Kewonga kifkey zup ne tanhìyä sa'nok

Started by Toliman, November 15, 2015, 11:28:38 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Toliman

Sanhìyä ayftiayu tse'a kewonga kifkeyt alu WASP-43b a zup ne peyä tanhì.

Kewonga kifkey alu WASP-43b nìngay eltur tìtxen si. Peyä sa'nok tanhìyä lu tanhì alu WASP-34. Fìtanhìl tok snatanìt alu Sextans ulte fìtanhì to ayoengä tsawke lu hì'i. Tìlim tanhìyä alu WASP-34 lu pxezampuvola zìsìt atanä.

Kewonga kifkey alu WASP-43b lu stxonga sì lehrrapa kifkey. WASP-43b sì ayoengä Tsyupiter lu steng slä kewonga kifkeyl alu WASP-43b tok peyä tanhìt nìtxan asim. Trrä somwew lu 1500°C ulte txöna somwew lu 500°C. Sanhìyä ayftiayu fpìl fwa fìtsenge tsun livu lefngapa aytompat. Kewonga kifkeyä alu WASP-43b fya'o lu win nìtxan: tsazìsìt to 'Rrtayä trr lu yol.

Zusawkrr kewonga kifkeyä alu WASP-43b ke layu sìltsan. Kllteyä tìtxur tanhìyä alu WASP-34 lu tsawl ulte kewonga kifkey lu asim nìhawng .  Kewonga kifkey alu WASP-43b nìk'ong zup ne tanhìyä sa'nok.
Sanhìyä ayftiayu tse'a krr fya'oä kewonga kifkeyä alu WASP-43b pxaw sa'nok tanhìyä. Fo nìn fwa frapo fya'o pxaw sa'nok tanhìyä to hama fya'o lu yol. Slä fo ke omum krra layen tì'i'a kewonga fìkifkeyä.

Tanri

Ketsukspaw! Lu kosman fwa sute tsun kivanom tsahìmtxanti tìomumä nì'aw ta atan ameyp.
Nìtengfya hetuwongìl kxawm pxiset nìn ne tsawke 'Rrtayä ulte fperìl san Tsun fko rivey tsatsenge fuke? ...
Lu snewsye nì'it.
Tätxawyu akì'ong.

Toliman

Quote from: Tanri on November 16, 2015, 03:28:15 PM
Lu kosman fwa sute tsun kivanom tsahìmtxanti tìomumä nì'aw ta atan ameyp.
Srane. Fi'u lu letsunslu nìngay slä fìsälang lu ngäzik nìtxan.

Quote from: Tanri on November 16, 2015, 03:28:15 PM
Nìtengfya hetuwongìl kxawm pxiset nìn ne tsawke 'Rrtayä ulte fperìl san Tsun fko rivey tsatsenge fuke? ...
Lu snewsye nì'it.
Oe mllte ngahu.