyo’koti

 • Tute
 • ***
 • Posts: 390
 • us United States
 • Karma: 42
 • Poe a za’u sì kä
Re: Ayngaru, payu lu aysyeym?
« Reply #5 on: June 01, 2014, 07:28:19 am »
Wou, ma Plumps! Tsaway a plltxe sunu oeru nìtxan! :o leNa'via way a plltxe tsun livu lor. Pamrel si oe mì zusawkrr kxawm. :)

Fìsäfpìlìri alu fwa ketsrana 'u tsun livu tsyeym, irayo si nga oeru? (Fwa tslam ralit lu mi ngäzìk oeru nì'it.) Fwa fpìl fya'ofa ahiyìk sunu oeru. Fko tsun tsive'a kifkeyti fa menari amip.

Ma Blue-Elf, ngeyä hì'ia ayikran hona sì sìltsan nìtxan lu! Oe new miveyam aysa'ut! ;D Ulte ngeyä ayioi lu nìteng lor. Oe new ngivop nafì'ua ayuti, slä lahea ayuri oe sulìn li.

Fko tsun tivel nafì'ua sìngopit, slä hola tute tsun ngivop pumit. Tìngusop lu nìteng tsyeym (fu tìtxur anawm).

Ulte fìlì'uri alu «tsyeym», kxawm oe zene irayo sivi ngar, ma Blue-Elf. :) Irayo! Tsaswaw zalmene livu kosman. Lu ngaru rel tsapätsìyä?

Sì'eyngìri mefeyä, oe irayo seiyi mengaru.
"Your work is to discover your world, and then with all your heart give yourself to it."

Offline Blue Elf

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • Posts: 5502
 • cz Czech Republic
 • Karma: 112
  • My attempt for blog
Re: Ayngaru, payu lu aysyeym?
« Reply #6 on: June 01, 2014, 12:10:12 pm »
Ulte fìlì'uri alu «tsyeym», kxawm oe zene irayo sivi ngar, ma Blue-Elf. :) Irayo! Tsaswaw zalmene livu kosman. Lu ngaru rel tsapätsìyä?
Tìng nari fìtsengur
Sran, kxawm oel ngeykolop Pawlur fìlì'uti :)
Oe lu skxawng skxakep. Slä oe nerume mi.
"Oe tasyätxaw ulte koren za'u oehu" (Limonádový Joe)


Offline Plumps

 • Palulukan Makto
 • *****
 • *
 • *
 • *
 • Posts: 6230
 • Karma: 224
 • ’Ivong Na’vi
  • Aylì'uä Ramunong (Pìlok)
Re: Ayngaru, payu lu aysyeym?
« Reply #7 on: June 01, 2014, 04:12:56 pm »
Wou, ma Plumps! Tsaway a plltxe sunu oeru nìtxan! :o leNa'via way a plltxe tsun livu lor. Pamrel si oe mì zusawkrr kxawm. :)

Fìsäfpìlìri alu fwa ketsrana 'u tsun livu tsyeym, irayo si nga oeru? (Fwa tslam ralit lu mi ngäzìk oeru nì'it.) Fwa fpìl fya'ofa ahiyìk sunu oeru. Fko tsun tsive'a kifkeyti fa menari amip.

Furia nga new pamrel sivi wayur nìteng lu txantsana säfpìl. Kea fya’o to fwa uvan si lì’fyafa ke lu sìltsan ;) ulte kop fwa kanom tì’efut lì’fyayä—tseyä kato, tseyä tìflrr, tseyä tìlor sì tìtxur.

Srane, oe ngaru irayo soli ;) taluna nga polawm san peu lu tsyeym ayngar? sìk. Sngolä’i fpivìl oe teri tìpawm ulte aylì’u sngolä’i ngäpivop mì oeyä ronsem. Mì hìkrr tsawayri oe pamrel soli. Ngeyä tìpawm slantire soleiyi oer. Ngeyä tìpawmluke kea way a plltxe ke fkeytivok. ;) Lu ftue fìfya ;)

NÌSUNG: oel syolep mokrit oeyä … aynga tsun rivun kumit a mì oeyä pìlok ;)
« Last Edit: June 07, 2014, 05:11:58 pm by Plumps »

 

Become LearnNavi's friend on Facebook Follow LearnNavi on Twitter! Watch LearnNavi's videos on YouTube

SMF 2.0.18 | SMF © 2021, Simple Machines | XHTML | RSS | WAP2 | Site Rules

LearnNavi is not affiliated with the official Avatar website,
James Cameron, LightStorm Entertainment or The Walt Disney Company.
All trademarks and servicemarks are the properties of their respective owners.
Images in the LearnNavi.org Forums and Gallery may not be used without permission.

LearnNavi Affiliates:
ToS

LearnNavi is the community to learn Na'vi, the Avatar Language
"A place where real friendships are made." -Paul Frommer

AvatarMeet | Learn Na'vi Forum | Learn Na'vi Wiki | Na'viteri

LearnNavi